JAN GRANSKOGLI ETT OFFER FOR MAKTPSYKOPATER I STAT OG KOMMUNE Av HULKs leder Lise T. Slembe


Historien starter når Jan Granskogli befant seg på Rønvika, i Bodø under Nordlandssykehuset sin varetekt.Stedet var tidligere NPS, Nordland psykiatriske sykehus.* Der satt han delevis innesperret uten aktiv behandlig i 4,5 år. Dette kalles for frihetsberøvelse ? 5.3 Frihetsberøvelse.

Les hele artikelen:Jan Granskogli sin Boligfinansierings kamp(1) : 2 år “strandfast” i ei campinghyttaVed å trykke her Historien er om en manns lange kamp mot maktpsykopaters bevisste maktovergrep ved årlang trakkasering, personforfølgelse og personforfølgelse! Lytt til dette you tube opptaket og forstå hvordan autoriteteter innen stat og kommune og psykiatri kan gjøre folk evigvarende syke!

OBS-OBS Denn artikkelen vil bli oppdatert kontunierlig frem til førstkommende fredag.Husk å kopier samt spre stoffet.

  • * Nyttig lesestoff rundt det tidligere forbryterkartellet Stay Behind, korrekt betegnelse i dag er utbryter grupper fra det tidligere Stay Behind.**

Innledning:“Stay behind selskapet Nortura sin historie & deres forbrytelse mot jorda & menneskeheten”(1)Les her

Bye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Les her

Det er utbryter-grupper fra det tidligere kriminelle nettverket Stay Behind, som har kontrollen over Norsk Psykiatri i dag.
Psykiatriens Historie. Er en reise fra oldtid til højmiddelalder inn til våre dager.

Det var Den SATANISTISKE ROMERSK-KATOLSKE KIRKE
som startet samt legitimerte bruken av tvang på anderledes tenkende mennesker.

  • Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som “galr” (substantiv) eller “galder” (verbum) i betydningen “at skrige”. Det er det samme ord, som vi har i hanegal.*
  • Men over til dagens psykiatri, hvilke krefter er det egentlig som styrer disse demonske statelige bedriftene som offiselt er der får å hjelpe mennesker i nød men som også har bedrevet de mest jævligste eksperimenter mot Norges befolkning inntil dags dato?*
  • Etter valget i 1945 ble Milorgleder Jens Chr. Hauge utnevnt til forsvarsminister. Motdagisten Wilhelm Evang, bror av Karl Evang, ble utnevnt til leder av den militære E-tjenesten. Hauge og Evang tok etter hvert styringen med oppbygging av “Stay Behind”. *

Lise Tollefsen Slembe:"Etter mitt syn ser jeg på de fleste psykiatere som ufølsomme og kalde skapninger som umulig kan være noe annet en mindkonrollert, d.v.s hjernevasket til å bruke mesteparten av deres tid til å fantasere ut nye diagnoser og eksprimentere med medisiner og andre torturmetoder på et stort antall mennesker. Og her i landet har de atter en gang vunnet tillit hos norske dommere og denne korrupte regjeringen for å kunne forts….Se Psychiatry’s Bible – DSM – Leonard Frank Anti-psychiatry her

Vi skal nå ta en rask titt i forholdet mellom en av tidenes mest kjente og anerkjente hjerneforsker og psykiater nemelig avdøde Karl Evang og hans bror Villhelm Evang som ledet Forsvarets etterretnings- og sikkerhetstjenneste i 20 år.

I Norge tok forsvarsminister Jens Chr. Hauge initiativ til opprettelsen av slike grupper i 1948. Da hadde allerede etterretningssjef Vilhelm Evang en tid arbeidet med planer om et nettverk av radiostasjoner for samme formål. Et samarbeid mellom Norge, Storbritannia og USA ble etablert omkring 1950, og det ble opprettet en rekke Stay behind-grupper med rent militære oppdrag underlagt Forsvarets etterretningstjeneste.kilde og les mer

Vilhelm Evang ledet Forsvarets etterretnings- og sikkerhetstjeneste i 20 år og bygde ut tjenesten under den “kalde krigen”. Hans lederstil og hans ikke-militære bakgrunn gav opphav til samarbeidsproblemer, som toppet seg i forbindelse med en spionsak 1966, og endte med at Evang ble forflyttet.

I den første tiden etter krigen var han sjef for avdelingen “Adm.T.P.” (administrasjon av tysk personell), men fra 1. mai 1946 ble han sjef for etterretnings- og sikkerhetstjenesten i Forsvaret.

Evang bygde i sin lange periode som etterretningssjef opp den norske tjenesten fra et nivå med om lag 80 ansatte og et budsjett på en million kroner til bortimot 1000 ansatte og et budsjett på 70 millioner.

Mange offiserer hadde vanskelig for å akseptere at en mann uten militær bakgrunn og utdanning hadde militær grad og satt som sjef for en spesialstab som var mange ganger større enn den stab som E-staben formelt var en del av.
seiglivet.

Etter hvert gikk både utviklingen innad i staben og i forholdet til forsvarsledelsen i retning av en utskiftning av lederen for etterretningstjenesten gjennom nærmere 20 år. kilde og les mer her

Karl Evang var lege og sosialpolitiker, han var helsedirektør fra 1938 til 1972 og spilte en fremtredende rolle i internasjonalt helsearbeid.

Da Evang 1926 trådte inn i den tette gruppen rundt Erling Falk, den karismatiske lederen av Mot Dag, hadde han studert medisin i to år – lenge nok til å bli lagt merke til som potensiell preseterist.

Målsettingene ble å sikre varig fred og skape et sosialistisk samfunn. Mot Dag var stiftet fire år før Evang meldte seg inn, og var inntil 1925 tilknyttet Arbeiderpartiet, deretter i to år Norges kommunistiske parti, og fungerte frem mot oppløsningen 1935 som uavhengig organisasjon – med Det norske Studentersamfund som arena. Om ikke annet var motdagistene revolusjonære i ord.

Han utførte selv illegale aborter, drev et omfattende opplysningsarbeid i Arbeidermagasinets legespalte, holdt foredrag og var redaktør og medforfatter av Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning.

Mens Evang satt i fengsel, brukte han tiden til å studere sosialmedisinske skrifter, i første rekke Alfred Grotjans Soziale Pathologie. Doktrinen ble at “all sykdom intet annet er enn forhold, forholdet mellem det syke menneske på den ene side og det sykdomsfremkallende agens, den skadelige innflytelse på den annen”.

Evang forstod hva det betydde å ha makt. Allerede som 23-åring hadde han inntatt følgende realistiske posisjon: “Det som ikke repræsenterer nogen magt, er dødt.” 1936 nedsatte Socialistiske lægers forening, med Evang som leder, en komité som skulle vurdere den sentrale helseadministrasjonen. To år senere kom innstillingen. Den stadfestet at helsevesenet fungerte for dårlig til at Norge klarte å utnytte legevitenskapens store fremskritt. Komiteen krevde offentlig ansvar, sentral styring og flere fagfolk (leger) i administrative stillinger. Fremfor alt gjaldt det å integrere det eksterne fagdirektorat og Sosialdepartementets medisinalavdeling – innenfor departementets vegger. Slike målsettinger traff kjernen i Arbeiderpartiets ideologi. Partiet oppnådde sin store valgseier ved stortingsvalget 1933, og 1935 kunne Johan Nygaardsvold danne regjering. Samme år ble Mot Dag oppløst, og sammen med de fleste motdagistene vendte Evang tilbake til moderpartiet. Veien lå åpen for karrierer. Sigurd Hoel oppsummerte noen år senere: “Aldri har en så liten gruppe i løpet av så kort tid sikret seg så mange ledende stillinger.” Stillingen som medisinaldirektør ble ledig 1938. Evang søkte, og han fikk den.

Vårdagene 1940 fulgte Evang med regjeringen under retretten, som endte i London. Der gikk eksilregjeringen med på at helsedirektøren som en midlertidig ordning tok over de oppgavene som hadde sortert under Medisinalavdelingen. Fra hovedsetet i Kingston House bygde Evang opp et direktorat som administrerte helsetjenestene for nordmenn rundt om i verden. I tillegg oppholdt han seg mye i USA, der direktoratet hadde en underavdeling. Virksomheten brakte ham i kontakt med medisinske fagmiljøer, og han hentet – i likhet med flere politikere – impulser fra britisk sosiallovgivning.

Etter hjemkomsten 1945 ble ordningen med et departementsinternt direktorat gjort permanent. Fra da av gikk planstyre og profesjonsmakt hånd i hånd. Evang hadde store mål. Helsevesenet skulle styres av den medisinske ekspertisen på grunnlag av vide fullmakter: “Etter hvert som samfunnene […] blir ‘teknikalisert’, vil nødvendigvis en rekke avgjørelser måtte løftes ut av den politiske sfære og føres over til fagfolkene.” Evang fikk de nødvendige fullmakter, og som helsedirektør i Sosialdepartementet forente han stillingene som direktoratsleder og ekspedisjonssjef, og kunne selv legge forslag til lover og bevilgninger frem for sosialministeren. Internt ble direktoratet organisert i kontorer med spesialiserte oppgaver: psykiatri, hygiene, tuberkulose, sykehus, foruten apotek-, tannlege- og et budsjett- og personalkontor.

Evang førte en bevisst personalpolitikk, og rekrutterte “overleger” (ikke byråsjefer) til å lede de kontorene der det falt naturlig å ha en lege. Overlegene ble håndplukket, uten hensyn til ansiennitet og partitilhørighet; kun faglige og administrative kvaliteter telte.

Direktoratet utgjorde toppen i en hierarkisk organisasjon som hadde forgreninger til institusjoner, fylker og kommuner, og videre ned til sykehusrådene på fylkesnivå og til de lokale helserådene, der distriktslegene møtte i kraft av sine embeter.

Administrativt oppnådde Evang nær sagt alt han bad om. Mye ble også utrettet innenfor kurativ og forebyggende medisin. Det ble bygd flere store sykehus – fylt med et velutdannet helsepersonell og det beste innen medisinsk teknologi.

I desember 1950 holdt han et radioforedrag med tittelen Skjebnesvanger forenkling, der han advarte mot at konflikten i Korea kunne lede til en ny verdenskrig med USA og Kina som hovedaktører. I Norge, hevdet han, var opinionen ført bak lyset gjennom systematiske løgner. Kritikken var myntet på den USA-lojale ledelsen i Arbeiderpartiet. Fra nå av ble Evang anfører i kampen mot norsk NATO-medlemskap, og han var med og startet ukeavisen Orientering. Målet var at Norge skulle holde seg unna all blokkpolitikk. Senere ble han en av anførerne mot norsk EF-medlemskap. Opposisjonen hans var stort sett avgrenset til å gjelde utenrikspolitiske spørsmål. Først 1973, etter at han hadde gått av som helsedirektør, meldte han seg inn i SV. Han var tilbake der han startet – i reservasjonsløs opposisjon til Arbeiderpartiet. Han støttet også frigjøringskamper i gamle koloniområder, og han gjorde i det hele tatt en stor innsats – ikke minst gjennom WHO – for fattige land. Fra 1953 var han en av de ledende bak Kerala-prosjektet i India.

Ingen kan si sikkert om Karl Evang døde som en bitter mann, langt mindre om hjernen til det siste klang av metall. 1976 ble han rammet av slag, med påfølgende afasi, og mistet evnen til å kommunisere verbalt med omverdenen. Han døde 1981.

kilde og les mer her

Som vi ser, har vi to brødre som har ett godt fotfeste innenfor det nye maktsenteret rundt Arbeiderpartiet, like etter krigen.Får å vite samt forstå hvordan disse to sammen skal ha sammerbeidet på tvers av psykiatri og etterreting, må man helst ha lest boka, Norges hemmelige hær, historien om Stay Bhind av Ronald Bye og Finn Skjule.Denne boka er ikke lengre i salg hos norske bokhandlere, men spør etter den hos ditt biblotek og du vil få lånt den.

Vist 2224 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

den eneste gangen noen snaket om en salångrifle var på en tur med tomas meier og per bjarne bjørnstad dær tomas meier nevnte om en salångrifle og om noe kamra åver våkning da sa jeg at holdet var får langt una u ann sett og de var ikke nemmt siden så jeg fårstår ikke noe såm helst av dete tullet såm på går slikkt går ikke ann å fårhålde seg til.noe som er tat ut av en tekst såm ikke fines de er jo helvete at jeg skal få annsvaret får anndre sinne ord ufårstelig får meg de er tydlig at ølet har tat over får sund får nuft.

nor jeg kjørte til korgen for å ta dete opp med disse var døra låst di torte ikke ikke og låse opp så de er tydlig at di ikke vil bli tat får løggn man veitt at en kan ikke snake med sikke menesker får en veitt ikke va en blir beskyllt får en fjer blir til søtig høner,sittat slutt……………………………………………………………………………………………………

DISSE BYROKRATER I HEMNES SPURTE VA HAR SKJED I LURØY DA DU VA DÆR JEG SVARTE MED AT DE VAR EN ULOVLIG RANSAKSÅRDRE UTEN Å HA DEN OG IKKE FAN OM JEG FIKK DEN I ETER TI HELLER DER VAR DE EN SALÅNGRIFLE OG EN HGGLE SÅM ADVOKAT OLAV HOLTHE MENTE VAR SPRETERE I FÅRHOLD TIL DE VI MÅTTE BERE NOR VI VAR I UTLANDET I TJENESTE.SÅ HÆR GÅR DE ANN Å SØRE OM VA SÅM HELST UTEN Å FÅ MED SEG AT JEG ER IKKE I TJENESTE LENGERMITT VÅPEN ER INNTERNETTET SÅ HÆR ER DE EN FJÆR BLITT 1 MILION HØNER SÅ FÅR EN SE OM SANHETTEN KÅMER FÅR EN DAG JEG BTVILER DETE PÅ DE STERKESTE FÅR DE ER ET POLITISK SPIL SOM PÅ GÅR I 2 KOMMUNER MAKT OG AROGANSE SÅM ER FRAMSKREDENE DE SVERE KAN EN IKKE FÅRVENTE SEG NOE ANNET DE SVERE.

hær snakes om å stikke fingeren i gjorda en slikk utalelse passer meg meget bra vorfår vart ikke hendelsen i gruva nevnt de kan vell ikke sies å stikke fingeren i gjorda da er de noe allvårle galt noen plass.

JEG HAR SETT LITTFENONEMET ADVOKATER I MO I RANA DISSE ER IKKE ADVOKATER FÅR KLIENTER DESVERE ER DISSE ADVOKATER FÅR POLITIET I HELGELAND DETE KAN ADVOKAT FORENINGEN SE LITTVORDAN DISSE ADVOKATER LURER KLIENTER TIL Å ERKJENE STRAFESKYLLD DE ER MEG U FORSTÅENDSE NÅR EN ADVOKAT HAR TATSEG EN SAKK DA HAR ADVOKATEN SAKKT AT Å BEKJEPE DENE SAK MED NEBB OG KLØR DE ER DE MOTSATE SOM SKJER I MO I RANA.SÅ LEVE GALL SKAPPEN I ADVOKAT STANDEN I MO I RANA.

VOR GÅR VEIEN VIDRE VALGET ER OPP TIL RANA KOMMUNE OG HEMNES KOMMUNE OG IKKE MINST ADVOKATER OG NAV OM MERE SKAL KÅME UT ER IKKE OPP TIL MEG ER OPP TIL DISSE IKKE MEG……..

NAV RANA SULLE KONTAKTE MEG I DENE UKE SÅM VAR MEN SELFØLGLIG INNGEN HAR RINGT MEG ENDA EN LØGGN FRA NAV MO I RANA DÆR SITTER KUN LYST LØGNERE NAV V SKJEVIK I MO I RANA VÆRE KAN DE VELL IKKE BLI ER DE FÅR AT JEG HAR NOEDISSE LYSTLØGGNERE AT DI IKKE TAR KONTAKT JEG BARE LURER SVÆRT PÅ DETE …….

DE SOM ER STANDAREN I DISSE KOMMUNER ER VRANGFORESTILING OG LØGGNER DE FINES IKKE NOE FORNUFTT I DISS SATANS KOMMUNER,,,,,,,,

JEG FÅR MINNDEL HAR TREKKTE MEG UT AV DE SÅ KALLTE POLITISK SPILLET OG FAN OM JEG AKKTER Å LUKKE OPP ØRAN FÅR PISS PREIKK AV NAV OG RANA KOMMUNE DE SAME MED HEMNES KOMMUNE OG HELGELAND POLITI DISTRIKT OG RANA TINGRET MED ALL GALLSKAPEN SÅ ER DÆR.

DE SÅM ER SÅ RART ER DISSE SÅM SKAL GJELPE MEG GJØR DETE IKKE DI GJELPER KUN HEMNES KOMMUNE DI SOM VILL TA DETE ÅT SEG DA TENKER JEGGRUVA AS OG 3 MØTTER I MO I RANA V.nav MO I RANA DÆR DI SATT Å HØRTE LØGGNER Å KAN VEREFREKK Å KÅME MED AT NAV MO I RANA HAR HÅLLET SEG TIL SANHETEN BE STANDIG OVER FÅR DISSE 2 I HEMNES VORDAN KAN NOE SLIKKT SKJE JEG FÅR MINN DEL STOLER KUNMEG SELV ETER DISSE GROVESTANDER KAN JEG IKKE ANNET Å RETT Å SLLET HÅLDE MEG UNA

DE ER ENDA MERE MERKLE AT SAKKEN GRUVA AS VART NEMNT MED ET ENESTE ORD FRA NOEN A V DISSE 2 I TELEFON SAMTALE DE ER OG BLIR ENDA MERKELE DE ER KUN LYGGING DE SÅM ER SANT SKAL IKKE KÅME

JEG SITTER MED EN FØLELSE AT LURØY KOMMUNE TROR AT DI KAN SLIPPE UNA MED VA SÅM HELST DA TAR DI MEGET FEIL MED ALLE DOKUMENTER JEG SITTERKAN KOLBJØRN ÅSSVIK OG LENSMANEN I LURØY SÅM HAR 2 HATTERSEG I DE SATANS SPILLET I LURØY KOMMUNE.

Hva skjer med gårdsbruket?

va skjer med småbruket de veitt du kall andrias ha du ikke fått noe med deg slutt å drikke så får du noe med deg bare spør dag brygfjeld på den diplomatiske måte så får 0 svar såm så førie gang.

og når jeg var på nps var matar den store tyven og løggner de er slikke dirikktøren på sykehuset anseter og tove knutsen såm lovte allt mulig og inngen ting vartt holtt og nils robbert nordstrand såm var lystt løggner og per ola jentoft sa at dene plassen er ikke bra får deg du burde gjøre allt du kan får å kåme deg vekk fra nps sa per ola da kan jeg ikke fårstå at passientskade erstatings kontoret rotter med saka mi de er meg u fårstående at di skal ha en ny vurdering når de er hellsetjenesten såm har fårbrutt seg de er de koruptte samfund vi har og fra skrivelsse av ansvar telåmed begår rana kommune overgrensen til takasering v svein kolsdad og de er advokat thor e sundsli enign i de er de vi har av advokater i dete landet .

av di opplysninger fra nav mo i rana v odd villi mikelsen er de så at de er v svein kolstad og advokat thor e sundsli er ansvarle får de grove miss bruk av ca 40000 kr på bolig til meg når de går ann å gjøre de biligere og den frasskrivelsen av annsvar fra nav mo i rana såm er grov tjeneste fårsømelse så har vi et anet eksepel på sakens natur er ellin arnsen ved nav mo i rana såm ikke er duglig til å ha den jobben hun har hun hålder med advokat sundsli såm ikke i varetar klientens inntreser de har øygarden v rana kommune bekreftet per brev enda sitter nav mo i rana å sier at sundsli gjør så bra en jobb ja får rana kommune ikke meg gjør han en jobb .

de såm fårunder meg er orføreren i hemnes kommune kan i dag ringe meg fra telefon nr 97583816 å fra skrive seg et vært ansvar får kasstet utsyr i blikvassli gruber as og henvisser til rådmanen de er kun grofft bedrageri disse hålder på med i lamme dag brygfjeld di har ikke tengt å dekke noe såm helst di er så avslørt samtlige i hemnes kommune og de er di i rana kommune okså avslørt med løggn og bedrageri.dete kåmer jeg til å bruke til de u endlige mott disse de blir til evig ti de blir brukt mott disse såm årjentering til disse bedragere .

de såm er vare merke er at de er ikke noen jeg stoler på i hemnes kommune eller i mo i rana jeg stoler mer på en klappe slange såm er ferdig får å sette giffta i meg de er mi erffaring av disse kommuner med vrangfåresiling og feigg skap og ikke vil ha noe u behaglighett de er å tro på jule nissen at de er de rette løssningen såm saken i gruva as di kan tro va fan di vill får meg om dete er den store løsningen nei de er de kun dere selv såm blir lurt ikke meg såm blir lurt av dete dere er avsørt lev med dete.

de såm går i gjen i nav i mo i rana er at jeg ikke har tilitt til disse løggnere vordan mener nav mo i rana at jeg skal stolle på løggn de er kansje deres måtte å gjøre tingan på men ikke min måtte å gjøre de på di i mo i rana kåmer alldrig til at jeg kåmer til å høre på løggn de samme er de med hemnes kommune.

de er meget rart at disse ikke kan innse at di er så avslørt ha jeg vært disse har jeg gåd stille i døra de enesste di sjøner er at di får i gjen med samme mynt og de er jeg vilig til jeg ser at presset er så pass at de svir de passer meg utmerket jeg kan opplyse at preset blir hardere og hardere får vær dag med all vitten jeg sitter på dere har tappt får dere bynte dete spilet de var feil person dere yppet til strid med dere er så avslørt så dere ikke anner va de neste treket mitt men da er dere sjakk matt.

såm et hint til disse såm mener at di veitt allt så dene nye verdens årdningen såm er så mye snakk om er en satans løggn fra disse e tjenester og er sakkt får å skreme sivilbefålkningen de er de eter slipet til jens kristian huge og evang av piss preikk så lykke til med de eter slippet såm dere tvang meg til å gå ut med får di de er og blir en løggn fra disse satans devlere i e tjenesten.

og jeg er klar over at jeg har gåd ut med statshemligeter men de dritter jeg i vor mye mer såm komer er og blir opp til disse systemer neste såm komer er mye være så forsete å lekke med meg så komer konsekvenser av dene lekken så bare fortsete med dete tøvet dess være blir dete de er en lovnad jeg gir dere………

di såm er annsvarle får at de jeg har lakkt ut er dag brygfjeld og svein kolsdad og nav mo i rana og advokat sundsli og nps får alle løggner jeg har hørt va er et rett forum får dene saken jeg bare lurer siden noen mener at dete er ikke rett forum får dete de vil jeg ha et meget klart svar på.

de eneste såm kan være grunen får at dete ikke er rette forum får dene saken er at di ikke har dene vitten jeg har når karll andrias ryttså mener at dete er ikke rett forum får dene saken må han kåme med vor er rett forum de er og blir piss preikk i stor skala fra di u vittene de er de same pisset jeg hører i stat og kommuner de svære må jeg ikke høre dette pisset såm på går runt meg.

de såm er den nye trenden er å fraskrive seg et vært ansvar slikk den nye ordføreren i hemnes kommune gjør og de same er de med den nye rådmanen i hemnes kommune såm har null annsvar får noe såm helst de er et unikum at disse ikke er sparket fra jobben så har vi nav i hemnes såm skal ta en avgjørelse om di tar noe som helst ansvar men jeg tror ikke på at di er i stand til å ta noe ansvar i såfald er de medvirkene til grovftbedrageri de vil kåme ut de okså di kan jo si i dokument form at de er unntat offentle hett de dritter jeg i di fårbryter forvaltings loven dermed er å gå ut med dokumenter ikke et lov brud de har høggesteretten besstenmtt så verse go prøv meg en med en titel man kan i vært fald gjør slikk gissle urvik kvar gang han oppner munen komer kun u sanheter og løggner de er han meget flinkk på.

så går vi på de nye værens årdningen er å fra skrive seg et vert ansvar de har hemnes kommune og rana kommune bevisst så de holder kune nessten tro at di var den nye værdens årdningen de sa min sjeff kåre torvholm gang på gang va jeg sitter på av bevis vil kåme u ansett va dere gjør eller ikke så noen tror at di kan presse meg da tar di fan meg feil de er kund jeg såm bestemer va jeg vil gå ut med å ringe meg får å pope meg får opplysninger de vil jeg ha meg fra bed fra alle hold såm ikke jeg samarbeider med.

Kan jeg få spørre deg Jan, hva er ditt formål med denne skrivingen på denne tråden, hva er målet, og hva ønsker du å oppnå med dette?

i dag skulle nav i mo i rana ringe meg såm vanlig skjede de ikke di snaker om 48 timer har di til å svare ennda en satans løggn fra nav systemet i helle landet de er kun løggnere i nav i de helle tat i dete landet de er å fra skrive seg et vært annsvar de er kun de di kan de er får meg meget u fatlig at slikke har en jobb å gå til.

de skall jeg svare på de er så enkelt at media tør ikke å skrive sanheten de vil si rana blad såm sitter å gjerne vaske sivilbefålkningen og de andre er å opplyse fålket va er rett og gallt i dete samfunet.

Med all respekt Jan, jeg foreslår at du finner fram til en mer seriøs måte å fremme din sak på, slik du her legger fram dine tanker og meninger er mer til skade enn det er til gagn for deg.
Men jeg ønsker deg lykke til

så går vi til saken breivik som sa at de fines en tepel orden i norge jo får noen år til bake var jeg i oslo der i en bakk gate var de jeg tokk bilder der fra så retten satt å løgger sivil befålkningen de er de troverdige rettsvesen vi har i norge de er dene media prøver å gjerne vaske den vanlige man i gata og damer i gata

jeg lurer va slaks forum da .de må jo være der de bedrives løggn og bedrageri slikk du og kall andrias rytså mener er de at dere er misusam på meg får at jeg sitter på dene vitten jeg bare lurer på dete .

nor de er så om å gjøre får dere så må da dere fårklare meg vor er de rette forum får dene sakken er de en ny gallskap såm er i vente

de du mener med seriøss framskriving er å sitte å jatte piss preikk så de er de du gjør nor stat og kommuner får bryter norges lover da er du en lov bryter .

nei di er til skade får stat og kommuner mener du…………………………………………………………………………………………….

nei vem i helvete har leid deg i dete systemet får å kåme med piss

da kom sanheten fra roy wiggo asevold per innboksen min han innrømer å være inn leid av noen i systemet da er vell hans troværdighett 0 jeg har advart mott den titelen jeg har hær ser en va jeg finner ut av du lurte deg selv.

så karll andreias se og lær du vartt lurt av asevold jeg sa at jeg ikke lar meg lure av dete jeg var bort i en kakelak v navn werner vinter en gang i tia selv han greide ikke å lure meg ………………………………………………..

Jeg tror du heretter skal prøve å dokumentere dine usanne påstander Jan, du må så gjerne legge fram her på åpen side de meldinger som du har sendt meg, og som jeg har besvart deg. Om ikke du selv ønsker å gjøre det, så kan så gjerne jeg gjøre det for deg.
Da vil det tydelig komme fram at du farer med løgn og vas.
Bare gi meg beskjed om hva du ønsker, så kopierer jeg så gjerne vår dialog som har foregått på pm over på denne siden slik at enhver kan bedømme selv.
Klar tale og edruelighet er alltid det beste for enhver – husk det – og lykke til

Jan vær snill å holde deg unna personangrep.

Jeg vil gå gjennom dialogen.

Forhold deg til saken.

Kan ikke se at du har vært ute med noe stygt. Men du er sur og forbannet samt kommet med en uskyldig påstand, men Ja’n ring meg da mobilen min er stengt av…………..

ja da må vell du være drita kanon så sier dete når du blir spurt ret ut vem i helvete har leid deg i systemet får å prate piss og du sier at de kan jeg lure på vem såm har leid deg og du sier at de er får et annet forum og får de andre tar jeg alldrig alkohol de ser jeg på såm å røme fra virkligheten de same mener jeg om narko og diverse medesiner.-

va er en dialog jo at jeg skal jatte med dere i allt nei de er ikke et person grep men en mening av erlighett se ser ikke ut får at de fines i de hele tat……..

nei du har mye og lære karll andreas såm va er fakta og ikke se og lær av de du tydlig postår er en løgn fra deg

Bare som en avslutning fra min side her vil jeg bare påpeke et par små ting

Edruelighet i dette tilfellet har intet med alkohol eller andre rusmiddler å gjøre, men derimot menes det at man bør holde seg til fakta.

Til Carl vil jeg bare si at jeg på ingen måte tar meg nær av disse skriverier eller føler meg såret eller fornermet på noe vis. slik sett er ingen skade skjedd på noe vis

at jeg nekter å være med på dete pisset dete er bare slikk

ja de har fan meg ikke du gjort.

løggn er vare merket du ungår å svare på de jeg spør om va er rett forum får sanheten siden dere mener at dete er ikke rett forum

Bare si i fra, jeg har advart han om dette tidligere. Han har en god sak. Men får ikke bidra til at gruppa stenges eller at noen føler seg såret. Og trukket på.

Teksten i artikkelen er ærlig og virkelig.

de kan ikke være så vansklig å svare va er et rett forum kan gå opp over i innlegene dær sier du bra på dete med de er ikke rett forum da kan de ikke være så vansklig å svare va er et rett forum,,,,,,

Fra min side er alt i orden Carl, jeg er hverken såret eller på annet vis føler meg fornermet. Jeg er for en åpen og rett fram dialog i enhver sak, og jeg mener at såpass må jeg tåle.
Ønsker deg / ham lykke til videre med saken med håp om den beste utgang

de dritter jeg i dere får holde dere til sanheten du svarer i blinde uten å svare va er et rett forum de jeg hører er de vell mange såm er krenkett du har fan meg ikke svart på de jeg spurte dere om dere går omveier uten å svare på de saken gjelder. ja nå kan de kåme en til advasel alle dine sider kåmer til å bli stengt

de er ikke noe svar på va er et rett forum såm dere ser er de ikke noe svar på de saken gjelder bare piss preikk uten å svare på va er et rett forum.

dete er over hode ikke troværdig av di såm ikke tør å svare på va er et rett forum.

ja du skal bare ha telefonen av får mindel de er kun da du er rusan du ringer mitt på natta .

såm alle ser er dete ikke kåmet noe svar på va er et rett forum vem er troværdig de er i allefall ikke di som ikke svarer på de saken gjelder de kåmer ikke noe svar fra disse i saken.

de fines et ord trøkk som er passene i dene samenhengen er de di ser flisa i mitt øye men dem ser ikke bjelken i sitt eget øye de er passene får de at di ikke svarer va er et passene forum får dene saken.

de gir vell du fan i om jeg føller meg traket på får deg er de en lekk får meg såm sitter mitt opp i dette av alle krengende utalelser fra systemet de er heldig viss ikke du såm sitter mitt i dette da har du vært på nps får lenge siden karll andreas,eller såm andre har gjort i disse kommuner tat selvmord så prat får deg selv ikke får meg.

de er ikke noe annet å ventte fra carll andreas for di di venene han har er narkomane og jatter med han så nor jeg ikke jatter er jeg den store styge ulven du lærer alldrig .

ikke noe svar enda meget unndlig av disse eksperter i sanhett lurer nor de blir noe svar på va er rete forum får dene saken

Samtalen er stengt

Stengt av carl a. h. r. (torsdag 23. august 2012 kl 06).

Annonse