Forum: Åpent forum

Ny tingrett i Mo i Rana - en familiebedrift?

“Vi liker å tro at domstolene har en stor porsjon integritet – at de ikke gjør feil som gjør at dommene blir vilkårlige. Dessverre har nok historien vist oss at det ofte ikke er tilfellet og det samme gjelder nok embetet i Rana.” Øystein Meier Johannessen Samfunnspartiet.

Sorenskriver Meyer er mann som jeg har erfart er meget nøye med forhold som har med habilitet å gjøre. Mangel på habilitet kan gjøre at det blir stilt spørsmål ved hensikten med en handling, eller mangel på handling, og da er korrupsjonsbegrepet skremmende nært. Slike forhold kan det synes som om sorenskriver Meyer ikke ønsker seg. Jeg fikk selv er fare det en gang jeg, som eneste kandidat, ba om å få praksisplassen sorenskriveren hadde tilbudt Juridisk Fakultet i Tromsø. Sorenskriveren likte nok ikke en gang at jeg ringte for å få en forklaring på denne uvanlige avgjørelsen. Kanskje var dette også et utslag av at han var redd for et mulig habilitetsproblem. Han var i alle fall sint og truet ganske tidlig i samtalen med å legge på røret.

Hans forklaring på hvorfor jeg ikke kunne få denne praksisplassen var, i utgangspunktet, at jeg var daglig leder ved et advokatkontor i byen. Jeg medga at han hadde rett i at jeg hadde hatt en slik stilling, men at jeg hadde sluttet i denne funksjonen. Jeg forklarte også at jeg ikke lengre var ansatt ved kontoret i det hele tatt. Dette syntes ikke å gå nevneverdig inn på sorenskriverens rene og klare habilitetsholdning; hadde jeg en gang vært daglig leder ved et lokalt advokatkontor var det grunn nok til ikke å få en fire ukers praksisplass ved hans embete.

Men, framholdt sorenskriveren videre, mente jeg at dette ikke var god nok grunn til sorenskriverens problemer med å ha meg i praksis så kunne han opplyse meg at jeg i tillegg var gift med en advokat ved et annet advokatkontor i byen. Et forhold sorenskriveren åpenbart fant så urovekkende at en hver diskusjon om habilitet måtte stoppe der. At jeg så kunne opplyse sorenskriveren at jeg i noen år hadde vært skilt, eller i alle fall separert, var selvsagt på ingen måte betryggende for ham. Heldigvis for meg fant et nærliggende sorenskriverembete ingen betenkeligheter med å ha meg i praksis, så for egen del fikk jeg prøvet det jeg ønsket der. Spørsmålet for Ranas del er jo hvordan sorenskriver Meyer i andre, framtidige saker har tenkt å legge lista når det gjelder mulige habilitetsproblemer.

I alle fall er det vel rimelig å forvente at sorenskriveren holder habilitetsspørsmål og korrupsjonsfaren unna sitt embete med hard hånd. Det verste som kan skje domstolene er jo at en mister tilliten til deres uavhengighet og objektivitet. At de ikke behandler folk likt. At de lar noe slippe billig unna, eller at noen får fordeler i kraft av stilling eller annen posisjon. Vi liker å tro at domstolene har en stor porsjon integritet – at de ikke gjør feil som gjør at dommene blir vilkårlige. Dessverre har nok historien vist oss at det ofte ikke er tilfellet og det samme gjelder nok embetet i Rana.

I Rana oppstår det nok ofte forhold som gjør at sorenskriveren må trå meget varsomt. En grunn til at en må trå varsomt er for eksempel at advokat Gislaug Øygarden, som er medeier/partner i advokatfirmaet Just, er gift med tingrettsdommer Rolf Selfors. Domstolsadministrasjonen har blant annet mottatt et brev fra en sentral næringsutøver på Mo som stiller spørsmål ved kontorets integritet. Slike forhold som en har i Rana med hensyn til bl.a. familieære og andre nære bånd mellom advokater og dommere, gjør hverdagen vanskelig, men kanskje ikke alltid umulig, hvis en har integritet og trår meget varsomt. Selv om en advokat som er gift med en tingrettsdommer ikke møter sin ektefelle ansikt til ansikt i retten, er konstellasjonen lite heldig, spesielt på en liten plass som Mo. Uansett er det grunnlag for å stille spørsmål ved situasjonen, og spesielt hvis det er slik at familiære bånd spiller en rolle i ett tilfelle, men ikke i et annet. Dessuten vil det i enkelte situasjoner være svært avgjørende at en opptrer med nødvendig integritet og at enkelte forhold, som ellers ville være forretningsmessig i orden, rett og slett ikke kan gjennomføres. En slik sak er etter mitt syn under oppseiling i det følgende:

I Rana skal det nå tilbys nye lokaler til den lokale tingretten, altså sorenskriverembetet, noe som nok alle ser fram mot. Domstolsadministrasjonen (DA) har satt foten ned når det gjelder å bygge nytt og en må derfor ut på leiemarkedet. Gjennom pressen har vi fått vite at det er et par tilbud som synes interessante. Det er ved sorenskriverkontoret etablert en egen gruppe med tingrettsdommer Rolf Selfors som leder og den som avgjør eller innstiller på hvilket lokale domstolen nå skal leie.

Det leietilbudet som jeg har brakt i erfaring synes å være det mest aktuelle, kommer fra et selskap hvor advokat Roger Håkonsen er en av to medeiere. Håkonsen er også medeier/partner i samme advokatfirma som Gislaug Øygarden eier og jobber i. Advokat Øygarden er gift med tingrettsdommer Rolf Selfors.

De familiære konstellasjonene når det gjelder advokater, domstol, politisk virksomhet og plassering i viktige stillinger i offentlige etater på Mo er ikke uten potensiale når det gjelder nettopp habilitets- og korrupsjonsvansker. Det er ikke vanskelig å forstå for noen. I saken med nye lokaler for Rana tingrett vil det, etter mitt syn, være umulig å leie lokaler når eierinteresser og familiære bånd er rotet sammen på denne måten. Her vil det rett og slett være en situasjon hvor en ikke vil kunne fri seg fra mistanken om at avgjørelser blir vilkårlige og at det en bestemmer seg for vil være påvirket av disse nære relasjonene. Ingen kan klandre advokater for å drive annen næringsvirksomhet. Det vesentlige i denne saken er at domstolen rett og slett ikke vil kunne sette seg i en stilling hvor det blir stilt spørsmål ved habiliteten og om det er hensyn som kan karakteriseres som korrupte som ligger bak en avgjørelse om leieobjekt. Kan mistanken rettes mot Rana tingrett må det være nok til at en lar det være.

“kilde ":http://polarsirkelsonen.no/-/bulletin/show/301973_ny-tingrett-i-rana-en-familiebedrift?ref=mst

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen.
SAMFUNNSPARTIET- OFFISIELL NETTSIDE
Samfunnspartiet. Frem Kamerater ! på facebook

Se Gro Harlem Brundtland (tidl.Ap)undertegne Norges medlemskapsavtale med EU(‏LANDSFORRÆDERI?)

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU.

" I denne videoen, ":http://www.ena.lu/

“<http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566> ":http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566

etter ca. 1 min. 30 sek. kan du selv se at Gro Harlem Brundtland signerer… Til venstre for Gro skimtes Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

Ovenstående tekst er hentet fra 12 avsnitt i Synnøve Fjellbakk Taftø sin artikkel i Nyhetsspeilet.

" Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. ":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/571628_globalistenes-fremste-agent-politikerne-har-vist-janusansi

Har vi vært vitne til et ‏LANDSFORRÆDERI?

Vi har imidlertid lover som gjelder Rikets sikkerhet; i NOU 2003:18 om Straffeloven kapittel 8 og 9 kan man lese:

”Straffeloven § 93 bruker uttrykket «rigets sikkerhed eller velferd». Dette favner videre enn begrepet «rikets sikkerhet» alene. Med rikets velferd må forstås landets politiske eller finansielle interesser. I straffeloven § 89, som rammer såkalt diplomatisk landsforræderi, er uttrykket «Norges tarv» benyttet. Dette er en vid angivelse av interesser og omfatter blant annet militære, politiske og finansielle interesser overfor annen stat.”

I sin korte replikk som kan høres litt lenger ut i
videoen legger Gro inn et par ord om at Norge
skal ha sin folkeavstemning om EU om 5 måneder,
hvoretter hun i klassisk uklar Gro-stil ymter noe
i munnviken i retning av at “jeg regner med at dette skal gå bra”.

Er det ikke litt vel påfallende at:

- EU-dokumentene ble signert FØR folkeavstemningen ?
- EU-dokumentene ikke finnes i UDs traktatarkiv ?
- Et obskurt EU-dokument datert 29. desember 1994, som ligger her

har en “Article 22” som omhandler Norge særskilt og på jesuittisk vis
viser tilbake til dokumentet som Gro undertegnet “med forbehold
om norsk EU-ja i folkeavstemningen…”. Les selv og prøv å tolke deg
frem til den nøyaktige betydning av ordlyden i “Article 22” -
merk at dette dokumentet er datert ETTER at det norske folk hadde sagt NEI til EU:

“Article 22
This Agreement shall enter into force on the same day as the Accession Treaty enters into force.
If the Agreement has not been signed by that day, it shall enter into force on the day of signature.
The Agreement shall be deposited with the Government of Norway which shall transmit a
certified copy to the other Contracting Party.
Done at Brussels, this 29th day of December 1994.”

Hvis du synes at det er rart at det ikke var noe media-ståhei rundt møtet på Korfu så kan det
nevnes at dette møtet på Korfu fant sted den 24. juni 1994, som var samtidig med at Norge for
første gang i historien deltok i fotball-VM. Norges VM-deltagelse hadde begynt bra,
med seier 1-0 over Mexico den 19. juni. Dagen før møtet fant sted, den 23. juni hadde
Norge tapt 0-1 for Italia, og alle så frem mot den avgjørende kampen mot Irland noen dager senere…

kilde Fra Hans Gaarder:

Globalistenes fremste agent - Politikerne har vist Janusansikt til folket i EU-saken

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket som “eier” staten, ikke staten som “eier” befolkningen. Men udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i nordmenns tankegang.

New World Order er ikke noe nytt prosjekt. Det er en verdensorden der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens. Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en priviligert gruppe friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten, som Jehovas Vitner kaller den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke meldinger du sender på facebook.

FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene.

Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning. Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår. Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.

Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp. Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt “hemmelige” møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegning av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

I oktober 1991 var EØS- avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

link til fullmakt for underskrivning av avtalen

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres “forhandlingsresultat” var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert. Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en “delelinjeavtale” som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral “avtale” mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

Singoalla og jeg har samarbeidet en del siste året, her er noen ord fra henne:

Synnøve er en ekte dissident og Norges mest kjente politiske fange.

Det er nesten ingen grenser for hva som har blitt gjort mot henne, for å kneble henne til taushet. At hun faktisk fremdeles lever og kan ytre seg her i dag, midt iblant oss er i sannhet et Guds under.. :-)

Mange vet at Synnøve ble innlagt gang på gang fordi hun visste for mye. Og mange har undret seg over hva det var hun visste, som gjorde at det ble brukt så mange ressurser på å hindre at folket fikk vite det hun visste? Gode krefter har beskyttet hennes liv og latt henne få beholde vett og forstand på tross av alt som har vært gjort for å hindre at det som skjer her i dag skulle bli mulig.

Mange har vært spente og vi har risikert mye for dette. Nå gir vi dette videre og ber alle gode folk som leser og forstår rekkevidden av bedraget om å viderebringe denne viktige informasjonen til venner og kjente, for kunnskapen som var tung å bære i det skjulte er i dag blitt allemannseie..

Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.. og de har siden gjort mangt og mye for å dekke over sitt bedrag.. folkeavstemmingen var et spill for galleriet, for de hadde ingen respekt for folket, og hadde allerede skrevet under..

Urett på urett har blitt gjort mot Synnøve fordi hun visste for mye om dette og annet. Hun ble stemplet som sinnlidende, avskjediget fra sin stilling og siden innlagt gang på gang for å ødelegge henne fysisk, mentalt og sjelelig, dope henne apatisk med sprøyter, elektrosjokk og andre overgrep. Det skjedde første gang i 1994. Og det er blitt gjort helt konkrete ting mot henne i forbindelse med at hun ytret seg eller planla å ytre seg om fakta. Dette og annet vil bli fortalt og belyst nærmere i kommentarfeltet.

Selv har jeg levd som dissident siden 1999, da jeg fikk innsikt i en del betente justismord, og traff andre som visste for mye om helt andre ting. Vi delte vår kunnskap og info. Jo mer jeg fikk vite, jo mer merkbar ble sabotasje og trakassering i mitt liv. Kunne skrevet tykke bøker om alle metodene som er blitt brukt mot meg og andre. I litt mer enn et år har jeg visst om de forhold som Synnøve her selv legger frem. Det var lenge meningen at jeg skulle gi denne infoen til folket og dette ble forsøkt, planlagt og avtalt 2 ganger i løpet av året 2009, som en del av dere vet..

Første gang det ble forsøkt å fortelle folket sannheten om EU gjennom meg, var i Mai/Juni 2009, annen gang var i oktober samme år. Begge ganger ble himmel og jord satt i bevegelse med mye dramatikk, forsøk på karakterdrap, svertekampanjer, trusler og sabotasje som gikk på liv og helse løs, inntil vi resignerte og forble tause for å kunne overleve og bevare livet. En del av det som ble gjort for å stoppe oss var organisert og gjentatt mobbing over tid og karakterdrap mot nettpersonen Singoalla, fordi planen var at det var jeg skulle formidle dette. Dermed skulle den kanalen for sannhet som jeg var på nett, knuses og ødelegges for all troverdighet. Dette ble også slått fast av vitner som så hva som skjedde og forstod, og som sa fra hva som skjedde der og da. Om jeg forsøkte ytre meg noe sted var aktører og debunkere straks på plass med alle sine knep. Etterhvert så man vel at jeg ytret meg om alt mulig annet og holdt viselig kjeft om denne ene saken som jo hadde medført så mye uhyggeligheter, kniven på strupen og valget mellom liv og død for meg de 2 gangene vi prøvde.

Gjentatte drapstrusler, mc-bander på telefonen og utenfor mitt hjem midt på natten, folk som ville hjelpe oss havnet på sykehus mellom liv og død osv osv.. begge ganger vi forsøkte var det stor dramatikk og Synnøve ble innlagt og forsøkt ødelagt med medikamenter igjen, helt uten grunn, første gang vi forsøkte. En del av aktørene var de samme begge ganger. Mye av det som skjedde er bevist, kopiert og bevitnet, det var virkelig ekstremt, sabotasjen og truslene kom på mange forskjellige fronter samtidig, og er et studie i metoder som ikke tåler dagens lys..

Vi trosser alt dette når vi likevel står frem her og sier dette i dag, det er viktig at dere er klar over at mye har vært gjort for å hindre dat dette når ut til folket. Vær våkne om noe skulle skje oss fremover, fordi det statueres dessverre ofte eksempler når noen ytrer seg på tross av trusler..

I denne omgang har det vært merkelig stille, litt ekstra kluss med pc og telefonlinjer, men ingen dramatikk. Det føles mye lettere og helt annerledes. Både Synnøve og jeg har registrert at det har vært litt forberedelser og lekkasjer i media siden sist, det har vært sagt ting på nyhetene siste måneder som tyder på at de er beredt nå, og tillater oss å komme med det som for enhver pris måtte hindres i å komme ut i mai og oktober 2009.. de er beredt, men vi vet ikke hva som vil skje med oss og saken videre, kjenner ikke deres planer..

Spørsmålet nå blir: Hva gjør vi nå som vi er lurt inn i EU bakveien?

Hvem er de ansvarlige og hva synes vi folket om dette?

Er disse lederne verdige folkets tillit og respekt?

Tjener politikerne sitt folk eller internasjonale krefter?

Og hva synes vi folket om de metoder som tas i bruk mot folk som vet for mye her i landet? Mange har opplevd de stygge metoder som brukes for å bringe vitner og folk som vet for mye til taushet..

Er dette akseptabelt?

Hvem finansierer, bestiller og utfører slike tjenester mot redelige folk?

Om forfatter
Synnøve Fjellbakk Taftø

Denne artikkelen er hentet fra nyhetsspeilet

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og

Besøk Synnøve Fjellbakk Taftø sin egen hjemmeside

Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i Skjoldmøysagaen
samt i Nornens Beretning også er gratis og tilgjengelig på nettet

Besøk Det som Staten Norge skjuler på facebook

Den adm av Carl Andreas Hope Rydsaa ambassadører for Det Galaktiske Parti
Besøk DGP på facebook

Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”(1)

(knut trongmo ,med ryggen til)

(Setter fokus på denne saken og lar Øystein Meier J. leder av samfunnspartiet innlede denne serien,i kommentar feltet ligger lenker til andre dokumenerl saken)

Dette er hva som møter oss når vi prøver å google Coop Helgeland eller Odd Harald Ribe på internet. For enhver som har litt sympati for samvirkeprinsippene og som har respekt for samvirke som organisasjonsform er det helt uakseptabelt å la dette henge ved navnet til Coop Helgeland. Her må medlemmene sette seg ned å spørre hva har gått galt. Mye tyder på at det er Coop Helgelands direktør og styreformannen som har opptred uprofesjonelt og klønete. Begge har opptred utenfor den demokratiske ånd som er nedfelt i samvirkeprinsippene. Blant annet så strider det sannsynlig mot medlemmenes lokale interesse av å beholde bakeriet i Mo i Rana at Ribe kjempet for å selge det til tromsøforankrede interessenter.

Siden Ribe synes å behandle sannheten lettvint mener jeg man skal ta hans påstand om at han ikke kjenner noen av aktørene i det svært så ekspansive Bakeriet Nord Norge A/S, foreløpig med en klype salt. Jeg tenker her på at han løy Jan Vikestad rett opp i øynene på lunsjmøte de hadde sammen 31august 09. Der ble Vikestad lovet å skulle få by på aksjene til Bakeriet Mo i Rana A/S og at det foreløpig ikke hadde meld seg noen interessenter. Om kvelden får så Vikestad telefon fra Tromsø, hvor han blir fortalt at Bakeriet Mo i Rana A/S er solgt.

Det direktøren her gjorde strider mot samvirkeprinsippenes krav til ærlig og åpen samhandling kooperatører i mellom. Det skaper heller ikke tillit til direktøren at hans etterfølgende opptreden, etter at Trongmo klarte å få stoppet salget av Bakeriet, oser av hevngjerrighet. Eiendomssjefen ble sparket, Trongmos pensjon inndradd og i kjølvannet av dette dyre rettssaker.

Det er helt klart ikke heldig for tilliten til Coop Helgeland hvis årsmøtet unnlater å reagere på det inntrufne. Jeg mener årsmøtet bør utarbeide en resolusjon hvor vi ber alle berørte parter av Ribes missgjerninger om unnskyldning. Vi må også inngå forhandlinger med Trongmo for å få han til å trekke sin bebudete rettssak mot Coop Helgeland. Dersom det er mulig så må årsmøtet velge en ny og sterkere kontrollkomité bestående av uavhengige individer uten noen form for tilknytning til søstere eller brødre ordner. Den må bestå av noen som klarer å matcher direktør Ribe. Årsmøtet pålegger den nye kontrollkomité å gjennomgå prosessen rundt salget av Bakeriet Mo i Rana A/S og kjøpet av Ribes hus i Tromsø.

Resten som står her er faktaopplysninger for den interesserte.
Dagens samvirkeprinsipper har en direkte forbindelse til de såkalte "Rochdalepionerene ":http://www.anarchy.no/samvirk1.html

. Dette var en gruppe industriarbeidere i Manchester som i 1844 etablerte en felles eid og drevet dagligvarebutikk.

Måten de organiserte samarbeidet på reflekterte sentrale verdier i arbeiderbevegelsen: Likeverd, solidaritet, demokrati, selvhjelp, kunnskap osv. Dette gjenspeiles i «Rochdaleprinsippene» slik de ble utformet i 1844.

Allerede i 1895 ble International Co-operative Alliance (ICA) dannet som en frivillig internasjonal interesseorganisasjon for samvirkeorganisasjonene. Fra Norge er fire sektororganisasjoner medlemmer: Fiskerisamvirket, landbrukssamvirket, forbrukersamvirket og boligsamvirke. I ICA-regi er samvirkeprinsippene revidert tre ganger, siste gang i 1995. Dagens versjon av samvirkeprinsippene ble endelig vedtatt på ICA-kongressen i Manchester i 1995.

«Demokrati» og «likeverd» («Democracy»,«Equality») – refererer seg til medlemmenes rett og likeverdighet i å delta, bli informert, bli hørt, og retten til å bli involvert i beslutninger som har betydning for dem selv

Etiske verdier
«Sosialt ansvar» («Social responsibility», «Caring for others») er spesielt knyttet til det å bidra positivt i lokalsamfunnet.
Se ICA: Co-operative Principles for the 21st Century

Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!! Dette er hva du finner om du søker på Coop Helgeland på internet.
Medlemmene i Coop Helgeland lurer på hva som skjer i Coop Helgeland , men det er det ingen som får vite. Alt kan jo tyde på at direktøren nå er i ferd med å mele både sin egen, og sine venners kaker. Nærmest bokstavelig talt.
– Hvorfor er det så viktig å selge Bakeriet til Tromsøfirmaet Bakehuset Nord-Norge? Er det fordi lederen her er en gammel venn av direktør Odd Harald Ribe? Og hva med oppsigelsen av eiendomssjef Asbjørn Solheim, og stopp i utbetalingene av pensjon til tidligere direktør Knut Trongmo? Hvorfor legges markedsavdelingen ned, slik at kona til sjefen ved Bakeriet trolig mister jobben? Hvilken strategi har Coop Helgeland framover? Er det som skjer i medlemmenes interesse?

Hele saken STINKER av korrupsjon, og her må både styret, revisor og kontrollutvalg på banen.
Ting kan vel tyde på at andre instanser også må involveres..
Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen.

kilde1

kilde2

Urent farvann - om triangelet Color Line, Sjømannsforbundet og Staten av Erling Folkvord(1)

Ny bok av Erling Folkvord Urent farvann – om triangelet Color Line, Sjømannsforbundet og Staten
Boka som Rødt! gir ut i september handler om det som skjer når en av landets største skipsredere, toppledelsen i et fagforbund og statens kontrollører slutter å opptre uavhengig av hverandre. Disse tre partene utgjør et triangel. De skal samarbeide. Men de skal også ivareta ulike, og til dels helt motsatte interesser.

Hovedaktøren er Olav Nils Sunde, kapitalisten som selv forteller at han i siste øyeblikk ble berga fra økonomisk ruin i 1988 fordi ei konkurrerende bedrift i Tsjekkoslovakia ble ødelagt av ei ulykke. I dag bruker Olav Nils Sunde statsstøtte og statlige særordninger som krykke. Rederiet hans heter Color Line. Økonomisk sett er det et statsrederi. Men Olav Nils Sunde er eier, med barna Camilla og Alexander som medeiere. De tre er blitt rike på de manges slit, svært rike. Boka om Skagerraks gyldne triangel er skrevet i samarbeid med mange sjøfolk og som ei støtte til deres egen forsvarskamp mot denne rikmannsfamilien. Mange har slåss lenge og under vanskelige vilkår, blant annet fordi skipsreder Sunde har fått så god hjelp fra forbundsleder Erik Bratvold i Sjømannsforbundet. Også på fergene i Skagerrak er det to slags folk: De mange som arbeider, og de få som snylter. Det er to slags tillitsvalgte også: De mange som stiller opp for arbeidskameratene sine, og de få som smisker for reder og skipsledelse. Ubrukbar instruks Mye kan gå galt når kontrollører tar i mot små gaver eller bestikkelser. Eller kanskje de bare glemmer det ansvaret de har? Ett eksempel er Skipskontrollens utsendte som kun stilte ett vilkår da en hyggelig kaptein forærte han ei ulovlig flaske tollfri whisky kvelden før han skulle kontrollere en livbåtøvelse. Fordi han ikke var glad i whisky, ba han om å få bytte til et annet brennevinsmerke. Sløvsinnet hos sikkerhetsansvarlige i rederiet og hos kontrollørene, har gått så langt at de i løpet av sju år ikke oppdaga at et brannslukkingsanlegg hadde en feilaktig instruks som førte til at anlegget låste seg. De oppdaga det ikke før brannen i maskinrommet var et faktum. Da var det i seineste laget. Skipet hadde 1.167 passasjerer om bord. Boka beskriver også litt av det som ble avdekka etter at en av kapteinene i Color Line seilte skuta på grunn med enda flere passasjerer om bord. Sjøfartskyndige og uavhengige granskere – som ikke var lønna verken av staten eller Veritas – kom om bord. Det første de oppdaga, var at Olav Nils Sunde lot kapteinen seile med en bruinstruks som ikke hadde blitt ajourført de siste 14 åra. Ingen hadde lagt merke til det heller. Flere rettskafne og lojale ansatte og tillitsvalgte i Color Line har blitt sjikanert og plaga av sine overordnede. Rederiet strevde i fem år for å straffe en butikkekspeditør fordi han fulgte de reglene staten har fastsatt for taxfree-salget. Skipsrederen tjener jo færre millioner når disse reglene følges enn når reglene brytes. “Tillitsmann kommer fra ordet tillit” Misnøyen har ulma lenge blant Sjømannsforbundets medlemmer. En tømmermann på M/S Color Festival, som forlot forbundet for fire år sia, skrev en begrunnelse som ble delt ut til delegatene på landsmøtet i Tromsø i 2002. Han forklarte innledningsvis at han ville belyse hvordan han og flere andre var blitt behandla av forbundsstyremedlem Tommy Wedel, som også er styremedlem i rederiet og leder av Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg i Color Line: Grunnideen med forbundet var å stå sammen, for å oppnå rettigheter. Navnet tillitsmann kommer fra ordet tillit. En som representerer fellesskapets interesser, en som har tillit. Disse grunnleggende begrepene ser ut til å være fraværende hos Tommy Wedel. Ved henvendelse til Tommy Wedel ble man ofte møtt med det som jeg vil karakterisere som en hån mot grunnprinsippene. Man ble møtt med en arrogant, nedlatende holdning. Et medlem på Festival ble møtt med følgende svar på en henvendelse. (Vedkommende var forpleiningsassistent.): “Du er for dum til at jeg gidder å bruke tid på deg. Hadde du ikke vært så dum, så ville du hatt et annet arbeid, det må du skjønne selv også.” (…) Jeg håper denne skammelig periode i Color Line og Norsk Sjømannsforbund snart er over, slik at jeg med flere kan melde oss inn igjen." Dessverre tok ikke forbundsleder Bratvold denne meldinga på alvor. Utmeldingene har bare økt i antall. Men mange flere har blitt værende i Sjømannsforbundet og krever opprydding. Forbundslederen bruker hemmelig-stemplet I april satte forbundslederen hemmelig-stempel på en revisorrapport som beskriver litt av de lovløse forholdene rundt Sjømannsforbundets virke i Color Line. I arbeidet med boka har jeg fått kjennskap til rapportens innhold. Både sjøfolk og andre skal derfor få anledning til å lese hva det er forbundsleder Erik Bratvold er så redd for at medlemmene hans og offentligheten skal bli kjent med. Det er ikke så uvanlig at bedriftseiere kjøper opp faglige tillitsvalgte. Noen få lar seg friste av fete honorarer eller tilbud om ordninger som gir mulighet til en annen livsstil enn arbeidskameratene har. Personer som en gang var dyktige tillitsvalgte, forandrer seg og blir overløpere. Noen bedrifter har bruk for slike overløpere. De er tillitsvalgte bare i navnet og ikke i gavnet. For sjøfolk flest betyr dagens tilstander utrygghet. Color Line forlanger mer fleksibilitet: Lengre arbeidsdager, oppdeling av dagen i enda flere skift, kortere hviletid og utvisking av skillet mellom ulike fag. Color Line krever fleksibilitet helt til strikken ryker. I september har Sjømannsforbundet landsmøte i Sandefjord og i oktober skal Rederiforbundet og Sjømannsforbundet forhandle om ny fergeoverenskomst. Erling Folkvord kommer 1. september ut med ei ny bok utgitt av tidsskriftet Rødt!. Den handler om det som skjer når en av landets største skipsredere, toppledelsen i et fagforbund og statens kontrollører slutter å opptre uavhengig av hverandre. Disse tre partene utgjør et triangel. De skal samarbeide. Men de skal også ivareta ulike, og til dels helt motsatte interesser. Hovedaktøren er Olav Nils Sunde, kapitalisten som selv forteller at han i siste øyeblikk ble berga fra økonomisk ruin i 1988 fordi ei konkurrerende bedrift i Tsjekkoslovakia ble ødelagt av ei ulykke. I dag bruker Olav Nils Sunde statsstøtte og statlige særordninger som krykke. Rederiet hans heter Color Line. Økonomisk sett er det et statsrederi. Men Olav Nils Sunde er eier, med barna Camilla og Alexander som medeiere. De tre er blitt rike på de manges slit, svært rike. Boka om Skagerraks gyldne triangel er skrevet i samarbeid med mange sjøfolk og som ei støtte til deres egen forsvarskamp mot denne rikmannsfamilien. Mange har slåss lenge og under vanskelige vilkår, blant annet fordi skipsreder Sunde har fått så god hjelp fra forbundsleder Erik Bratvold i Sjømannsforbundet. Også på fergene i Skagerrak er det to slags folk: De mange som arbeider, og de få som snylter. Det er to slags tillitsvalgte også: De mange som stiller opp for arbeidskameratene sine, og de få som smisker for reder og skipsledelse. oka som Rødt! gir ut i september handler om det som skjer når en av landets største skipsredere, toppledelsen i et fagforbund og statens kontrollører slutter å opptre uavhengig av hverandre. Disse tre partene utgjør et triangel. De skal samarbeide. Men de skal også ivareta ulike, og til dels helt motsatte interesser. Hovedaktøren er Olav Nils Sunde, kapitalisten som selv forteller at han i siste øyeblikk ble berga fra økonomisk ruin i 1988 fordi ei konkurrerende bedrift i Tsjekkoslovakia ble ødelagt av ei ulykke. I dag bruker Olav Nils Sunde statsstøtte og statlige særordninger som krykke. Rederiet hans heter Color Line. Økonomisk sett er det et statsrederi. Men Olav Nils Sunde er eier, med barna Camilla og Alexander som medeiere. De tre er blitt rike på de manges slit, svært rike. Boka om Skagerraks gyldne triangel er skrevet i samarbeid med mange sjøfolk og som ei støtte til deres egen forsvarskamp mot denne rikmannsfamilien. Mange har slåss lenge og under vanskelige vilkår, blant annet fordi skipsreder Sunde har fått så god hjelp fra forbundsleder Erik Bratvold i Sjømannsforbundet. Også på fergene i Skagerrak er det to slags folk: De mange som arbeider, og de få som snylter. Det er to slags tillitsvalgte også: De mange som stiller opp for arbeidskameratene sine, og de få som smisker for reder og skipsledelse. Ubrukbar instruks Mye kan gå galt når kontrollører tar i mot små gaver eller bestikkelser. Eller kanskje de bare glemmer det ansvaret de har? Ett eksempel er Skipskontrollens utsendte som kun stilte ett vilkår da en hyggelig kaptein forærte han ei ulovlig flaske tollfri whisky kvelden før han skulle kontrollere en livbåtøvelse. Fordi han ikke var glad i whisky, ba han om å få bytte til et annet brennevinsmerke. Sløvsinnet hos sikkerhetsansvarlige i rederiet og hos kontrollørene, har gått så langt at de i løpet av sju år ikke oppdaga at et brannslukkingsanlegg hadde en feilaktig instruks som førte til at anlegget låste seg. De oppdaga det ikke før brannen i maskinrommet var et faktum. Da var det i seineste laget. Skipet hadde 1.167 passasjerer om bord. Boka beskriver også litt av det som ble avdekka etter at en av kapteinene i Color Line seilte skuta på grunn med enda flere passasjerer om bord. Sjøfartskyndige og uavhengige granskere – som ikke var lønna verken av staten eller Veritas – kom om bord. Det første de oppdaga, var at Olav Nils Sunde lot kapteinen seile med en bruinstruks som ikke hadde blitt ajourført de siste 14 åra. Ingen hadde lagt merke til det heller. Flere rettskafne og lojale ansatte og tillitsvalgte i Color Line har blitt sjikanert og plaga av sine overordnede. Rederiet strevde i fem år for å straffe en butikkekspeditør fordi han fulgte de reglene staten har fastsatt for taxfree-salget. Skipsrederen tjener jo færre millioner når disse reglene følges enn når reglene brytes. “Tillitsmann kommer fra ordet tillit” Misnøyen har ulma lenge blant Sjømannsforbundets medlemmer. En tømmermann på M/S Color Festival, som forlot forbundet for fire år sia, skrev en begrunnelse som ble delt ut til delegatene på landsmøtet i Tromsø i 2002. Han forklarte innledningsvis at han ville belyse hvordan han og flere andre var blitt behandla av forbundsstyremedlem Tommy Wedel, som også er styremedlem i rederiet og leder av Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg i Color Line: Grunnideen med forbundet var å stå sammen, for å oppnå rettigheter. Navnet tillitsmann kommer fra ordet tillit. En som representerer fellesskapets interesser, en som har tillit. Disse grunnleggende begrepene ser ut til å være fraværende hos Tommy Wedel. Ved henvendelse til Tommy Wedel ble man ofte møtt med det som jeg vil karakterisere som en hån mot grunnprinsippene. Man ble møtt med en arrogant, nedlatende holdning. Et medlem på Festival ble møtt med følgende svar på en henvendelse. (Vedkommende var forpleiningsassistent.): “Du er for dum til at jeg gidder å bruke tid på deg. Hadde du ikke vært så dum, så ville du hatt et annet arbeid, det må du skjønne selv også.” (…) Jeg håper denne skammelig periode i Color Line og Norsk Sjømannsforbund snart er over, slik at jeg med flere kan melde oss inn igjen." Dessverre tok ikke forbundsleder Bratvold denne meldinga på alvor. Utmeldingene har bare økt i antall. Men mange flere har blitt værende i Sjømannsforbundet og krever opprydding. Forbundslederen bruker hemmelig-stemplet I april satte forbundslederen hemmelig-stempel på en revisorrapport som beskriver litt av de lovløse forholdene rundt Sjømannsforbundets virke i Color Line. I arbeidet med boka har jeg fått kjennskap til rapportens innhold. Både sjøfolk og andre skal derfor få anledning til å lese hva det er forbundsleder Erik Bratvold er så redd for at medlemmene hans og offentligheten skal bli kjent med. Det er ikke så uvanlig at bedriftseiere kjøper opp faglige tillitsvalgte. Noen få lar seg friste av fete honorarer eller tilbud om ordninger som gir mulighet til en annen livsstil enn arbeidskameratene har. Personer som en gang var dyktige tillitsvalgte, forandrer seg og blir overløpere. Noen bedrifter har bruk for slike overløpere. De er tillitsvalgte bare i navnet og ikke i gavnet. For sjøfolk flest betyr dagens tilstander utrygghet. Color Line forlanger mer fleksibilitet: Lengre arbeidsdager, oppdeling av dagen i enda flere skift, kortere hviletid og utvisking av skillet mellom ulike fag. Color Line krever fleksibilitet helt til strikken ryker. I september har Sjømannsforbundet landsmøte i Sandefjord og i oktober skal Rederiforbundet og Sjømannsforbundet forhandle om ny fergeoverenskomst.

kilde og du kan kjøpe boka her

“les også I hemmelighet skal nettet strupes”Internetts kommende sensur på et nasjonalt,europeisk og Globalt Nivå"(1)":http://thatruth.origo.no/-/bulletin/show/555098_i-hemmelighet-skal-nettet-strupes-internetts-kommende-sensur

“les også Frimureriet og de hemmelige selskap Det moderne frimureriets opprinnelse Uttdrag fra Boken; Hjernen og Gud(1) ":http://forbyfrimurerietsnasjonalelosjerpgaderesondeskjulteugjeringer.origo.no/

Markussosionom beretter(8)"Fikk en kommentar på bloggen min for første gang"

Fikk en kommentar på bloggen min, for förste gang.Og ble selvfölgelig glad for det, men nå gjenstår det å svare på kommentaren da, og da måtte jeg tenke meg om. Det er mange mennesker som surfer rundt og leser litt her og litt der, og finner de noe som de liker så legger de gjerne igjen en kommentar. Eller hvis det er noe som man er sterkt uenig i, så föler man kanskje at man må si ifra. Alt det der er helt greit, det er jo sånt man blogger, utveksler meninger, fölelser, informasjon og kreativitet.

Jeg er en person som har lang utdannelse og mye kunnskap, og også veldig mye erfaring på mange områder i livet, og jeg blogger först og fremst for meg selv og for eventuelle andre som vil lese litt, eller knytte kontakt, for å utveksle meninger og fölelser etc.
Den finske legen Rauni-Leena Lukkanen-Kilde, var fylkeslege i Finland tidligere, nå er hun en av dem som arbeider sterkest mot det som vi kaller “New world Order” og mindcontrol. Hun sier selv at legene trenger mer kunnskap om psykiatri, og at det finnes en teknologi som er brukt i mennesker i mer enn femti år, for å gi mennesker “psykiatriske symptomer”. Under legeutdannelsen får man ikke kunnskap om dette, sier hun, og dette medförer at legene ikke vet nok, som igjen medförer at mennesker får feildiagnoser som psykisk syke.
Sannheten er at mange land i den vestlige verden bruker psykiatrien som en “dumpingplass” for mennesker som på en eller annen måte må “nöytaliseres”, eller på andre måter kan väre brukbare “slaver” for New world Order", og utföre en eller annen jobb for dem i fremtiden. Noen mennesker blir også eksperimentert på fra de er barn, uten at dette opplyses. Vaksine-industrien trenger eksempelvis tusenvis av “forsökspersoner” for å teste ut vaksiner, og hvor finner man de? Ja, hvor tror du?

Det finnes ikke private psykiatriske sykehus i Norge, men det er mulig å söke behandlig hos en privatpraktiserende psykolog, og unngå å bli fanget opp av det fylkeskommunale psykiatri-nettverket. Desverre er det veldig lang ventetid på å komme til psykolog, ofte flere år. Ett tips her kan väre å söke om å få time hos en psykolog som nettopp har etablert seg i det distriktet man bor. Opplysninger om dette kan Psykolog-foreningen gi.

Hvis du er psykisk syk, og hörer til under Psykisk Helsevern under en eller annen paragraf, så er du prisgitt den behandlingen de tilbyr deg. Du får ikke lov til å bestemme selv.

Hva jeg skriver om i bloggen min er ting jeg selv har opplevd, og dersom jeg ikke hadde kunnskap om psykiatri, hadde jeg sikkert lagt meg inn og endt opp som en psykiatrisk pasient, hos en lege som ikke hadde kunnskap om elektroniske micro-implants og mind-control. Istedet flyktet jeg til utlandet, og begynte å etterforske hva som hadde skjedd med meg.
I Norge er det innlagt i diagnosene som symptomer på psykiatriske lidelser, hvis du tror at du har en elektronisk implant i hodet, eller i tommelen, så viser det at du er psykisk syk!
Hva hvis du tar et röntgenbilde, og det virkelig viser at du har en micro-chip i hodet?
Sannheten er at ingen lege vil tro deg, og undersöke deg med röntgen, istedet vil legen tro at du er alvorlig syk, siden du tror du har en micro-chip i hjernen. Det er nemlig et symptom på psykisk sykdom å tro at man har en micro-chip i kroppen, iflg diagnose-håndboken
Så hvis du tror at du har en micro-chip i kroppen, må du faktisk finne den selv, uten å fortelle en lege om det. Flere land har röntgen tilgjengelig for alle, ikke sånn som i Norge, der du må ha henvisning, og må vente på tur, og etterpå blir bildene oppbevart sånn at du ikke får se dem. I andre land kan man ta et röntgen uten ventetid, og du får bildene med deg, siden det er dine bilder.
Faktisk er alle röntgenbildene som er tatt av deg i Norge, din eiendom, ifölge loven. Men pröver du å gå til sykehuset og få dem ut, stöter du på problemer. Da skal de vite “hvem”, som skal ha dem, og hvis du sier at det er du selv som vil studere dem närmereselv, så får du ikke tilgang til dem. En måte å få tilgang til dem er å si at en lege skal se på dem, eller en kiropraktor el.likn. Men selv da er personellet virkelig vanskelige, og du er heldig dersom du får röntgenbildene dine med hjem. Dette er virkelig sykt, siden det ifölge loven er dine egne bilder!

Jeg vil anbefale alle å kikke på alle film-klippene som ligger på YouTube av Rauni-Leena Lukkanen Kilde. Kos dere med mange klipp, hun vet virkelig hva hun snakker om, siden hun ble angrepet selv, akkurat sånn som jeg ble.

Til de som leser bloggen min og som “er under behandling” en eller annen plass i systemet, vil jeg si at jeg er en fagperson, men jeg sier ikke at du ikke skal fortsette behandlingen. Blir du dårlig av å lese bloggen min, så ikke les den da!
Synes du jeg skriver om noe som er spennede, så fortsett og les, og kom gjerne med en kommentar av og til, bare koselig det.
Til slutt vil jeg si at hvis man söker på Google på ordet Patents, og kommer til google patents, og deretter skriver inn nummeret på patenten : 2161169
så får man se Dentiphon, ett “maskineri” som skriver seg fra 1938-39, og i patentbeskrivelsen kan man lese at målet med denne oppfinnelsen var å lage et “höreapparat” for mennesker som hörer dårlig. Dette er det vel liten tvil om denne oppfinnelsen har blitt brukt til noe annet enn et “höreapparat”! Er det noen som kan komme med forslag?

I morgen vil jeg skrive litt mer om nettopp dette, og også vise noen nyere patenter som er “höreapparater” som er plassert i tennene.
Til da…ha en strålende kveld!
Klem fra meg

skrevet * 12.jan.2010 kl.15:18 i Blogg

" Besøk i feel like a slave. when will I be free? 24, Stavanger sin blogg her ":http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/blogg.html

av Markussosionom/i feel like a slave. when will I be free?

“Markussosionom beretter(7)”Dentiphone kaller de dette, höreapparat i tennene……":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/552667_markussosionom-beretter-7-dentiphone-kaller-de-dette-h-re

Markussosionom beretter(7)"Dentiphone kaller de dette, höreapparat i tennene......

denne oppfinnelsen fra 1938-39
Dentiphone kaller de dette, höreapparat i tennene……

“Besøk i feel like a slave. when will I be free? 24, Stavanger sin blogg her ":http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1263310305_dentiphone_kaller_de_.html

“Markussosionom beretter om psykiatrierpolitiskdrap(1) “Psykiatri er politisk”":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/547524_markussosionom-beretter-om-psykiatrierpolitiskdrap-1-psyki

Brevet fra Khaqan Khan til Leo Zagami Underjordiske baser i Norge(2)


(Khaqan Khan)
5/13/2008 – Subject: Hello leo i am only a friend as you can see i know various politicians and diplomats

From: leo young <leoyoung1999@yahoo.com>
Subject: Fwd: Hello leo i am only a friend as you can see i know various politicians and diplomats
Date: Tue, 13 May 2008 07:58:08 +0100 (BST)
To: magipro@organizer.net


Sent from Yahoo! Mail.

A Smarter Email http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html
From: fsb fsb <fsb000@hotmail.com>
Subject: Hello leo i am only a friend as you can see i know various politicians and diplomats
Date: Thu, 13 Mar 2008 22:36:12 +0000
To: <leoyoung1999@yahoo.com>

Hello Mr Leo i got your message from my wife . You have to be careful when you contact me on my mobiles or my numbers

and i have 8 mobile phones and all of them are under surrveilance by the PST police secret task force in norway .

I to was arrested by the PSTwhen Bill and kerry was in norway meeting with you on the 16 or 17 .

i wish i could come meet you but was arrested to .

And they are still watching me and my wife and kids , so i know of the dangers you are talking about .

I am real and i am your friend . As you can se from the pictures i am SV to and you can se that SV’s leader Kristin halvorsen is very fond of me and my politics . She tends to have me along with here and with all other politicians to .

as you can se who i am now because i wanted you to know who i am you must trust me .

this e mail is monitored to by the PST and i will get in trouble for posting to you as the PST will warn me again for contacting you .

Trust me i am on your side my friend

Do not send the pictures to others or contact any people about me , the PST will know that i have contacted you and they dont want me to do so because you are an ex illuminati and danger to norway . I will get jail because of this they have warned me about this before .

kind regards your friend

K

Date: Thu, 13 Mar 2008 18:41:24 +0000
From: leoyoung1999@yahoo.com
Subject: Fwd: To Henry Makow TIMES OF CHANGE
To: fsb000@hotmail.com

Note: forwarded message attached. Sent from Yahoo! Mail. The World ’s Favourite Email.

-Videresendt meldingsvedlegg-
Date: Thu, 13 Mar 2008 18:39:44 +0000
From: leoyoung1999@yahoo.com
Subject: To Henry Makow TIMES OF CHANGE
To: hmakow@gmail.com

Dear Henry,
thank you for your continous support and please forgive me if I could not reply earlier but as you know they confiscated all my computers and my mobile phones and the nearest internet shop is more then an hour away from were I live. On the coming Monday I will finaly be abble to check the proceedings of the case with my lawyer and the false accusations moved by my wife against me after her sudden betrayal , but my lawyer told me today she doesnt seem to have a strong case against me as she doesnt have at the moment any eye witness that can support her outrageous claims of abuse an manipulation from my side , obviously this could change if in the next few months they bring some corrupt witness in the picture so they can screw me up like Fritz Springmeier , but at the moment his her word against mine dear Henry even if Fatma Suslu stated to Greg at the ArcticBeacon and elsewere on the net a quite different story , a false and insulting tale made up of my supposed violence against her and the kids (total rubbish) and many witness on her side ( another lie) . Well my conscious is clear my friend as I always been a good and honest family man , a husband deeply in love with my wife and totaly dedicated to my children who should never go trough such a terrible experience (I say children because this include also the child from her previous marriage called Zaccaria who I consider as my child). The Norwegian Kingdom and the norwegian police have in any case already acted illegaly against me , abusing their power with my forced arrest on the 4th of March 2008 as also stated by my lawyer who is furious with the police authorities of this country for their abuse of power .The Norwegian Police loves this insane NWO agenda and their turkish brothers from the Fethullah Gulen Movement , a right wing Movement secretely manipulated by the CIA and the Vatican illuminati (including Jesuits like Thomas Michele SJ) and spiritualy driven by the most corrupt descendants of Prophet Mohammed , sick said families like the Suslu family of my wife who think of themselfs as the elite of the illuminati , people that think they have a special reserved place in Heaven and the right to act as they wish above the law even in western countries like Norway thanks to the support of the usual suspects ….
Dear Henry I dont want my son to grow up brainwashed by the Gulen Movement and their insane NWO ideology , I want Isak Rumi Zagami to be a free and honest man who respects and loves is father , I dont want Isak to become a muslim fundamentalist who hates me thinks Im the Dajal so I will try in any way possible to get the courts permission to see my son regularly, in this way they cant ruin him completely with their false muslim ideology.
I also received a very interesting e-mail a couple of days ago from a politician in the same party as my wife Fatma Suslu (the norwegian Socialist party called SV) who told me that my wife as been working for the gorvenment for a long time on various projects and He wanted to warn me earlier about her disonest intentions towards me but He felt it was to dangerous to tell me anything about at that time , I realy dont know yet if I can trust this politician but He seems honest and as been involved recentely with a disclosure project for my friends at Project Camelot in the US and I know for a fact that my wife as been working recentely on a project with the government for the establismhent of a cultural center owned by Norwegian Freemasons , a place wich should be also connected to futures research and so called ecological friendly activities, she got involved in this project with a certain Anne thanks to an english right wing Freemason called Jonothon Boulter who used to be working with me when I was in the Monte Carlo P2 Lodge.I warned my wife that what she was doing by working with these people was wrong but she didnt listen to me. My wife as been unfortunately brainwashed against me by the Fethullah Gulen Movement ( a sectarian version of Islam close to the Jesuits) and some people in the Norwegian political and masonic establishment who obviously advized my wife to distance herself asap from me and my anti-NWO position if she wanted to get back in their evil and sick political game, and Fatma unfortunately wants to be a politician again. It’s very hard as you can immagine to front the fact that the mother of your only child is actualy working for your enemy and even sending you to prison as your birthday gift but I will have to survive this difficult moment in every way possible and even after all this Im still very much in love with Fatma , but that’s because Im quite sure she was forced to betray me in this way with the police and she is probably already regreting the moment she left me for her new privileged position in the muslim illuminati establishment .The situation is in any case very difficult for me as Im in great danger dear Henry in this corrupt country of Norway now that my only protection (the Gulen Movement) as betrayed me and put me in the hands of the Freemasonic enemy of the Swedish Rite that have already persecuted me in the past , so my intentions is to leave Europe all togheter as soon as possible and join my suppporters in the USA were we gonna finaly start my Tour of Hope and my new anti-NWO project against this sick illuminati bastards that have ruined my life over and over again. Committee’s of Hope will start gathering all over the States in the next few months under my presence and many important things will happen so I want to thank already my friends and my supporters in the United States who are giving me the possibility to start a new life in a safe and protected way after such a orrible experience.
No problem the illuminati managed to get their black magic working against me and my wife and succesfully destroyed my family (they realy didnt like my happy little family unfortunately) , but im not a dead man yet and Im sure that one day my wife will realize she was only the innocent tool of the dark side and she should have been praying and protecting herself more from these evil Jinns that are now controlling her..
Keep me in your prayers Henry and if God want I will be visiting you soon in Canada if not dont let my message die and keep the illuminati resistance alive as my future is still uncertain.
Fraternaly yours,
Leo Lyon Zagami

KILDE

Les også:Hemmlige Underjordiske baser i Norge

Det som Staten Norge skjuler

Les & Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste

Les & Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant

“Les & Markussosionom beretter om psykiatrierpolitiskdrap(1) “Psykiatri er politisk”":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/547524_markussosionom-beretter-om-psykiatrierpolitiskdrap-1-psyki

Les & Statskuppet- og hvem som stod bak

Les & Det skitne maktspillet i kulissene, 1945-2006.søndag,22 april 2007 Skrevet av: Arild_Helgeland

Les Boka:Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008

Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(1)

Storebror ser deg (1973): En kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATO’s hemmelige kupp-planer er en bok av Erling Borgen og John E. Andersson om det NATO-underlagte overvåkingspolitiet i Norge, nå kjent som Politiets sikkerhetstjeneste.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en terrorist-organisasjon som driver ulovlig overvåkning, tortur og trakassering av lovlydige borgere.

I tillegg fabrikkerer og dikter gruppen løgner om “terror-trusler” for å gi Norge sin Justisminister unnskyldninger for å fremme og innføre frihetsbegrensende lover for å gi terrorist-nettverket Politiets sikkerhetstjeneste ytterligere finansiering til å lovlig overvåke og torturere lovlydige borgere ved hjelp av høyteknologisk utstyr og avanserte laser- og mikrobølgevåpen.

 • Terrorist-organisasjonen PST er underlagt “Norges forsvar” og har som hovedoppgaver å overvåke, trakassere, sabotere og i det skjulte torturere kritikere av Norge, Norge sin utenrikspolitikk, NATO og NATO sine samarbeidspartnere.
 • PSTs sekundæroppgave er å fabrikkere frykt-propaganda for terror-nettverket NRK, NTB og andre korrupte profitt-orienterte mikrofonstativ-artige nyhetsvirksomheter.

Den offisielle historien

“Politiets sikkerhetstjeneste skal bidra til å sikre viktige samfunnsinteresser og gjennom sin virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd.” (kgl. res. 19.08.2005, doc)

“Politiets overvåkingstjeneste (POT). POT skal forebygge, motvirke og etterforske lovbrudd mot Statens sikkerhet og selvstendighet, ulovlig etterretningsvirksomhet, ulovlig teknologioverføring, spredning av masseødeleggelsesvåpen, sabotasje og politisk motivert vold (terrorisme), og internasjonal organisert kriminalitet og annen særlig alvorlig kriminalitet knyttet til viktige samfunnsinteresser.”

NOU 2000: 24
Et sårbart samfunn
Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999

Avgitt til Justis- og politidepartementet 4. juli 2000.
Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning
Dokumentet i pdf-format

link og kilde http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-publications/nouer/2000/nou-2000-24.html?id=143248

 1. Oversendelsesbrev

*
Del 1 Innledning

 • 1 Sammendrag
  *
 • 2 Utvalgets sammensetning, mandat og arbeid
  *
 • 3 Sikkerhets- og beredskapsarbeidet i dag
  *
  Del 2 Nye utfordringer for samfunnet
 • 4 Aktuelle utfordringer for samfunnssikkerheten
  *
 • 5 Samarbeidet mellom politi og forsvar under kriser
  *
  Del 3 Sektorvise tiltak for økt samfunnssikkerhet
 • 6 Beskyttelse av IKT og kraftforsyning
  *
 • 7 Transportsikkerhet
  *
 • 8 Forsyningsberedskapen
  *
 • 9 Olje- og gassvirksomheten
  *
 • 10 Smittevern1
  *
 • 11 Matvaretrygghet
  *
 • 12 Vannforsyningen
  *
 • 13 Atomtrusselen1
  *
 • 14 Trusselen fra kjemiske og biologiske stridsmidler1
  *
 • 15 Massetilstrømning av flyktninger
  *
 • 16 Informasjonsberedskap før og under en krise
  *
 • 17 Organisert kriminalitet, terror og sabotasje
  *
 • 18 Redningstjenesten
  *
 • 19 Tilfluktsrom, varsling og evakuering
  *
  Del 4 Organisatoriske endringer på nasjonalt nivå
 • 20 Organisering av nasjonal krisehåndtering
  *
 • 21 Tilsyn med sikkerhets- og beredskapsarbeidet
  *
 • 22 Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene
  *
 • 23 Samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på nasjonalt nivå
  *
  Del 5 Kommuner og fylker
 • 24 Kriseberedskapen i fylker og kommuner
  *
  Del 6 Forskning, utvikling og evaluering
 • 25 Forskning, utvikling og evaluering
  *
  Del 7 Administrative og økonomiske konsekvenser
 • 26 Administrative og økonomiske konsekvenser
  *
 • 27 Litteraturliste

Appendix and registers

 • 1 Sentrale begreper og definisjoner
 • 2 Oversikt over ulike former for trusler mot IKT-systemer
 • 3 Oversikt over beredskapsarbeidet i andre land

= Historie =

== 1952 ==

«En person skal ha fått sitt navn i kartoteket over potensielle landssvikere fordi hans søster en gang i tiden abonnerte på Friheten, en annen fordi han tok del i streikeaksjoner i 30-åra (Stortingets forhandlinger 1952, bind 7B, s. 320).

== 1963 ==

I et intervju i Verdens Gang i 1963 sa daværende leder for politiets overvåkningstjeneste, Asbjørn Bryhn:

«Vi trenger publikums bistand i den store kampen om menneskesinnene som raser omkring oss i dag. Goebbels metoder, hevder Bryhn, blir primitivt dilettanteri sammenlignet med østblokklandenes subtile spill i våre dager. — Dette er krig. Den uhyggeligste form for krig. Den gjelder nemlig ikke bare ditt liv, men også din sjel. Vi er for tiden utsatt for en voldsom sjarmoffensiv på alle samfunnslivets fronter. Den har bare et eneste mål, å bryte ned vår motstand, ødelegge vår forsvarsvilje. Derfor gjelder det for dem å få kontakter på alle områder, søke selskapelige forbindelser over alt, snakke seg hyggelig inn på oss, så vi langsomt og sikkert pådyttes synspunkter som er i strid med våre interesser — for eksempel å få folk til å protestere mot fellesmarkedet, som vel egentlig bare Østblokkens land har noe å frykte av.»

Sjefen for politiets overvåkningstjeneste, nå PST, mente dengang at motstandere av norsk medlemskap i EU motarbeider norske interesser.

== 1967 ==

«Overvåkingspolitiet har — påstås det — utviklet seg til å bli et tankepoliti som har sett som sin vesentligste oppgave å holde venstreorienterte, kommunistiske og andre EEC- og NATO-motstandere under oppsikt». (Melltaye-utvalgets innstilling, 1967).

== 1970 ==

«Eksisterer det også i Norge lister over «u-pålitelige» politikere som kan arresteres på mistanke? Foreligger det noen som helst mulighet for at militære operasjonsplaner kan anvendes mot staten selv. Disse og flere lignende spørsmål må besvares av Regjeringen snarest. Så lenge spørsmålene ikke besvares, vil påstandene i dem bare vokse i sannsynlighet». (Dagbladet på lederplass, 1970-09-18)

== 2004 ==

 • [[Arnstein Øverkil]] var sjef for PST i 1994.link her https://nb.xiandos.info/Arnstein_%C3%98verkil

2005

“Hovedregelen er at all bruk av tvangsmidler skal skje som ledd i etterforsking. Lovendringen åpner for ett mindre unntak, knyttet til den forebyggende virksomheten til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Også PST kan som hovedregel bare nytte tvangsmidler når det er grunnlag for å iverksette etterforsking, og det i tillegg er grunn til å tro at noen kommer til å begå en av de alvorligste straffbare handlingene PST har i oppgave å forhindre. Unntaket, som gjør det mulig for PST på strenge vilkår å nytte tvangsmidler utenfor etterforsking, er begrunnet med at tjenesten er tillagt andre oppgaver enn politiet for øvrig, og har et større behov for å kunne gripe inn med tvangsmidler uten at vilkårene for å iverksette etterforsking er tilfredsstilt. Tvangsmidler skal likevel bare kunne anvendes dersom det er grunn til å undersøke om noen forbereder terrorhandlinger, ulovlig etterretningsvirksomhet eller voldshandlinger eller trusler rettet mot blant annet representanter for Kongehuset, Stortinget, Høyesterett eller regjeringen. Bruken av slike tvangsmidler skal kunne kontrolleres i ettertid av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).”

(Faktaark – Nye etterforskningsmetoder +)link http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-publications/Veiledninger_brosjyrer/2005/faktaark-om-nye-etterforskningsmetoder.html?id=88217

Ny lovtekst: Lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet) +
link http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2005/t2005-1-08-54.html

" Hjemmeside til xiandos information og kilde ":https://nb.xiandos.info/Politiets_sikkerhetstjeneste

Les også:Hemmlige Underjordiske baser i Norge

Det som Staten Norge skjuler

Les & Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste

Les & Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant

Les & Statskuppet- og hvem som stod bak

Les & Det skitne maktspillet i kulissene, 1945-2006.søndag,22 april 2007 Skrevet av: Arild_Helgeland

Les Boka:Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008

Hemmlige Underjordiske baser i Norge(1)

Norges elite prøver å beskytte seg mot den globale katastrofen mange venter skal inntreffe omkring år 2012.Ifølge brevet vil 2 millioner nordmenn sikres i et nettverk av underjordiske huler som har blitt etablert i hemmelighet siden 1983.

(Khaqan-Khan&Kristin-H)
13. mai 2008 offentliggjør Leo Zagami epost fra SV-politikeren Khaqan Khan som viser ham som opphavet til denne saken. I eposten “Subject: Hello leo i am only a friend as you can see i know various politicians and diplomats” er det også vedlagt 16 bilder som viser Khan sammen med toppsjiktet av norske politikere, inkludert Jens Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik og Kristin Halvorsen, samt bilder av Khan sammen med Benazir Bhutto og Khans far sammen med Pakistans president Pervez Musharraf.

(Khaqan&Pakistansk/Ambassador/høyestrerettsdommer/Ramday)
This article is also available in English https://en.xiandos.info/Underground_bases_in_Norway

Et brev som fortoner seg som et desperat varsko om forestående unntakstilstand og en konspirasjon blant https://en.xiandos.info/Norway
Norges elite for å beskytte seg mot den globale katastrofen mange venter skal inntreffe omkring år 2012 http://www.facebook.com/group.php?gid=51967159085&ref=ts#/topic.php?uid=281234490720&topic=10658 , dukket opp på nettet i begynnelsen av januar 2008. Den ble postet på nettstedet Project Camelot, og de som driver Prosjekt Camelot har fulgt opp saken. 20. februar var de i Oslo for å snakke med denne politikeren, men lyktes ikke å oppnå kontakt til tross for at de hadde fulgt alle anvisninger som var gitt.

(Khaqan-Khan&erik-solheim)
At det dreier seg om en SV-politiker https://nb.xiandos.info/Sosialistisk_Venstreparti kan man slutte av et utsagn fra Leo Zagami om at vedkommende skal være fra samme parti som hans (ex-)kone Fatma Suslu https://nb.xiandos.info/Fatma_Suslu(selv om hun riktignok sto på listen til Oslo Byaksjon ved lokalvalgene i 2007). Det virker altså som Leo Zagami på et eller annet vis også er innblandet i denne saken.

Ifølge brevet vil 2 millioner nordmenn sikres i et nettverk av underjordiske huler som har blitt etablert i hemmelighet siden 1983. Resten, om lag 2,6 millioner mennesker overlates til sin egen skjebne på overflaten.

De fleste fremtredende politikere er kjent med disse planene, men få (er det flere?) er villige til å gå ut med opplysninger til befolkningen av frykt for selv å bli svartelistet og ikke få være med når evakueringen begynner. Eller de risikerer å bli likvidert, noe SV-politikeren sier han ikke lenger kan bry seg om, av hensyn til menneskehetens framtid.

Siden brevet, som gjengis nedenfor, ble kjent i januar, har det ikke kommet flere opplysninger. Dette i seg selv er underlig ettersom politikeren erklærer at han er villig til å svare på spørsmål. Han har også lagt ved fotografier som viser hvem han sammen med toppolitikere både i Norge og internasjonalt. Selv om vedkommende altså har oppgitt hvem han er til Prosjekt Camelot, har vedkommendes identitet ennå ikke bli offentliggjort. At Prosjekt Camelot ikke lyktes å komme i kontakt med ham da de møtte til avtale i Oslo i slutten av februar er også bekymringsverdig.

Innhold

 • 1 Oppdatering 20. mars
 • 2 Brevet
 • 3 Steder
 • 4 Se også
 • 5 Eksterne lenker
 • 6 Diskusjon
  o 6.1 Troverdighet ang SV politikers påstander

Oppdatering 20. mars

Ifølge oppdatert informasjon på Project Camelots nettsted har Leo Zagami vært i kontakt med politikeren og kan bekrefte at en større etterretningsoperasjon (“a high intel operation”) med politiet http://www.facebook.com/board.php?uid=83225052150&f=2&start=30&hash=29e87730b20f5e21350fe30a16f481b4#/topic.php?uid=83225052150&topic=10483 og etterretningstjenesten var involvert da Camelot-teamet var i Norge, og dette er årsaken til at det ikke lot seg gjøre å etablere kontakt. Project Camelot skal etter sigende betraktes som “farlige”. Politikeren mener nå at informasjonen om Planet X/Nibiru er disinformasjon, men fastholder samtidig annen informasjon som er gitt tidligere.

Brevet

I am a Norwegian politician. I would like to say that difficult things will happen from the year 2008 till the year 2012.

The Norwegian government is building more and more underground bases and bunkers. When asked, they simply say that it is for the protection of the people of Norway. When I enquire when they are due to be finished, they reply “before 2011”.

Israel is also doing the same and many other countries too.

My proof that what I am saying is true is in the photographs I have sent of myself and all the Prime Ministers and ministers I tend to meet and am acquainted with. They know all of this, but they don’t want to alarm the people or create mass panic.

Planet X is coming, and Norway has begun with storage of food and seeds in the Svalbard area and in the arctic north with the help of the US and EU and all around in Norway. They will only save those that are in the elite of power and those that can build up again: doctors, scientists, and so on.

As for me, I already know that I am going to leave before 2012 to go the area of Mosjøen where we have a deep underground military facility. There we are divided into sectors, red, blue and green. The signs of the Norwegian military are already given to them and the camps have already been built a long time ago.

The people that are going to be left on the surface and die with along the others will get no help whatsoever. The plan is that 2,000,000 Norwegians are going to be safe, and the rest will die. That means 2,600,000 will perish into the night not knowing what to do.

All the sectors and arks are connected with tunnels and have railcars that can take you from one ark to the other. This is so that they can be in contact with each other. Only the large doors separate them so that the sectors are not compromised in any matter.

I am very sad. Often I cry with others that know that so many will learn too late, and then it will all be over for them. The government has been lying to the people from 1983 till now. All the major politicians know this in Norway, but few will say it to the people and the public – because they are afraid in case they too will miss the NOAH 12 railcars that will take them to the ark sites where they will be safe.

If they tell anyone, they are dead for sure. But I don’t care any more about myself. Mankind must survive and the species must survive. People must know this.

All the governments in the world are aware of this and they just say it is going to happen. For those of the people that can save themselves I can only say reach for higher ground and find caves up in the high places where you can have a food storage for at least five years with canned food and water to last for a while. Radiation pills and biosuits are also advisable if your budget allows it.

For the last time I say may God help us all… but God will not help us I know. Only each person individually can make a difference. Wake up, please…!

I could have written to you using another name but I am not afraid of anything any more. When you know certain things, you become invincible and no harm can come to you when you know that the end is soon.

I assure you 100% that things will happen. There are four years to prepare for the endgame. Get weapons, and make survival groups, and a place where you can be safe with food for a time.

Ask me anything and I will answer as much as I know about the Norwegian connection to all this. And just look around: they are building underground bases and bunkers everywhere. Open your eyes, people. Ask the governments what they are building, and they will say “Oh, it’s just storage for food”, and so on. They blind you with all the lies.

The marks of the alien presence are also there, and I often see the Norwegian elite politicians are not what they say they are. It’s like they are controlled in every thought, and what they have to say is just as they are told to do things in such manners. It is clear for me who they are, and who they are not. You can see it in their eyes and in their minds.

Remember that those who are going to be in and around the city areas in 2012 are those that are going to be hit first and die first. Later the army will purge the rest of the survivors and they have a shoot to kill order if there is any resistance to bring them into the camps where every one will get marked with a number and a tag.

I also see that Benazir Bhutto is spoken of on your site. Her death was tragic. I have met Benazir, as you can see. You will also see from the photographs that I have met with a number of other notable politicians and world leaders.

(Khan&benazir-bhutto)
The public will not know what happens till the very end, because the government does not want to create mass panic. Everything will happen quietly and the government will just disappear.

But I say this: don’t go quietly into the night. Take precautions to be safe with your family. Come together with others. Work together to find ways to solve all the many problems you will face.

Kind regards

[Name and proof of identity supplied]

Steder

 • Kolsås https://nb.xiandos.info/Kols%C3%A5s
 • Sollihøgda (hemmelig)
 • Gyrihaugen (Ringerike)
 • Gardermoen flyplass

Se også

 • New World Order Norge https://nb.xiandos.info/New_World_Order_Norge
 • Fra al-Qaeda til utenomjordiske https://nb.xiandos.info/Fra_al-Qaeda_til_utenomjordiske

Eksterne lenker

 • Project Camelots side om saken http://www.projectcamelot.org/norway.html
 • Om saken på illuminati-news.com, nettstedet til Wes Penre http://www.illuminati-news.com/Articles/59.html
 • Conspiracy Central forumdiskusjon om saken
 • Above Top Secret forumdiskusjon om saken http://www.abovetopsecret.com/forum/thread324705/pg1
 • saken http://olepetergalaasen.wordpress.com/?s=Zagami nevnes av den norske bloggeren https://nb.xiandos.info/Blogg Ole Petter Galaasen
 • ARGUSOOG nederlandsk internettforum tar opp saken (fra januar 2008)
  http://argusoog.punt.nl/?id=396728&r=1&tbl_archief=&
 • YouTube – NIBIRU Norwegian leader’s letter of WARNING video postet 2. mars 2008 som per 23. mai var sett 38 000 ganger

(Khaqan-khan&Åslaug-Haga)
Diskusjon

Nedenfor er diskusjonssiden transkludert

COCen under militærdelen av Gardemoen flyplass er ganske liten, imho. Det var liten aktivitet der da jeg tjenestegjorde på Gardemoen. —Oyvinds 20. https://nb.xiandos.info/Bruker:Oyvinds mar 2008 kl. 18:42 (EST)
[rediger] Troverdighet ang SV politikers påstander

Det er noe som ikke helt stemmer her:
Vi har blitt fortalt at denne SV politikeren er under overvåkning og Project Camelot beskytter politikeren’s identitet. Det vi vet så langt er at personen tilhører SV’s stortings representanter og at personen er en personlig venn av Banazir Buhto.

Det tok meg ca 10 minutter å identifisere denne personen ut fra informasjonen ovenfor, og det hadde tatt under 1 minutt hvis jeg hadde reversert rekkefølgen på navnene jeg googlet.
Hvis denne personen svever i lifsfare pga brevet, hvorfor gjør da denne personen en så slett jobb med å skjule sin identitet. Jeg vil ikke nevne navnet på personen, da jeg ikke vil skape problemer hvis det skulle vise seg at påstandene er sanne, men jeg synest det er rart at ingen har klart å identifisere personen.
Enten er folk totalt inkompetente til research, eller så er dette et klassisk tilfelle av disinfo.
Alle som vet noe om whistleblowers, vet at det å gå ut offentlig big-time i store medier er den tryggeste måten hvis man frykter for sin sikkerhet, og ikke ved å legge ut ledetråder som er piss-enkle å følge.

Trå forsiktig, something does not compute here!
Det burde ikke vere mulig for en hobby researcher som meg selv å identifisere denne politikeren på så kort tid, hvis personen er i slik fare som personen påstår!

Jeg er veldig nyskjerrig og spør derfor: Er det virkelig slik at ingen av dere har det minste clue om hvem denne politikeren er? Eller holder dere bare tilbake det faktum at dere vet det? I tilfelle, hvorfor er det ingen som har poengtert at det er faktisk meget enkelt å finne ut av.

Jeg er absolut åpen for at jeg kan ta feil, men jeg har desverre for god erfaring med å lytte på underbevistheten og magefølelsen. — Dette usignerte innlegget ble skrevet av Neilmcnasty (diskusjon · bidrag) 24. apr 2008 kl. 13:13

Jeg som skrev denne artikkelen vet i grunnen ingenting om saken. Jeg begynte med en gang å assosiere til avdøde Phil Schneiders underjordiske baser, og da er de som kjenner til ham klar over at vi befinner oss langt ute i UFO-land. Jeg har forsåvidt ikke klart å avdekke hvem denne personen er, men jeg har da heller ikke gjort egen forskning slik du har. At navnet på vedkommende ikke har kommet ut, og enda mer, at saken ikke har utviklet seg siden i begynnelsen av januar, syns jeg er underlig. __meco 24. apr 2008 kl. 12:08 (EST)

Oppdatering: Så vidt jeg kan huske har denne SV politikeren bekreftet gjennom Project Camelot at brevet var disinformasjon og at Planet X er sprøyt. — Dette usignerte innlegget ble skrevet av Neilmcnasty (diskusjon · bidrag) 2. jun 2009 kl. 21:00

Deler av brevet var nok desinformasjon, og Planet X er definitivt sprøyt, men at det finnes underjordiske baser i Norge er ihvertfall sant. Kjenner selv til en stor en under Gyrihaugen, med veldig synlige innganger og radarstasjon på toppen. Radarstasjonen blir aldri nevnt på offisielle lister over radaranlegg på Østlandet.

Kilde https://nb.xiandos.info/Underjordiske_baser_i_Norge

Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant(1)

I psykiatriens tjeneste?Åpent brev til kommunelege Bjørn Martin Aase

*

Kåre Torvholm har i lengre tid og ved flere anledninger forsøkt å offentliggjøre straffbare forhold ved å legge fram dokumenter som avdekker stor svindelvirksomhet, – innenfor fiskeriomsetningen, bankvesen m.m. Svindelen har pågått i lengre tid. Politikere, den samlede presse og andre maktpersoner kjemper hardt for å legge lokk på skandalen. Avslørerne har tatt mot mange trusler som uten tvil er en klar advarsel for å stoppe offentliggjøring av straffbare handlinger.

Sunnmørsposten hadde et oppslag den 17. januar om at også familien Torvholm på Moldtustranda er drapstruet og Bygdeposten på Vikersund skreiv den 18.januar at truslene stammer fra Justisdepartementet. Dette vitner om at vårt kjære fedreland er styrt av mafiaen.

Du og lensmann Roar Skoglund i Herøy og Sande kommune har også gjort en iherdig jobb for å stoppe avsløringene. Og lensmannsbetjent Gjert Abel Nærø som er en ærlig mann, gav sin fulle støtte til Kåre Torvholm. Nærø forsøkte du og Skoglund å stenge inne på sinnssykehus, – (politisk fange identisk lik Arnold Juklerød) – men klarte det ikke! Men gjennom deres felles maktmisbruk klarte dere å skyve Nærø ut av hans jobb, – skam dere! Og etter at lensmann Roar Skoglund også har vært en trussel for sikkerheten mot andre personer i Herøy, tok HV-fenrik Oddmar Remøy sammen med noen andre sivile, oppdraget med å gi lensmannen beskjed om å forlate distriktet innen 48 timer. Justisdepartementet var på forhånd informert om oppdraget. Departementet hadde ingen invendinger, – bare at lensmannen ikke måtte skades.

Da Remøy oppsøkte lensmannen, protesterte lensmannen mot beskjeden, og tok kontakt med deg over telefonen. Og uten at du verken hadde snakket med eller sett Remøy, gikk du god for at fenriken skulle bringes til sinnssykehus. Altså, – atter en politisk fange på helsebudsjettet. Den påfølgende dag, 12. februar, ringte jeg og spurte hva du mente med å stenge friske mennesker inne på et sinnssykehus? Jeg fikk ikke noe fornuftig svar, men kun ”røret i øret!” Dette gav meg samtidig et klart svar på dine grove ulovligheter, og jeg forstod samtidig at mitt spørsmål hadde truffet spikeren midt på hodet. Og søndag 13. februar fikk den politiske fangen Remøy ikke lov å snakke med sine venner på telefonen fra asylet. Jeg tok da atter kontakt for å spørre om det også var du som stod bak disse ulovlighetene? Beskjeden jeg da fikk var at jeg ikke hadde lov å bry meg om hva en offentlig tjenestemann gjorde, – jeg burde heller oppsøke lege for mine sykelige plager. Den siste kommentaren likte jeg meget godt! Den avslørte klart dine diktatoriske virksomheter. Oppskriften er godt kjent som god gammel Russisk! Dette er en utspekulert måte som diktatorene knebler sine kritikere på. Jeg vil dog få minne deg om at jeg har både lov, rett og plikt til å bry meg om hva en offentlig tjenestemann bedriver, – innbefattet å protestere mot deres ulovligheter. Etter at fenrik Remøy ble anholdt på sinnssykehuset i mer enn en uke, fikk han lov å forlate asylet faktisk like frisk som da han kom inn!, – og du og lensmann Skoglund er nå anmeldt for frihetsberøvelse. I rapporten fra sinnssykehuset om fenrik Remøys sinnssykdom sto bl.a. følgende, sitat begynner: ”Det framkom altså ikke symptomer som skulle tilsi at pasienten har alvorlig sinnslidelse og som skulle kreve forsøk på psykiatrisk behandling. Pasienten ble ikke oppfattet til å være til fare for seg eller andre. Vedtaket om innleggelse etter § 3 i LPH ble derfor opphevet og pasienten valgte å skrive seg ut”, sitat slutt.

Dette er klar tale Aasen, både til deg og dine medhjelpere. Og enda verre er det at du har anvendt § 3 i LPH (1999) – Aasenparagrafen – som ennå ikke er vedtatt satt ut ii livet! Du har altså selv vært med på å forme denne frihetsberøvelses-paragrafen gjennom din periode som statssekretær i Arbeiderpartiet. Nå har vi fått udiskutable bevis på hva paragrafen din skulle benyttes til. Dette er meget alvorlig Bjørn Martin Aasen.

Med hilsen Velaug Lie

Åpent brev sendt Vestlandsnytt 18. februar 2000: Et åpent brev til direktør Astrid Eidsvik, – Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal! (kopi blir sendt statsminister Bondevik og statsrådene Dørum / Høybråten)

Kjære fru Astrid Eidsvik!

Fredags ettermiddag, 11. februar, ble Oddmar Remøy tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling, Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, – sjukehuset på Åse!

Hva feilte det Oddmar? Absolutt i n t e t ! Og hvem la ham så inn? Jo, det var lensmann Roar Skoglund og kommunelege Bjørn Martin Åsen, begge fra Herøy kommune, (Åsen har tidligere vært statssekretær i Gro Harlem Brundtlands regjering). Men hvorfor denne tvangsinnleggelsen? Var Oddmar til fare for noen (?), – eller seg selv? Ingen av delen!, – men Oddmar som kjemper på sannhetens alter, kunne nok bli farlig for herrene Skoglund / Åsen, og det vet de nevnte herrer! Alt springer tilbake til Torvholm-saken som har pågått i 15 – 16 år! Kåre Torvholm som bl.a. har avslørt fiskerisvindel i milliardklassen. Vi som kjenner Torvholm-saken relativt godt, vet at Kåre Torvholm har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år! Det vet også Oddmar Remøy. Det vet også førstelensmannsbetjent Gjert Abel Nærø på Herøy som for noen år siden fikk kjenne maktapparatets sanne ansikt da han offentlig gikk ut og støttet Kåre Torvholm. Og hva har Torvholms motpart nå gjort?

Jo, det har faktisk nå, tro meg eller ei, gått ut drapstrusler i Justisdepartementets regi på bl.a. Kåre Torvholm og hans tre barnebarn, det minste 3 – 4 mnd. gammelt! Og undertegnede er svært glad for alle tiltak og all støtte fra alle som vil støtte opp om Kåre Torvholm og hans sak! Det dreier seg faktisk om noe så banalt som hele Norges troverdighet! Men sannheten Oddmar – den kan være kostbar! Det har du Oddmar særlig den siste uken fått prøvet! Apropos: Primo desember 1997 ble statsråd Høybråten intervjuet på TV i forbindelse med skandalen på SiA (Sentralsykehuset i Akershus). I en replikk til en av debattantene – jeg husker ikke hvem – kom Dagfinn Høybråten med ffølgende uttalelse! «Sannheten er aldri farlig!!!» Denne uttalelsen slo nesten knock out på meg. For Høybråten som sitter så høyt på strå i systemet, han må nødvendigvis vite at ingen ting – absolutt ingen ting er så farlig som sannheten – for den som avslører den! (Det vet jeg også Kåre Torvholm kan underskrive på). Slik kan disse statsautoriserte sannhets-monopolistene sitte og slynge ut sin løgnaktige svada til hele det norske folk i den såkalte beste sendetiden. Og blokkere enhver protest fra dem som vet bedre.

Det var nettopp slik doktor Goebbels gjorde det, han som var propagandaminister i Hitlers Tyskland. Det var han som skapte slagordet: «Når en løgn blir gjentatt lenge nok, ofte nok, og sterkt nok, da blir den sannhet!» Og kraften i dette slagordet var så sterkt at med den klarte Hitler å legge hele Europa i ruiner, og husk Oddmar! – dette vet herrene Skoglund / Åsen som vil legge hele Torvholm-klanen i ruiner.

De stoler blindt på makta (les: mafiaen)! Og dette slagordet med denne sterke kraften, – det var den eneste arven Hitlers 1000-års rike etterlot seg. Alle politikere i alle systemer og alle partier benytter seg i dag av denne arven. Hva vil Skoglund / Åsen etterlate seg med sin maktarroganse? Tiden vil vise! Men vi vet! Alle sannheter Torvholm har fått frem i lyset siden midten på 80-tallet har vært underslått av alle norske myndigheter, av alle norske politikere, og av den samlede norske presse og andre massemedia. Bortsett fra noen få redelige og uredde representanter for lokalavisene! Men hvis Åsen / Skoglund ikke vil fremføre sannheten om Torvholmsaken, ja, da er de nevnte herrer ikke et hår bedre enn Hitlers propagandaminster dr. Joseph Goebbels! – snarere tvert imot, for dr. Goebbels gjorde aldri noe krav på å være demokrat! Uten at jeg kjenner herrene Skoglund / Åsen, tror jeg nok de vil hevde at de kjemper for de gode demokratiske krefter! Og i dag vet vi at lensmann Odd Kulø, Ulstein og Hareid, har blitt settelensmann på Herøy for lensmann Skoglund. Skoglund, og det til tross for nektelse fra politimesteren i Ålesund, tok med seg våpen ut på ”tjeneste” da han skulle spane (?) på Kåre Torvholm og hans menn!

Psykiaterne sa om den landskjente anti-psykiatrikjempen Arnold Juklerød at han hadde “ukorrigerbare vrangforestillinger om myndighetene p.g.a. skolesaken”. 11. august 1995 i et brev fra KUD (departementet) fikk Arnold Juklerød rett i skolesaken. Sitat fra advokat Knut Rognliens pressemelding da Arnold Juklerød fikk rett (7. september 1995 – Ansv. red.), – og fra pressemeldingen siterer jeg: «Departementets innrømmelse er viktig av flere grunner: – – – – – pkt. nr. 4: Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende», sitat slutt.

Oddmar Remøy har holdt seg til loven! – og tvangsinnlagt og fratatt sin stilling i Heimevernet! Områdesjef Sveinung Erntzen i Sjøheimevernet som ekskluderte Oddmar, er nok altfor langt nede på beslutningshierarkiet til å vite hva som foregår. Erntzen har handlet i god tro! Jeg er glad for, fru Eidsvik, at Åse sjukehus ikke har ”medisinert” Oddmar! Selv om De fru Eidsvik antageligvis ikke er kliniker, – eller hva vet jeg om det (?) – håper jeg at De kan være behjelpelig med å få Deres kollega, kommunelege Bjørn Martin Åsen, og lensmann Roar Skoglund, under “kyndig psykiatrisk behandling”. For når kommunelege Bjørn Martin Åsen ikke skjønner alvoret i Torvholmsaken, må han ha pådratt seg en alvorlig sinnslidelse, – det samme med lensmann Roar Skoglund, det til tross for at Skoglund kjenner til Torvholmsaken meget godt, og det skulle ikke forundre meg om Åsen / Skoglund har pådratt seg den samme sinnssykdom som Arnold Juklerød ble tildelt av psykiatri-bødlene for å ha, “kverulant-paranoia 297,0″, og i såfall må det ryddes plass for Åsen / Skoglund på psykiatrisk avdeling på Åse Sjukehus på Åsestranda.

Tertium non datur” som de gamle sa før i tiden. Noen annen mulighet finnes ikke! Fru Eidsvik, – håper De er klar over det, – det kan bli et langt opphold for herrene Åsen / Skoglund! På forhånd tusen takk, – fru Eidsvik! – at De vil ta imot herrene! Iflg. den store Gaustad-kongen, professor dr. med. Nils Adolf Retterstøl er «kverrulant-paranoia» en sykdom som kommer snikende på pasienten over lang tid og må oppserveres også over lang tid. Apropos: Sinnsykdommen til Åsen / Skoglund kan jo være symptomfri! Arnold Juklerøds sykdom var det! At Åsen er rask til å diagnostisere, ja, det kjenner vi til. Ved et par anledninger på lørdag / søndag, 12. og 13. februar, snakket min kone med kommunelegen. Til slutt sa han, ”Vær snill og oppsøk lege for dine psykiske plager”. Åsen har aldri tidligere truffet min kone! Dette er helt utrolig. Og særlig etter hva Gaustadlegen, professor dr. med. Nils Adolf Retterstøl har uttalt om «kverulant-paranoia 297,0» (se ovenfor)! Enten må Åsen ha skjulte evner som kan være så skråsikker over telefonen i en slik sak, eller så må han være styrt av myndighetene. Svaret skulle være meget lett å gi. Til slutt, – skulle ikke forundre meg om Åsen / Skoglund tenker følgende: ” Når et system baserer seg på å overordne noens privilegier på bekostning av andres, skjer det nødvendigvis ved at de privilegerte lukker øynene for de andres perspektiv.” Håper ikke for Åsen / Skoglund sin del at de har lukket øynene for godt for de andres perspektiv! Det vil de komme til å angre på!

Thore Lie

Kommentar bmo: http://www.bmonline.no/html/riksrett.html
Det norske folk må kreve at regjeringen kastes! Regjeringens kampanje mot mobbing kommer i et merkelig lys?

Her kan du sende e-post til stortingsrepresentantene for å spørre om dem synes dette er i tråd med Statsminister Bondeviks nyttårstale mot mobbing?
http://www.stortinget.no/om_stortinget/reprepost.html

Hovedside
http://www.bmonline.no/index.html

Markussosionom beretter(6)"Fikk en kommentar på bloggen min, for förste gang"

Og ble selvfölgelig glad for det, men nå gjenstår det å svare på kommentaren da, og da måtte jeg tenke meg om. Det er mange mennesker som surfer rundt og leser litt her og litt der, og finner de noe som de liker så legger de gjerne igjen en kommentar. Eller hvis det er noe som man er sterkt uenig i, så föler man kanskje at man må si ifra. Alt det der er helt greit, det er jo sånt man blogger, utveksler meninger, fölelser, informasjon og kreativitet.

Jeg er en person som har lang utdannelse og mye kunnskap, og også veldig mye erfaring på mange områder i livet, og jeg blogger först og fremst for meg selv og for eventuelle andre som vil lese litt, eller knytte kontakt, for å utveksle meninger og fölelser etc.

Den finske legen Rauni-Leena Lukkanen-Kilde, var fylkeslege i Finland tidligere, nå er hun en av dem som arbeider sterkest mot det som vi kaller “New world Order” og mindcontrol. Hun sier selv at legene trenger mer kunnskap om psykiatri, og at det finnes en teknologi som er brukt i mennesker i mer enn femti år, for å gi mennesker “psykiatriske symptomer”. Under legeutdannelsen får man ikke kunnskap om dette, sier hun, og dette medförer at legene ikke vet nok, som igjen medförer at mennesker får feildiagnoser som psykisk syke.
Sannheten er at mange land i den vestlige verden bruker psykiatrien som en “dumpingplass” for mennesker som på en eller annen måte må “nöytaliseres”, eller på andre måter kan väre brukbare “slaver” for New world Order", og utföre en eller annen jobb for dem i fremtiden. Noen mennesker blir også eksperimentert på fra de er barn, uten at dette opplyses. Vaksine-industrien trenger eksempelvis tusenvis av “forsökspersoner” for å teste ut vaksiner, og hvor finner man de? Ja, hvor tror du?

Det finnes ikke private psykiatriske sykehus i Norge, men det er mulig å söke behandlig hos en privatpraktiserende psykolog, og unngå å bli fanget opp av det fylkeskommunale psykiatri-nettverket. Desverre er det veldig lang ventetid på å komme til psykolog, ofte flere år. Ett tips her kan väre å söke om å få time hos en psykolog som nettopp har etablert seg i det distriktet man bor. Opplysninger om dette kan Psykolog-foreningen gi.

Hvis du er psykisk syk, og hörer til under Psykisk Helsevern under en eller annen paragraf, så er du prisgitt den behandlingen de tilbyr deg. Du får ikke lov til å bestemme selv.

Hva jeg skriver om i bloggen min er ting jeg selv har opplevd, og dersom jeg ikke hadde kunnskap om psykiatri, hadde jeg sikkert lagt meg inn og endt opp som en psykiatrisk pasient, hos en lege som ikke hadde kunnskap om elektroniske micro-implants og mind-control. Istedet flyktet jeg til utlandet, og begynte å etterforske hva som hadde skjedd med meg.
I Norge er det innlagt i diagnosene som symptomer på psykiatriske lidelser, hvis du tror at du har en elektronisk implant i hodet, eller i tommelen, så viser det at du er psykisk syk!
Hva hvis du tar et röntgenbilde, og det virkelig viser at du har en micro-chip i hodet?
Sannheten er at ingen lege vil tro deg, og undersöke deg med röntgen, istedet vil legen tro at du er alvorlig syk, siden du tror du har en micro-chip i hjernen. Det er nemlig et symptom på psykisk sykdom å tro at man har en micro-chip i kroppen, iflg diagnose-håndboken
Så hvis du tror at du har en micro-chip i kroppen, må du faktisk finne den selv, uten å fortelle en lege om det. Flere land har röntgen tilgjengelig for alle, ikke sånn som i Norge, der du må ha henvisning, og må vente på tur, og etterpå blir bildene oppbevart sånn at du ikke får se dem. I andre land kan man ta et röntgen uten ventetid, og du får bildene med deg, siden det er dine bilder.
Faktisk er alle röntgenbildene som er tatt av deg i Norge, din eiendom, ifölge loven. Men pröver du å gå til sykehuset og få dem ut, stöter du på problemer. Da skal de vite “hvem”, som skal ha dem, og hvis du sier at det er du selv som vil studere dem närmereselv, så får du ikke tilgang til dem. En måte å få tilgang til dem er å si at en lege skal se på dem, eller en kiropraktor el.likn. Men selv da er personellet virkelig vanskelige, og du er heldig dersom du får röntgenbildene dine med hjem. Dette er virkelig sykt, siden det ifölge loven er dine egne bilder!

Jeg vil anbefale alle å kikke på alle film-klippene som ligger på YouTube av Rauni-Leena Lukkanen Kilde. Kos dere med mange klipp, hun vet virkelig hva hun snakker om, siden hun ble angrepet selv, akkurat sånn som jeg ble.

Til de som leser bloggen min og som “er under behandling” en eller annen plass i systemet, vil jeg si at jeg er en fagperson, men jeg sier ikke at du ikke skal fortsette behandlingen. Blir du dårlig av å lese bloggen min, så ikke les den da!
Synes du jeg skriver om noe som er spennede, så fortsett og les, og kom gjerne med en kommentar av og til, bare koselig det.
Til slutt vil jeg si at hvis man söker på Google på ordet Patents, og kommer til google patents, og deretter skriver inn nummeret på patenten : 2161169
så får man se Dentiphon, ett “maskineri” som skriver seg fra 1938-39, og i patentbeskrivelsen kan man lese at målet med denne oppfinnelsen var å lage et “höreapparat” for mennesker som hörer dårlig. Dette er det vel liten tvil om denne oppfinnelsen har blitt brukt til noe annet enn et “höreapparat”! Er det noen som kan komme med forslag?

I morgen vil jeg skrive litt mer om nettopp dette, og også vise noen nyere patenter som er “höreapparater” som er plassert i tennene.
Til da…ha en strålende kveld!
Klem fra meg

Besøk i feel like a slave. when will I be free?
sin blogg her http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/blogg.html

av Markussosionom/i feel like a slave. when will I be free?

Annonse