Viser arkivet for stikkord forsvaretsforskningsinstitutt

Hjernekontroll eksperimenter på Gaustad sykehus og i Norge :Utredning fra kommisjon oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2001. Avgitt til Helsedepartementet 17. desember 2003 Del 1

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 33:Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker.En granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945 – 1975.Utredning fra kommisjon oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2001.Avgitt til Helsedepartementet 17. desember 2003.Rapporten her

(I en massegrav på en kirkegård i Oslo ligger 49 tatere. Alle døde som følge av lobotomering, tvangsterilisering og medisinske eksperimenter utført på uvitende pasienter.KILDE )

Til Helsedepartementet
Ved kongelig resolusjon av 5. oktober 2001 ble det nedsatt en kommisjon
for å granske påstander om uetisk medisinsk forskning på utsatte menneskegrupper i perioden 1945 – 1975 i Norge. Kommisjonen avgir med dette
sin utredning.

Utredningen er enstemmig på alle punkter

Oslo, 17. desember 2003
Kirsti Strøm Bull leder
Siv Kvernmo – Nils Roll-Hansen – Geirmund Unsgård Nina Mår Tapper – Andreas Nordby

Innhold

Kommisjonens oppnevnelse
og mandat ……………………………………… 9
Oppnevnelse og mandat ………………….. 9
Kommisjonens oppnevnelse og
sammensetning ……………………………….. 9
Kommisjonens tilnærming
til mandatet…………………………………….. 10
Forholdet mellom forskning
og behandling ……………………………….. 10
Forståelsen av informert samtykke …. 11
Sammendrag av utredningen …….. 12
Innledning …………………………………….. 12
LSD ……………………………………………….. 12
Elektroder ……………………………………… 13
Radioaktiv stråling …………………………. 14
Resultatet av kommisjonens
granskning ……………………………………. 14
Medisinsk forskning og
menneskeforsøk – historisk
bakgrunn………………………………………. 15
Innledning …………………………………….. 15
Vitenskapen etter andre verdenskrig. 15
Forskning finansiert av det militære .. 15
Forskningsmidler fra utlandet ………… 16
Medisinske menneskeforsøk …………. 16
Andre verdenskrig og uetiske
menneskeforsøk ……………………………. 17
Uetisk medisinsk forskning
i Tyskland og Japan ……………………….. 17
USA ……………………………………………….. 18

Den kalde krigen …………………………… 18
Radioaktiv stråling………………………….. 18
CIAs program for
adferds-/bevissthetskontroll …………… 19
LSD ………………………………………………. 20
Kommisjonens arbeidsmåte,
kilder og granskningsskritt ……….. 22
Oversikt over kommisjonens
arbeidsmåte …………………………………… 22
Oversikt over kommisjonens
kilder og granskningsskritt ……………. 23
Innledning …………………………………….. 23
Oppfordring om å ta kontakt
– kontakt med pasienter,
pårørende og andre ………………………… 23
Kontakt med helsepersonell,
forskere og andre …………………………… 24
Henvendelser til helseinstitusjoner … 25

Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker
(1.1.1 Kommisjonens oppnevnelse og sammensetning
Ved en rekke anledninger er det offentlig fremsatt påstander om at mennesker i etterkrigstidens Norge har vært gjenstand for ulike former for uetisk medisinsk forskning. På bakgrunn av disse gjentatte påstandene ba Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), i brev av 8. mai 1998 til helseministeren og brev av 8. desember 2000 til statsministeren, om granskning av det påståtte misbruket.Se rapporten HER )

Årsrapporter fra helseinstitusjoner …..25
Pasientjournaler ……………………………..25
Norske forsvarsarkiver ……………………26
Innledning ………………………………………26
Forsvarets forskningsinstitutt ………….26
Den norske forsvarsattacheen
i Washington……………………………………26
Utenlandske arkiver og institusjoner .26
National Archives and
Records Administration……………………26
National Technical
Information Services ……………………….27
National Security Archive ………………..27
Litteratur ………………………………………..27
LSD ………………………………………………..28
Mandat og påstander ………………………28
Kommisjonens tilnærming til
mandat og påstander………………………..29
LSD ………………………………………………..29
Påstander om LSD-forsøk
i psykiatrisk forskning …………………….31
Innledning – kartlegging
av påstandene …………………………………31
Kartlegging av LSD-bruk ved norske
psykiatriske institusjoner ………………..31
Innledning ……………………………………..31
Henvendelser til helseinstitusjoner ….32
Arkiver fra Norges Medisinaldepot ….32
Oppsummering ……………………………….32
LSD-bruk ved institusjoner
i andre land …………………………………….32
Innledning ………………………………………32
Internasjonale konferanser om LSD …33
Tyskland …………………………………………33
Danmark ………………………………………..33
England ………………………………………….34
USA ………………………………………………..34
Øvrige land …………………………………….35
Utenlandske granskninger av LSD ….35
Oppsummering ……………………………….36
Informasjon fra pasienter,
pårørende og andre………………………….36
Informasjon fra helsepersonell,
forskere og andre ……………………………37
Pasientjournaler ……………………………..37
Årsrapporter …………………………………..38
Litteratur …………………………………………38
Arkivsøk og henvendelser ……………….38
Statens Helsetilsyn
– søknader om billighetserstatning ….385.4.9.2 Riksarkivets privatarkiv 386
– arkiver etter Karl Evang ……………… 39
5.4.10 Forskning og behandling
– nærmere om bruken ved
institusjonene i forhold til
kommisjonens mandat …………………… 39
5.4.10.1 Innledning ……………………………………… 39
5.4.10.2 Modum Bad Nervesanatorium ………. 39
5.4.10.3 Lier Sykehus ………………………………….. 43
5.4.10.4 Statens klinikk for narkomane ……….. 44
5.4.11 Påstander om forbindelser mellom
norske institusjoner og CIA ……………. 45
5.4.11.1 Innledning …………………………………….. 45
5.4.11.2 Litteratur ……………………………………….. 45
5.4.11.3 Legemiddelfirmaet – Sandoz…………… 46
5.4.11.4 Statens legemiddelverk …………………. 46
5.4.11.5 Henvendelser til helseinstitusjoner … 46
5.4.11.6 Erfaringer fra granskningen
i Danmark ……………………………………… 47
5.4.11.7 Oppsummering………………………………. 47
5.5 Påstander om LSD-forsøk
i militær hensikt …………………………….. 47
5.5.1 Innledning …………………………………….. 47
5.5.2 Kartlegging av påstandene …………….. 47
5.5.3 Arkivsøk og henvendelser ……………… 50
5.5.3.1 Riksarkivet – avlevering fra
Hærens Våpentekniske Korps ………… 50
5.5.3.2 Arkiver fra Det norske
feltsykehus i Korea…………………………. 51
5.5.3.3 Arkiver etter Knut Næss, materiale
fra Farmakologisk Institutt etc. ………. 52
5.5.3.4 Arkiver fra Emma Hjorts Hjem ………. 52
5.5.3.5 Utenlandske arkiver og databaser ….. 53
5.5.3.6 Frank Olson-saken ………………………… 53
5.5.4 Videre granskningsskritt ……………….. 55
5.5.4.1 Innledning …………………………………….. 55
5.5.4.2 Forklaring fra Per Madsen
og Kåre Olsen ………………………………… 55
5.5.4.3 Arkiver fra Forsvarets
forskningsinstitutt …………………………. 57
5.6 Oppsummering av granskningen
av påstandene om LSD-forsøk ………… 59
6 Elektroder ……………………………………. 60
6.1 Mandat og påstander …………………….. 60
6.2 Elektroder …………………………………….. 61
6.2.1 Bruk av elektroder i behandling ……… 61
6.2.2 Bruk av elektroder i Norge ……………. 62
6.3 Granskningsskritt ………………………….. 64
6.3.1 Innledning – kartlegging
av påstandene ………………………………… 64
6.3.2 Informasjon fra pasienter,
pårørende og andre ……………………….. 65
6.3.3 Informasjon fra helsepersonell,
forskere og andre ………………………….. 65

Arkivsøk og henvendelser………………..65
Riksarkivet ……………………………………..65
Flymedisinsk Institutt ……………………..65
Den norske forsvarsattacheen
i Washington …………………………………..66
Forsvarets forskningsinstitutt ………….66
Kirkelig fellesråd …………………………….66
National Technical Information
Services ………………………………………….66
Den amerikanske ambassaden
i Norge ……………………………………………67
Det amerikanske
forsvardepartementet, Pentagon ……..67
Ford Foundation ……………………………..68
CIA………………………………………………….68
Walter Reed Army Institute
of Research …………………………………….69
Foundations Fund for Research in
Psychiatry – Yale Medical Library …..70
Mayo Clinic……………………………………..70
Pasientjournaler ……………………………..71
Årsrapporter …………………………………..71
Sem-Jacobsens vitenskapelige
produksjon, korrespondanse m.v. ……71
Litteratur …………………………………………72
Forskning og behandling
– nærmere om bruken av elektroder
i forhold til kommisjonens mandat …..72
Innledning ………………………………………72
Sem-Jacobsens vitenskapelige
karriere …………………………………………..73
Forskning eller behandling ……………..74
Finansiering av og støtte til
forskningen …………………………………….76
Innledning ………………………………………76
Finansiering og støtte fra utenlandske
(amerikanske) kilder ………………………76
Spørsmålet om finansiering
og støtte fra CIA ……………………………..78
Vurdering av forskningen i forhold til
kommisjonens mandat …………………….78
Informert samtykke …………………………81
Oppsummering av granskningen
av påstander om forsøk med
elektroder ……………………………………….82
Radioaktiv stråling ……………………….84
Mandat og påstander ………………………84
Radioaktiv stråling …………………………..84
Bruk av radioaktiv stråling
i medisinsk behandling ……………………84
Bruk av radioaktiv stråling i Norge ….85
Granskningsskritt ……………………………85
Innledning – kartlegging
av påstandene …………………………………857.3.2 Informasjon vedrørende 7.3.6.1 Innledning ………………………………………91
pasienter og pårørende ………………….. 86 7.3.6.2 Henvendelser ………………………………….91
7.3.3 Informasjon fra helsepersonell, 7.3.6.3 Human Radiation
forskere og andre ………………………….. 86 Experiments-basen …………………………91
7.3.4 Pasientjournaler …………………………….. 86 7.4 Oppsummering av granskningen
7.3.4.1 Innledning …………………………………….. 86 av påstandene om forsøk med
7.3.4.2
7.3.4.3
7.3.4.4
Ullevål Sykehus …………………………….. 87
Åndssvakeregisteret ………………………. 87
Arkiver fra Emma Hjorts Hjem ………. 88
radioaktive stråler …………………………..93
Vedlegg
7.3.5 Arkivsøk og henvendelser ……………… 88 1 Litteraturliste …………………………………..94
7.3.5.1 Helsedirektoratet – Hygienekontoret 88 2 Oversikt over kontrakter
7.3.5.2 Statens Strålevern…………………………… 89 inngått mellom Sem-Jacobsen
7.3.5.3 Forsvarets forskningsinstitutt ………… 90 og amerikanske militære
7.3.6 Utenlandske kilder …………………………. 91 institusjoner ……………………………………99

kilder her

I Norge er det drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll.(Se filmen her TV2 )tok opp dette i Rikets Tilstand, i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.

Hjernekontroll eksperimenter på Gaustad sykehus og i Norge :“Kappløpet om hjernen” Del 1
“SE HER ":http://detsomstatennorgeskjuler.origo.no/-/bulletin/show/637638_hjernekontroll-eksperimenter-paa-gaustad-sykehus-og-i-norge