Viser arkivet for stikkord og

Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(1)

Storebror ser deg (1973): En kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATO’s hemmelige kupp-planer er en bok av Erling Borgen og John E. Andersson om det NATO-underlagte overvåkingspolitiet i Norge, nå kjent som Politiets sikkerhetstjeneste.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en terrorist-organisasjon som driver ulovlig overvåkning, tortur og trakassering av lovlydige borgere.

I tillegg fabrikkerer og dikter gruppen løgner om “terror-trusler” for å gi Norge sin Justisminister unnskyldninger for å fremme og innføre frihetsbegrensende lover for å gi terrorist-nettverket Politiets sikkerhetstjeneste ytterligere finansiering til å lovlig overvåke og torturere lovlydige borgere ved hjelp av høyteknologisk utstyr og avanserte laser- og mikrobølgevåpen.

 • Terrorist-organisasjonen PST er underlagt “Norges forsvar” og har som hovedoppgaver å overvåke, trakassere, sabotere og i det skjulte torturere kritikere av Norge, Norge sin utenrikspolitikk, NATO og NATO sine samarbeidspartnere.
 • PSTs sekundæroppgave er å fabrikkere frykt-propaganda for terror-nettverket NRK, NTB og andre korrupte profitt-orienterte mikrofonstativ-artige nyhetsvirksomheter.

Den offisielle historien

“Politiets sikkerhetstjeneste skal bidra til å sikre viktige samfunnsinteresser og gjennom sin virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd.” (kgl. res. 19.08.2005, doc)

“Politiets overvåkingstjeneste (POT). POT skal forebygge, motvirke og etterforske lovbrudd mot Statens sikkerhet og selvstendighet, ulovlig etterretningsvirksomhet, ulovlig teknologioverføring, spredning av masseødeleggelsesvåpen, sabotasje og politisk motivert vold (terrorisme), og internasjonal organisert kriminalitet og annen særlig alvorlig kriminalitet knyttet til viktige samfunnsinteresser.”

NOU 2000: 24
Et sårbart samfunn
Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999

Avgitt til Justis- og politidepartementet 4. juli 2000.
Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning
Dokumentet i pdf-format

link og kilde http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-publications/nouer/2000/nou-2000-24.html?id=143248

 1. Oversendelsesbrev

*
Del 1 Innledning

 • 1 Sammendrag
  *
 • 2 Utvalgets sammensetning, mandat og arbeid
  *
 • 3 Sikkerhets- og beredskapsarbeidet i dag
  *
  Del 2 Nye utfordringer for samfunnet
 • 4 Aktuelle utfordringer for samfunnssikkerheten
  *
 • 5 Samarbeidet mellom politi og forsvar under kriser
  *
  Del 3 Sektorvise tiltak for økt samfunnssikkerhet
 • 6 Beskyttelse av IKT og kraftforsyning
  *
 • 7 Transportsikkerhet
  *
 • 8 Forsyningsberedskapen
  *
 • 9 Olje- og gassvirksomheten
  *
 • 10 Smittevern1
  *
 • 11 Matvaretrygghet
  *
 • 12 Vannforsyningen
  *
 • 13 Atomtrusselen1
  *
 • 14 Trusselen fra kjemiske og biologiske stridsmidler1
  *
 • 15 Massetilstrømning av flyktninger
  *
 • 16 Informasjonsberedskap før og under en krise
  *
 • 17 Organisert kriminalitet, terror og sabotasje
  *
 • 18 Redningstjenesten
  *
 • 19 Tilfluktsrom, varsling og evakuering
  *
  Del 4 Organisatoriske endringer på nasjonalt nivå
 • 20 Organisering av nasjonal krisehåndtering
  *
 • 21 Tilsyn med sikkerhets- og beredskapsarbeidet
  *
 • 22 Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene
  *
 • 23 Samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på nasjonalt nivå
  *
  Del 5 Kommuner og fylker
 • 24 Kriseberedskapen i fylker og kommuner
  *
  Del 6 Forskning, utvikling og evaluering
 • 25 Forskning, utvikling og evaluering
  *
  Del 7 Administrative og økonomiske konsekvenser
 • 26 Administrative og økonomiske konsekvenser
  *
 • 27 Litteraturliste

Appendix and registers

 • 1 Sentrale begreper og definisjoner
 • 2 Oversikt over ulike former for trusler mot IKT-systemer
 • 3 Oversikt over beredskapsarbeidet i andre land

= Historie =

== 1952 ==

«En person skal ha fått sitt navn i kartoteket over potensielle landssvikere fordi hans søster en gang i tiden abonnerte på Friheten, en annen fordi han tok del i streikeaksjoner i 30-åra (Stortingets forhandlinger 1952, bind 7B, s. 320).

== 1963 ==

I et intervju i Verdens Gang i 1963 sa daværende leder for politiets overvåkningstjeneste, Asbjørn Bryhn:

«Vi trenger publikums bistand i den store kampen om menneskesinnene som raser omkring oss i dag. Goebbels metoder, hevder Bryhn, blir primitivt dilettanteri sammenlignet med østblokklandenes subtile spill i våre dager. — Dette er krig. Den uhyggeligste form for krig. Den gjelder nemlig ikke bare ditt liv, men også din sjel. Vi er for tiden utsatt for en voldsom sjarmoffensiv på alle samfunnslivets fronter. Den har bare et eneste mål, å bryte ned vår motstand, ødelegge vår forsvarsvilje. Derfor gjelder det for dem å få kontakter på alle områder, søke selskapelige forbindelser over alt, snakke seg hyggelig inn på oss, så vi langsomt og sikkert pådyttes synspunkter som er i strid med våre interesser — for eksempel å få folk til å protestere mot fellesmarkedet, som vel egentlig bare Østblokkens land har noe å frykte av.»

Sjefen for politiets overvåkningstjeneste, nå PST, mente dengang at motstandere av norsk medlemskap i EU motarbeider norske interesser.

== 1967 ==

«Overvåkingspolitiet har — påstås det — utviklet seg til å bli et tankepoliti som har sett som sin vesentligste oppgave å holde venstreorienterte, kommunistiske og andre EEC- og NATO-motstandere under oppsikt». (Melltaye-utvalgets innstilling, 1967).

== 1970 ==

«Eksisterer det også i Norge lister over «u-pålitelige» politikere som kan arresteres på mistanke? Foreligger det noen som helst mulighet for at militære operasjonsplaner kan anvendes mot staten selv. Disse og flere lignende spørsmål må besvares av Regjeringen snarest. Så lenge spørsmålene ikke besvares, vil påstandene i dem bare vokse i sannsynlighet». (Dagbladet på lederplass, 1970-09-18)

== 2004 ==

 • [[Arnstein Øverkil]] var sjef for PST i 1994.link her https://nb.xiandos.info/Arnstein_%C3%98verkil

2005

“Hovedregelen er at all bruk av tvangsmidler skal skje som ledd i etterforsking. Lovendringen åpner for ett mindre unntak, knyttet til den forebyggende virksomheten til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Også PST kan som hovedregel bare nytte tvangsmidler når det er grunnlag for å iverksette etterforsking, og det i tillegg er grunn til å tro at noen kommer til å begå en av de alvorligste straffbare handlingene PST har i oppgave å forhindre. Unntaket, som gjør det mulig for PST på strenge vilkår å nytte tvangsmidler utenfor etterforsking, er begrunnet med at tjenesten er tillagt andre oppgaver enn politiet for øvrig, og har et større behov for å kunne gripe inn med tvangsmidler uten at vilkårene for å iverksette etterforsking er tilfredsstilt. Tvangsmidler skal likevel bare kunne anvendes dersom det er grunn til å undersøke om noen forbereder terrorhandlinger, ulovlig etterretningsvirksomhet eller voldshandlinger eller trusler rettet mot blant annet representanter for Kongehuset, Stortinget, Høyesterett eller regjeringen. Bruken av slike tvangsmidler skal kunne kontrolleres i ettertid av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).”

(Faktaark – Nye etterforskningsmetoder +)link http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-publications/Veiledninger_brosjyrer/2005/faktaark-om-nye-etterforskningsmetoder.html?id=88217

Ny lovtekst: Lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet) +
link http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2005/t2005-1-08-54.html

" Hjemmeside til xiandos information og kilde ":https://nb.xiandos.info/Politiets_sikkerhetstjeneste

Les også:Hemmlige Underjordiske baser i Norge

Det som Staten Norge skjuler

Les & Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste

Les & Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant

Les & Statskuppet- og hvem som stod bak

Les & Det skitne maktspillet i kulissene, 1945-2006.søndag,22 april 2007 Skrevet av: Arild_Helgeland

Les Boka:Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008

Hank von Helvetes sitt Korstog mot psykiatrien

Disse kunnskapene om psykiatrien kan ikke lenger ligge uberørt, sier rockeren og sikter til det han mener er lovbrudd.

Dette er bra nytt for oss alle som kjemper mot noen av de enkelte torturistene i Denne bransjen,vi prater om det grunnleggende forarbeidet Nazistene gjorde under,før og etter 1 og 2 verdenskrig.Nederst har jeg samlet linker.Av Carl Andreas Hope Rydsaa

- Jeg har ikke noe problem med å skille mellom dette og min rolle som artist og vokalist. Det er det vel heller andre som gjør. Men folk skal føle seg trygge på at jeg har full kontroll, betrygger Hans-Erik Dyvik Husby (Hank von Helvete) til VG.

Tidligere denne uken annonserte den verdenskjente rockestjernen at han i tiden fremover vil bruke sitt kjendisnettverk til å drive «korstog» mot psykiatrien og farmasiindustrien, under kampanjenavnet «Rock for Rights».

Samarbeid

Kampanjen er et samarbeidet mellom Hans-Erik Dyvik Husby og hans personlige manager og livvakt Trygve Haug, som begge jobber for Citizens Commission on Human Rights (CCHR) – en organisasjon stiftet av Scientologikirken som jobber for å etterforske og avsløre overgrep og brudd på menneskerettighetene innen psykiatrien, i tråd med synet til scientologien.

I DEBATT: Hank von Helvete møtte psykologiprofessor og direktør ved Sykehuset Asker og Bærum Bjørn Rishovd Rund til debatt om psykiatrien i går ettermiddag og var svært lydhør til Hanks argumenter. Foto: Robert S. Eik
På Nesodden

- Det er ingen av de andre i bandet som deler Hans-Erik sin oppfatning i denne saken eller hans sympatier for scientologikirken, og han kommer ikke til å bruke bandet som arena for denne virksomheten, forteller Turboneger-manager Rune Grønn til VG.

Bandet spilte i går sammen på Nesodden, og skal holde en rekke konserter utover sommeren.

Hank presiserer at aktivistarbeidet vil forbli atskilt fra artistrollen, samt musikalarbeidet i «Jesus Christ Superstar», som har premiere på Det Norske Teatret 3. september med Hank i hovedrollen som Jesus.

Artikkelen fortsetter under bildet.
ROCKEAKTIVIST: Hank von Helvete og makkeren Trygve Haug, som også er rockerens personlige manager og livvakt, har den siste uken skapt mye blest om sin antipsykiatriske arbeid. Her poserer de foran kommandobilen som brukes i feltarbeid mot psykiatrien rundt om på Østlandet. Foto: Robert S. Eik

- Dypt privat

- Engasjement mot psykiatri og farmasiindustri er dypt privat – nettopp fordi jeg selv har vært i møte med psykiatrien som rusmisbruker. Og ikke minst fordi mennesker som betyr noe for meg, ber meg om hjelp, forklarer 36-åringen før han fortsetter:

- Hvis folk blir skuffet over at jeg som privat person kjemper for etikk og menneskerettigheter, ser jeg ikke at problemet ligger hos meg. Men dette er noe jeg ville gjort uansett. Disse kunnskapene om psykiatrien kan ikke lenger ligge uberørt, sier rockeren og sikter til det han mener er lovbrudd.

P4-møtet

Psykologiprofessor og direktør ved Sykehuset Asker og Bærum Bjørn Rishovd Rund møtte Hank von Helvete til debatt i P4 i går ettermiddag Sykehusirektøren understreket at rockestjernen har oppført seg høflig og eksemplarisk alle de gangene han har vært på besøk hos sykehusene, for å hjelpe pasienter og oppga i stedet kommandobilen som det mest forstyrrende elementet.

- Vi har aldri oppført oss som bajaser i møte med disse institusjonene. Vi opptrer svært korrekte, identifiserer oss til vaktene og har bestandig gjort avtaler på forhånd med dem vi skal besøke. Vi er klar over at dette er mennesker som er gjort veldig skjøre og begår ingen ulovligheter, forklarer Hank.

http://www.vg.no/musikk/artikkel.php?artid=576184

Psykiatrien og Gaustad sykehus.

På kirkegården ved Ris kirke i Oslo ligger en massegrav som sist ble tatt i bruk i 1989. Historien bak denne massegraven er så mørk og grusom at Gaustad sykehus har sendt brev til pressen om ikke å omtale graven eller dens historie. Da pressen har blitt en lydig puddel, måtte det en Ertresvåg til for å rippe opp i historien. CIAs eksperimenter med MindControl, atferdskontroll og bruken av psykedeliske stoffer som sannhetsserum nådde også frem til Gaustad sykehus http://www.nettby.no/community/article.php?id=2427117&community_id=1151574

Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas! Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse! Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene, og som det igjen for enkelte selvsagt var svært lite flatterende for!
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2477666&community_id=1151574

Etter at 1. utgaven gikk i trykken kom meldinger om at det har vært (minst) 18 dødsfall i Norge relatert til bruken av antidepressiver, at (minst) 10 000 brukere har fått alvorlige bivirkninger og at det i år 2002 var 40 selvmord i psykiatrien i Norge. Det betyr at 8-10 prosent av alle selvmord i Norge skjer i forbindelse med psykiatrisk behandling. Det ble sagt i forbindelse med disse meldingene at “mørketallene er store”. Tallmaterialet er fremskaffet ved at jeg har tipset media/journalister om slike forhold. I forbindelse med mitt arbeid med denne boken har jeg korrespondert med “ansvarlige offentlige helsemyndigheter”. Alle nekter for at det finnes tilgjengelig “god” statistikk når det gjelder konsekvensene av psykiatriens farmakologiske behandlingsmetoder.
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2439477&community_id=1151574

Her i Norge opprettet Håkon Lie Stay Behind i 1947, Staten Israel og NATO.Stay Behind-nettverket i Norge ble styrt av bl.a. Jens Christian Hauge.Med bl.a. CIA og Ford stiftelsen i USA startet de et globalt nettverk som opererte utenfor loven.

De drev også med hemmeligstemplet forskning innen hjernekontroll på Gaustad sykehus
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2459199&community_id=1151574

De indre opplevelser jeg hadde denne natten var en bonus jeg
ikke hadde ant noe om eksistensen av. Eller rettere sagt, jeg
hadde fortrengt en intuitiv viten fra mine første barneår. Jeg
tilhørte en annen kultur med hver celle i min kropp. Mitt
folk, de naturreligiøse, ble umenneskelig behandlet i den
kristne gudens verden. Jeg hadde villet teste om det var
mulig å bli innlagt i et norsk sinnssykehus uten å være i
nærheten av straffbart forhold, uten å være i pengemessig
nød og uten å bli begjært innlagt av nærmeste familie. Jeg
hadde holdt det for umulig. Nå lå jeg og visste at det ikke
bare var mulig, det virket faktisk som om det skjedde
rutinemessig. Jeg kunne forsåvidt også tilføye et nytt uten,
nemlig uten å bli undersøkt. Eller var det kanskje slik at det
ikke fantes noen metode for å stille psykiatriske diagnoser i
det hele tatt. Jeg hadde hatt en mistanke om det. Nåja, jeg
hadde kanskje mer å bygge på enn bare mistanke. Men her
var jeg nå i allfall mett og god i en ren seng, personalet var
høflige og hyggelige, og jeg hadde et hav av tid. Ettersom jeg
fortsatt hadde min UD-lønn, kunne jeg jo se på det som om
jeg jobbet for pengene. Hadde jeg kanskje ikke fått et
stipendium fra UD for å forske på menneskerettigheter? Selv
om rapporten var levert, hindret vel ikke det meg i å fortsette
studiet. Nå hadde jeg en unik sjanse til å finne ut hvor mye
menneskerettigheter psykiatriske pasienter har i vårt land.

http://www.nettby.no/community/article.php?id=2477807&community_id=1151574

Slutt å behandle indigobarna som en AD/HD diagnose

Hei vil skrive litt om hva jeg mener er en stor forbrytelse som pågår akkurat nå mot en del av menneskeheten,det å gi noen en karakteristikk i form av en sykelige betegnelse som diagnosen adhd og siden medisinere den enkelte friske person med kjemisk giftig stoff også kalt for narkotika i underverden.

Har studert dette emne i ca 15 år.
Dette er en “diagnose” som enkelte vonde psykiatere og en verdensomspennendeo og kynisk legemiddelindustrien tjener rått på.
Husk det er en grunn til at vi har energirike barn,der noen er mer ekstreme en andre.
Disse linkene her vil gi deg flere svar på adhd.
Ikke la ritalin eller andre bilige løsninger hjelpe DERE.

Jeg vil i denne gruppen komme med sjokkerende historier om en gruppe mennesker som systematisert og bevist blir behandlet på en uverdig og lite humantvis.I tilegg så vil jeg trekke frem gamle saker som mange har glemt eller aldri hørt om.

http://www.nettby.no/community/news.php?community_id=1153714

Hijab-debatten - bak kulissene+Siv Jensen

Dette var jo ikke et problem før vi gjorde det til et. Noen skaper håpløse debatter for overskygge og presse gjennom vedtak og saker de egentlig ikke ønsker så mye mediafokus på.

Siv Jensen, David Rockefeller og Henry Kissinger

Siv Jensen spiser kirsæbær med de store, hva kommer det til å koste oss når hun blir regjeringssjef ? Får David Rockefeller kjøpt drikkevannet vårt ? Eventuelt via et selskap til en av de andre Bilderbergerne først ? I det minste drikkevannet gjort om til et aksjeselskap, slik at det er klargjort for overtagelse ? FrP’s leder Siv Jensen har fått fornyet selvtillit, og virker mer arrogant, etter at hun fikk lov å bli med å spise kirsbær med toppene i verdens næringsliv og politikk i Ottawa, Kanada i 2006. En blir vel litt mer hovmodig etter at Bilderberger medlemmenes mediainstitusjoners redaktører deretter får et unisont pålegg om å skrive pent om FrP, og finne dritt på andre partier. Propagandamaskinen trer i sving, etter at det er vedtatt på Bilderbergmøte i 2006 at Siv Jensen skal få lov å bli Norges nye regjeringssjef enten i 2009 eller i 2013.

kilder http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/siv-jensen-og-fremskrittsparti-endelig-ut-av-skapet/

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/pa-tide-a-mobilisere-et-bakkemannskap-i-kampen-mot-siv-jensen-og-bilderberg/

Hijab-debatten – bak kulissene Av forfatter Armin Bahrami

Dette var jo ikke et problem før vi gjorde det til et. Noen skaper håpløse debatter for overskygge og presse gjennom vedtak og saker de egentlig ikke ønsker så mye mediafokus på.

Her har vi et klassisk eksempel på en PROBLEM-REAKSJON-LØSNING.

Storberget får lovfestet et vedtak som da hadde sirkulert regjeringslokalene i over et år. Mange av de som idag er imot, sa ja i 2007-2008. Kan dette være godt planlagt?

Så tar Storberget en helomvending og får igang en massiv debatt. Nå har vi en reaksjon, 90% ønsker ikke hijab i politiet stod det i en undersøkelse utført på dagbladet.no, med 280.000 lesere, over en 7-dagers periode (noe de foresten ikke nevner og derved skaper en nåværende-momentumfølelse). Det startet som en debatt om alle mulige slags religiøse hodeplagg, men ganske fort endret kursen i debatten seg til kun å snakke om hijab.

De skjønte egentlig ganske tidlig at debatten var tapt; hijab er en viktig del av muslimske kvinners identitet og ganske ofte et individuelt valg. Det var kun snakk om å dekke til håret; resten av kroppen ville være iført den standariserte uniformen med kongeriket-logoen på armen og “politi” på brystet.

Men de dro den så langt ut, at argumentlinjene til ja-siden vokste, og nei-siden raste. Det ble senest idag utalt fra en AP-politiker at hijab, ja det er på lik linje med kvinnelemlestelse – ja du leste riktig.

Hijaben har sylskarpe kantlinjer som kan skjære av deg hodebunnen; eller være like undertrykkende for en kvinne som å miste klitorisen sin. Seksualitetens drivkraft, som noen gale muslimer mener må fjernes så jentene ikke vokser opp med sexlyst. Det skjer for øvrig kun i Somalia, men det er en helt annen sak.

Det er nettop dette hun prøver å gjøre, å få deg til å se på en helt annen sak: hun sammenligner klitoris-avkutting med å dekke til håret sitt med et stykke tøy.

Jeg synes det er skammelig å ty til slike assosiasjoner når man er politiker. Spør du meg, bør dette mennesket snarest finne seg et annet levebrød; dette er definitivt slag under beltestedet, og ikke akseptabelt i norsk politikk. Denne ekstrem-feministen ønsker antakelig at alle muslimske kvinner skal ta av seg sløret og underkaste seg seksualitetens tidsalder, hvor 10 år gamle jenter bruker G-streng og kvinnens kropp er et “objekt” for mannen.

Men nå er folk i Norge blitt lei og ønsker å se forbud mot hijab, noe som faktisk krever en Grunnlovsendring.

Grunnloven tillater nemlig religionsfrihet, og forsvaret har hatt tilfeller hvor jenter har ønsket hijab, uten at dette har voldt noen problemer; det samme gjelder tollvesenet – så hvorfor ikke politiet?

Glemmer vi det prinsipielle her? At disse kvinnene faktisk er så integrerte som det går an? De er født og oppvokst i Norge, har fullført videregående skole og politihøyskolen. Og nå er de innstilt på å risikere livet i arbeidet for å trygge Norges befolkning.

Er dette takken vi gir dem?

Det beste hadde vært om forslaget gikk igjennom, og at det blir et nei. Ellers vil det komme et regn av hat mot muslimer i Norge. Utgangen på denne problem-reaksjon-løsningen, er at de genereder enda mer muslimhat blant befolkningen, noe som har vært en trend i Norge og flere andre land de siste årene. Så kaskje er det akkurat dette det dreier seg om – hat.

Hvorfor ønsker man en så muslimfiendtlig holdning blant Norges befolkning?

Se tilbake på de siste årene, endeløse teite problemstillinger som aldri har vært et problem, som nei til utenlandske flagg i 17 mai-toget. DET VAR INGEN SOM GIKK MED UTENLANDSKE FLAGG, hvordan kan man da ilegge et forbud ingen på forhånd har forbrutt seg mot? Det blir som å gi folk fartsbøter når de holder fartsgrensen.

Og midt oppi hele hijab debatten – Israels ambassade får CS-gass i posten. Enda mer frykt sprøytet inn i befolkningen, enda et byggende momentum … at det snart sier … BOOOOOOOOM!!!

Ble du skremt?

Hvem vet? Vi kan klart og tydelig se kjente trekk fra historien. De siste 30 årene har arabere generelt blitt stigmatisert: som dyr, sandnegere, skurker, Ali Baba og de 40 røvere, flykaprere, terrorister, volkdtektsmenn, kvinne-undertrykkere og så videre. Samme gamle dritten, bare et annet toalett.

Dette ses fortsatt på TV, f.eks i serien “24″ og en rekke andre som portretterer arabere som skurker.

Det er også meget mulig at selveste Siv “Bilderberg” Jensen fikk beskjed fra Bilderbergervennene sine om å iscenesette 8. januar-opprøret i Oslo, for å spre enda mer islamofobi omkring i landet. PSTapo gikk senest mandag 16. februar ut og opplyste om at det var ungdom med islamistisk tilhørlighet blant demonstrantene og at vi bør se nærmere på disse miljøene.

Det er et endeløst tog av bilder og nyheter, noen ekte og en del manipulerte, som formerer vårt frykt-skapende nyhetsbilde.

Hva skjer når folket får “Ja til hijab i politiet!” på morgenavisen en vakker mandag morgen?

“Faen, Gudrunn muslimfridottir, hent rifla, nå hart deim tatt oveir laindet vart, det er sharia i Oslo by” !
Det skaper bare frykt og avsky, forbitrelse og i noen tilfeller hat.

Mennsker ønsker ikke å bli herset med, og det er nettop dette politikerne gjør med oss nå om dagen; vi er alle ofre her!

Og nå snakker jeg ikke bare på vegne av muslimene, men også om en mengde andre saker og ting samfunnet burde fokusere på.

Som Codex Allimintarius

, som faktisk faktisk fortjener mer media fokus enn en hijab. Vår helsefrihet og tilgang på vitaminer og mineraler forsvinner. Maten vår strippes nesten tom for naturlig innhold, vi skal på en måte leve sunt og naturlig i harmoni med naturen, men hvordan skal vi klare det når all mat idag er unaturlig. Genmanipulert mat, tillatelse av enda flere E-stoffer som er verre enn dem www.fritthelsevalg.no prøver å kjempe mot idag, som aspartam og smaksforsterkere.

Eller hvorfor Norges Bank solgte hele gullbeholdningen i 2004. Den gullbeholdningen på 123 tonn ville utgjort en stor gevinst idag, i motsettning til fjorårets store taper, oljefondet.

Gullprisen i 2004 lå på 360$ pr unse (29gram)

i 2009 ligger den på 1030$ pr unse.

Det gir enorm fortjeneste – noen som er flinke i matte?

Overskudd på flere milliarder som kunne gått til gratis skolemat og bedre skoletilbud. Vi kunne også brukt mye på fornybar energi, så vi alle kan kutte i strømregninga. Eller kun betale en liten nettleie og få 20.000 kWh gratis årlig pr husstand.
Vi kunne lett spart opp et par ferier, hvis vi hadde Energi Frihet.

Vi kunne lett spart opp til en eksotisk

familieferie i året, hvis vi hadde fri energi.

Men vi debatterer håpløse og meningsløse diskusjoner som holder fokuset på de latterlige småtingene, får det bort fra de virkelige problemene vi har i samfunnet. Spiller det egentlig noen rolle hva “vi” velger? Når “de” fremstiller et problem, som “vi” reagerer på, og “de” da presenterer en løsning som gavner deres egentlige agenda? Denne løsningen var det “de” ville fra starten av: å stigmatisere et folkeslag mens USA kunne slukke oljetørsten og tørke av seg oljebarten når de besøkte Irak i 2003. Det kan jo være en av grunnene til at gullsalget gikk så stille for seg i media? Vi var for opptatt med “krigen” der borte … til at vi rakk å se hva som foregikk her.

Nå har denne debatten blitt satt på vent til etter Stortingsvalget i mai. Den blir helt garantert et trumfkort i FrP sin valgretorikk.

Så spiller det rolle hva vi egentlig velger når valgene vi blir fremstilt for er allerede forhåndsplukket?
Enten eller, så går vi i fella..

Demokratiet er en illusjon, og som Thomas Jefferson engang sa:
“Democracy – two wolves and one sheep, voting over what’s for dinner”

Men for å runde av denne uendelig håpløse debatten:

Hvis religiøse identiteter skal bli forbudt i politiet, vil da en rastafarianer måtte klippe av seg dread-locks’ene for å beskytte landets lover og regler?

Dette fører ingen steder hen.

kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/hijab-debatten-bak-kulissene/

Domstolen - den nakne keisers høyborg

Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok.

Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle – eller mange av oss – trodde at var et avsluttet kapittel av den mørkeste delen av Norsk etterkrigshistorie: Okkupasjonsberedskap,

eller tidligere Stay Behind, og dets infiltrasjon i norske domstoler. Opprettholdelsen av dette paramilitære nettverket er i strid med EU’s Resolution on Gladio (22.11.1990). 08.12.2007 Domstolen den nakne keisers høyborg

Nedenfor skal jeg bl.a. gjennom lydopptak dokumentere hvor ille situasjonen er.

 • * *
  Kort historikk

Som mange av dere allerede vet så har jeg i en årrekke arbeidet sammen med Einar og Amelia Riis i kampen mot dette paramilitære nettverket som skjuler seg bak den norske stat.

Da Einar ba om å få møte meg for snart 11 år siden, hadde han allerede kjempet i nær 25 år mot nettverket. Alt var tapt, penger, firma, ekteskap, venner, alt. Han nevnte tidlig navnet på hovedmotstanderen i dette skjulte nettverket; Jens Christian Hauge, edderkoppen fremfor noen.

Til tross for dette hadde Einar – sabotør, Spitfire pilot, krigshelt og norsk konsul i Roma med St. Olavs medalje – en stoisk tro på at han ville vinne igjennom i denne kampen som han førte for seg og sin kone.

Våren 1997 ble jeg innviet i deler av historien: Shipping, Reksten, Thune & Roll, Hambros Bank, Viking Bank, ulovlige formuer i utlandet, Sveits, Arne Næss, Ole Lund, dobbelt-certepartier, ja, bent frem en hel mengde med svindel og bedrag hvor ett av selskapene i konglomeratet av selskaper bar det klingende og arrogante ingen-kan-ta-oss-likevel-navnet; Hoccus Poccus Ltd, hvor trådene gikk direkte til Arne Næss og Ole Lund.

Etter å ha skrevet et par artikler om saken i Stud.Jur. ble det fort klart hvem jeg hadde fått som fiender: Høyesterettsadvokat Ole Lund (BAHR) og Tore S. Engelschiøn (høyesterettsadvokat, oberst, krigsadvokat, Stay Behind, senere Okkupasjonsberedskap) ga meg dødsdommen allerede sommeren 1997: Du er svartsladdet i landets juridiske miljø! Trøsten er at du kommer til å være den skadelidende i all nær og fjern fremtid. Man kan ikke uttale seg slik med mindre en beslutning allerede er fattet. Det var altså avgjort i Okkupasjonsberedskaps kammers: Du er ferdig.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget støtter opp om disse uttalelsene, og de etterfølgende handlingene som skulle befeste det som her ble bestemt.

Og slik ble det.

Nåtid – Oslo tingrett 11. desember 2007

Den 11. desember 2007 har denne gjengen bestemt å holde hovedforhandling mot meg.

De skal holde på i tre dager, og de har sørget for at jeg ikke skal kunne få forsvare meg. Dette har deres sammensvorne i domstolen hjulpet til med, bl.a. ved å beramme hovedforhandling (dommeren foretar en slik berammelse når han – etter at den saksøkte har fått komme med sine innvendinger i sitt tilsvar og normalt etter at en del prosesskrift har blitt sendt frem og tilbake – mener saken er godt nok forberedt, se tvml §318) før de har sørget for å få forkynt stevningen mot meg.

Dette vil med rene ord si at dommerne – sorenskriver Geir Engebretsen og dommer Ina Strømstad som arbeider etter hans instruks – allerede før jeg fikk overbrakt stevningen har bestemt seg for at saken er godt nok opplyst, gjennom saksøkerens stevning. Hallo! Våkn opp!

Dersom vi tenker oss en rettferdig domstol, skulle det ha vært satt av omkring 25 dager bare for å lytte på båndopptak som bekrefter at Amelia Riis og advokat Ole Kristian Aabø-Evensen lyver. Det er ikke blitt satt av ett eneste minutt til dette.

Hva saksøkte (meg) måtte ha å si, bryr dommeren og sorenskriveren seg ikke om. Ikke misforstå. Dommeren har en klar plikt å la den saksøkte få imøtegå saksøkerens krav, før saken berammes til hovedforhandling. Dommeren skal nemlig følge loven, uten at noen behøver å si det til ham/henne, jf tvml §191.

Dette prinsipp – det kontradiktoriske prinsipp – hører til en av de eldste rettigheter et menneske besitter, nemlig å få lov til å forsvare seg. Denne rettigheten har ingen – selv ikke en norsk dommer fra Oslo – lov å ta ifra et menneske. Men det har altså Oslo tingrett nå gjort. Tja, det er jo ikke bare Oslo tingrett dette gjelder, men også Oslo byfogdembete som avholdt hemmelig rettergang mot meg hvor de bestemte at Einar Riis var mentalt syk og at jeg hadde lurt han til å tro at han kunne vinne mot staten.

Hanne Tenden, advokaten fra Vogt & Wiig som opptrer som dommer (uten et eneste gyldig dokument som gir henne rett til å sitte i en dømmende stilling), mente at det var viktig å holde hele rettergangen mot meg skjult, for da var det mindre sjanse for at jeg skulle få tid til å rømme fra Norge. Hallo! På det tidspunkt hadde min familie for lengst kjøpt hus og bodd i Luxembourg i ½ år. Denne Tenden var jo godt kjent med dette i og med at hun oppdaget det senest da hun sjekket folkeregisteret, men så lenge jeg ikke visste hva hun drev med, så kunne hun bare fortsette.

Hun må ha følt en spesiell lykke der hun satt og klekket ut hvordan hun skulle ødelegge meg og Einar, uten at noen kunne stoppe henne. Tenk å få lov å sitte og gjøre noe så stort som dette, da. Tenden må ha følt en dyp ære over å ha fått dette spesialoppdraget fra sin sjef, Eva Johanne Nygaard Ottesen, den gamle innbitte sjefen i Oslo byfogdembete og Tilsynsutvalget for dommere (som sørget for at Einar ble innkalt til to hovedforhandlinger på samme dag og samme tidspunkt; 1. juni 2005, for på den måten å forvirre en eldre mann og således sikre at han ikke skulle kunne delta i begge sakene han hadde anlagt mot: 1) Aabø-Evensen, og 2) advokat Ingjald Ørbeck Sørheim, begge dypt involvert i saken mot meg. Sistnevnte som er satt opp som vitne mot meg i den kommende hovedforhandling, synes å ha blitt fritatt fra å betale de kr 500.000,- han lånte av Einar i 2004. Tanken svever meg at det er blitt inngått avtale om spesialgjeldssannering mot å sikre et for Aabø-Evensen ”godt” vitnemål), datter av høyesterettsdommer Marius Nygaard, og barnebarn av enda en høyesterettsdommer Finn Nygaard. Dette var stort, og Tenden må ha følt seg som en ekte dommer der hun nå fikk lov å administrere noe så spesielt som en hemmelig rettergang.

Så hemmelig skulle advokat Tendens kjennelse være at den skulle forkynnes for meg gjennom kringkasting på TV2, med den beste hjelp som kunne ”kjøpes” fra TV2-reporter Mats Ektvedt. Hun fakset derfor over kjennelsen til TV2, selvsagt uten å informere meg om at 1) det var tatt arrest i mitt jordiske gods i Norge, og at 2) hun nettopp hadde sendt kjennelsen om arrest i mitt jordiske gods i Norge, til sin venn i TV2. Det er ikke jeg som påstår dette, for det er det Amelia Riis’ sønn som sier: – Noe måtte vi jo gjøre når du reiste krav mot boet i Monaco.

Aha, så man kan altså bare true seg til en rett man mener man har, ved å gå til TV og til noen dommere som ikke er alt for dyre? Ja, det er nettopp dette jeg og mine rettigheter sliter med.

Men nå skal dere få høre litt mer om hva saken egentlig dreier seg om.

I 9 år arbeidet jeg sammen med familien Riis i kampen mot staten. Einar og Amelia forfattet og presenterte en rekke avtaler hvor jeg ble overdratt rettigheter i deres milliardkrav mot staten, for på den måten å sikre at deres familie ville få hjelp til sakene, og at sakene ville gå videre ved deres død.

I 9 år hørte jeg intet annet enn gode ord fra denne familien. Benedicte Riis Duryea, denne datteren av Amelia som bor i California, la – etter et kort møte i deres hjem høsten 2004 – sitt hode på mine skuldre og gråt en skvett mens hun takket så inderlig for den hjelp jeg hadde gitt dem. I dag krever hun meg for omkring 15 millioner kroner, penger jeg aldri har fått.

I løpet av denne 9-års perioden hørte jeg aldri ett negativt ord, ikke annet enn at Einar av og til var utålmodig for at ikke sakene gikk så fort som han ønsket.

Etter at Einar døde, et dødsfall som nå viser seg å være unaturlig (noe jeg vil komme tilbake til i en senere artikkel), tok det ikke lang tid før ting begynte å endre seg, radikalt.

Selv etter at Amelia Riis plutselig en kveld (17. august 2006) signerte på en pressemelding som hennes flerårige fiende, advokat Ole Kristian Aabø-Evensen, hadde forfattet for henne, forstod jeg ikke at det var dette som skulle møte meg.

Etter å ha lest pressemeldingen, spurte jeg selvsagt Amelia Riis hva som hadde skjedd. Hun fortalte meg at hun var livredd den advokaten, at han hadde truet henne med å reise søksmål mot meg dersom han ikke fikk pengene sine og en signatur på en pressemelding som skulle uskadeliggjøre og nøytralisere alt hva avdøde Einar og jeg hadde utført i Riis-sakene.

Hun ble så presset og truet at hun ikke hadde annet å gjøre. I hvert fall var det dette hun fortalte meg. Samme historie fikk jeg av hennes sønn Kenneth Patrizio Riis, som hadde fått historien fra sin mor. Disse alvorlige straffbare handlingene, hvor en advokat altså truer til seg et kr 300.000,- forlik, samt at han åpenbart har truet henne til å bli sin nye klient, er anmeldt.

Men dere, tror dere Riksadvokaten gjør noe her? Nei, langt i fra. Tror dere Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gjør noe med en slik sak? Nei, tvert imot. De har truet meg med politianmeldelse.

Hva er det familien Riis krever av meg?

Jo, først krever de tilbakebetalt alle millionene jeg har fått som deleier i kravene mot staten, pluss minst ti millioner til.

På TV2 uttaler den aldrende fru Riis – av TV2-reporter Mats Ektvedt nøye plassert over en gammel oppvaskbenk som han meget sirlig har fylt med vann og skumm og noen kopper etter å ha puttet en kost i hennes hånd – at alt det jeg har fått av penger, ja, det har jeg fått av henne.

Hun har glemt en vesentlig detalj: Alt hun har fått, har hun fått av meg!

Alle de 55.1 millionene hun fikk i fanget kom dit takket være det arbeid som Einar, jeg og mitt nettverk utførte. Uten dette nettverk hadde det aldri blitt en løsning, i hvert fall ikke på en god stund til. Uten dette arbeidet hadde det ikke blitt noen penger på denne damen. Og uten mitt arbeid med å skaffe familien fri rettshjelp, så hadde aldri Aabø-Evensen fått oppdraget og kunnet innkassere over kr 3 millioner i saksomkostninger, saksomkostninger som han etter avtale med dommer Margarete Hoff i Oslo tingrett, kunne nedtegne med gaffel etter hvert som de påløp. Fine greier, som Einar alltid sa.

Men, altså, før familien Riis kan kreve disse pengene, så må de ha et rettslig grunnlag å bygge pengekravet på. Hvor finner man noe slikt, da?

Jo, det har de funnet, eller rettere sagt; det har Aabo-Evensen funnet ved å påstå at alle avtaler og erklæringer, testamenter, alt av papirer som Einar og Amelia har signert på, skal anses å være ugyldig. Slå den.

Og ikke nok med det. Einar var mentalt syk, han led av en konspiratorisk lidelse, for det har Hanne Tenden – som verken har sett mannen eller en medisinbok – slått fast i sin hemmelige arrestkjennelse.

Men dette holder ikke. Derfor har Aabø-Evensen foreslått å påstå for retten at Einar var så konspiratorisk at han mente at alle var fiender dersom de ikke hørte på ham. Ok. Dette vil si at ingen kan rokke ved det Einar sier. Ingen kan da heller lure Einar, for han er jo så konspiratorisk at man ville bli kastet på dør, slik Aabø-Evensen ble i mai 2003, dersom man påstod at Einar hadde feil i sin vurdering etter 30års-krigen mot staten.

Nå kommer en av de store uttalelser fra Aabø-Evensen & co. Aabø-Evensen påstår nemlig at jeg manipulerte Einar – til å tro at vi kunne vinne mot staten! Og så vant vi. For en skuffelse det må ha vært for den som plutselig oppdaget at han var blitt lurt til å ta imot 55.1 millioner kroner etter 30 års kamp.

Etter å ha lurt Einar til å tro dette, skal jeg – i følge Aabø-Evensens kaotiske tankevirksomhet – ha manipulerte Einar til å skrive avtaler med meg hvor det ble avtalt at jeg skulle få overdratt en viss prosent av kravet, som ville gi meg uttelling ved en seier. Tenk dere det, da. Skal man ikke i sosialdemokratiet Norge ha rett til å ta ut den parten man har investert dersom det går bra?

Men, rett skal være rett. Jeg har aldri skrevet en eneste en av disse avtalene. Jeg har heller ikke involvert meg i innholdet. Jeg tenkte aldri på å beskytte meg selv, men det gjorde altså Einar og Amelia.

Tilbake til Einar. For det første kunne ikke Einar manipuleres, for han var så mistroisk mot alt og alle, at det ville være umulig. For det annet så er det jo litt søtt å anføre at jeg har lurt familien Riis til å tro at vi kunne vinne ved bl.a. å gjøre saken kjent for media. Det var min jobb, og det klarte jeg ganske bra. Spesielt blir jo dette når vi virkelig vant. Hva galt har jeg gjort dersom jeg gjennom mitt pågangsmot og positivitet har fått Amelia og Einar til å tro på noe slikt. Ikke det; Einar mistet aldri troen, verken før han traff meg eller noen gang siden.

Aabø-Evensen og Amelia (antakelig under ulidelig press) stopper ikke her, for når de først har fått i gang manipulasjonsmølla, så kan de like gjerne fortsette, og det gjør de ved å si at Einar, etter å ha blitt manipulert av meg, manipulerte Amelia til å gå med på dette. Jøss. Hva blir det neste i denne sirkelen av idioti som dommere og påtalemyndigheten synes å trykke til sitt hjerte?

Einar fant seg en dame som han – på godt og vondt – delte sitt liv med fra 1992 til han døde. Amelia kunne (nei, hun skulle) ha skilt seg i 1992, da hun oppdaget dette. Eller kanskje hun skulle ha gjort det allerede på 60-tallet da hun i Einars kontorskuff oppdaget Einars usendte brev til sin sekretærs mor hvor han ber om morens tillatelse til å gå videre med datteren. Hva gjør man ikke for penger og posh? Noen gjør alt. Amelia og barna har rekke ganger uttalt at de aksepterte forholdet mellom Einar og damen. Han gjorde jo tross alt en jobb for dem, og de ventet villig i så mange år det måtte ta, bare de kunne få litt penger. Hele ekteskapet var et forretningsekteskap – som ble videreført i den gylne griskhets ånd. Målet var jo edelt nok, penger, så da var det vel verdt det.

Nåvel

Som en direkte følge av at Amelia Riis brøt den lojalitet og tillit som eksisterte mellom meg og henne, la jeg inn mine krav i Einar Riis’ dødsbo i Monaco.

Konsekvensene i verste fall for meg, var at jeg – ved Amelia Riis’ handlinger/avtalebrudd – kunne miste muligheten til å gjøre gjeldende min part i kravene mot staten. Det var årsaken til at jeg regnet i grove trekk hva jeg har investert av penger, tid og karriere på denne familien.

Familien Riis’ krav mot staten, har for lengst passert 8 milliarder kroner. Det krav jeg la inn i dødsboet, er småpenger i forhold til hva jeg kan få til ved å hente inn de pengene som Einar hadde rett på. Einar hadde nemlig generalfullmakter. Kravene var hans eiendom like mye som hennes, og han kunne følgelig inngå hvilke avtaler han ville, også med meg.

At det finnes penger, er det ingen tvil om. På ordre fra statsminister Gerhardsen og statsministrene etter han, har rederne – som nevnt ovenfor – blitt pålagt å skjule store deler av sin formue i utlandet, for a rainy day, som de sier. Det er ikke jeg som sier dette, men Arnljot Strømme Svendsen, mangeårig professor på Handelshøyskolen i Bergen. Pengene er aldri blitt hentet tilbake til Norge, og har heller aldri vært en del av nasjonalregnskapet, noe Finansminister Kristin Halvorsen i et ullent svar bekrefter til meg. Hun går klokelig ikke inn på statens ansvar overfor pengenes rettmessige eiere.

Kanskje den som leser dette skrift er en arving til en norsk reder som har dødd i perioden etter krigen. I så fall kan du være arving av penger som aldri ble hentet tilbake til Norge da boet skulle deles. Eller kanskje du er kreditor til et rederi som har gått konkurs i perioden etter krigen. I så fall er ditt krav fremdeles gyldig. Hvem dere skal gå på for å gjøre kravet gjeldende? Snakk med meg, så skal vi se om vi ikke finner en løsning for dere også.

Så der sto vi høsten 2006: Jeg hadde lagt inn et større millionkrav i boet. Samtidig gjorde jeg gjeldende den rett Einar ga meg til å være hans testaments eksekutor.

Som tidligere nevnt fant Einar seg en god venninne i 1992, som ble Einar’s so to speak livsledsagerske for resten av hans levetid. Dette må ha skadet Amelia Riis fælt. Hva slags menneske blir man av å utsette seg selv for alle psykiske så vel som fysiske prøvelser som nødvendigvis må komme når man aksepterer å leve i et forhold hvor den annen har en … som denne oppsøker/blir hentet av ved enhver ledig stund – år etter år? Hevnlysten må ha kommet snikende. Einars venninne har bekreftet overfor meg at hun har mottatt flere drapstrusler som kom fra noen av hennes venninner.

Amelia har fortalt at hun, sønnen og datteren i USA, likevel aksepterte forholdet og levde med det, i påvente av at Einar skulle hente inn de store pengene. Ekteskapet og situasjonen ble opprettholdt alene av denne grunn. Pengene gikk foran alt. Også sannheten.

Utover høsten 2006 begynte jeg å få lite hyggelige telefoner og brev fra sønnen i huset, og etter hvert fra deres nye advokat, advokat Aabø-Evensen. Brevene ble hele tiden skrevet i trussels form, noe som er straffbart. Dere visste det kanskje ikke, men selv om man har et krav mot B, så har man ikke lov å true (se nederst på venstre side hos Kjerschow, om dette) med rettssak for på den måten å skremme B til å betale. Har man et krav, og B setter seg på bakbena, så får man gå til retten, men for Guds skyld ikke true ham, for da er det plutselig du som er blitt kriminell.

Det som har skjedd siden den gang og frem til i dag, kan kort sammenfattes som ren misshandling, utpresningsforsøk, mobbing, trakassering og tortur fra dette Clandestine-nettverket og deres verktøy; TV2, advokatene og dommerne. Familien Riis har altså fått god hjelp av domstolene og andre offentlige organer i denne iscenesatte kampanjen mot meg, noe som for øvrig er verdt å merke seg.

I 30 år kjempet nemig Amelia og Einar Riis mot norske domstoler, uten å vinne. De ble mishandlet og torturert av disse gjennom nesten hele denne perioden. Hjelp fikk de aldri. Bare motstand, nederlag, misere, og økonomisk ruin.

Familien Riis’ lykke i de norske domstoler har tydeligvis snudd, for nå får de plutselig all den hjelp de ønsker, og mye mer til, hvor all hjelp fra dommerne går ut på å bryte loven og frata meg alle rettigheter. Intet av hva domstolene til i dag har utført eller ikke utført har vært i tråd med loven. Gang på gang har jeg henvendt meg til Kongen og Regjeringen. Jeg får intet annet svar enn at

Stoltenberg og Storberget støtter denne mishandling og tortur, og for så vidt ikke har noe imot at det fortsetter, og Kongen slår følge. Med sine ord kan de ikke se at denne mishandling og tortur er urimelig. Gad vite hva det internasjonale samfunnet vil si når de får kjennskap til denne delen av fredsnasjonen, bistandsnasjonen og menneskerettighetsnasjonen; Norge.

Tilbake til kravene

Jeg har nevnt mine krav. Amelia Riis på sin side, har altså reist krav om at jeg skal tilbakebetale til Einars dødsbo alt det jeg har fått i tråd med våre avtaler. Før dette kan skje, må altså alle avtaler kjennes ugyldige.

Et betimelig spørsmål i denne sammenheng: Hvem har størst interesse av å få kjent avtalene – det vil si min rett til 20% av kravene mot staten Norge – ugyldige? Amelia Riis eller regjeringen? Tenk litt på det, for etter litt tankevirksomhet kan man se konturene av hvem som i virkeligheten står bak Amelia Riis, og ”advokat” Aabø-Evensen.

Så får jeg spørre Amelia Riis, da, om hun virkelig mener det Aabø-Evensen fremfører?

Ett tegn på at dette ikke kan være hennes ord, men enten sønnens eller hans venn advokat Aabø-Evensen og hans samarbeidende partnere i nettverket, er at Amelia Riis i ni år aldri har nevnt med ett ord, eller med en bokstav på et papir, at hun er misfornøyd med det jeg har utrettet for henne og hennes familie. Tvert imot har hun bare snakket godt om meg, bl.a. til presten som forrettet under begravelsen av Einar. Løy hun en norsk prest rett opp i trynet?

Et annet tegn er at hun bl.a. den 14. august 2006 sa rett ut til meg – uten at jeg helt forstod hvorfor – at;

”Og du må ikke tro jeg ikke tror du fortjener de pengene jeg betaler. Jeg deler med deg så gjerne som bare det, altså.” Hør opptaket

Dette ble sagt bare noen uker før hun brøt med meg.

I stevningen mot meg får jeg skylden for å ha kastet Aabø-Evensen på dør. Einar’s sønn som sammen med Aabø-Evensen selv påstår dette for Oslo tingrett, slo derimot fast følgende da dette spørsmålet kom opp i samtale oss imellom den 25. august 2006:

0:18:25”Han gikk og skrøt om at Falkefjell, og det husker jeg selv, og jeg har jo ikke liksom fulgt med saken sånn som dere, ikke sant, pluss at avhør av vitner og alt det der, jeg husker jo gjennom årene fars frustrering om hvordan han opererte, ikke sant, det er derfor det kom til et brudd.” Hør opptaket

Og hva synes Kenneth Patrizio Riis selv om sin nye advokats arbeid den gang Aabø-Evensen jobbet for hans far? Jo, slik uttrykker han seg om den saken:

0:17:37”Ja, jeg skjønner ikke, når du betaler en mann, og betaler han mer enn det du skal betale han for en drittjobb han har gjort, at du også skal unnskylde for å bli lurt.” Hør opptaket

Han må jo være forferdelig imponert over Aabø-Evensen når han nå trekker han inn i familien igjen.

Siste delen av uttalelsen kom for øvrig i forbindelse med at Amelia Riis måtte si unnskyld med utropstegn på den første pressemeldingen hun ble truet til å signere. Apropos denne pressemeldingen. Forløpet var i korte trekk slik:

Einar og Amelia nektet å betale for Aabø-Evensens anke til Høyesterett i den såkalte Falkefjellsaken. Den var mangelfull, manglet bilag som aldri ble sendt til Høyesterett, og Aabø-Evensen selv holdt seg borte fra Einar og Amelia i fire måneder. Det var ikke mulig å få tak i ham, antakelig fordi det allerede før Falkefjellsaken var oppe i Borgarting lagmannsrett var oppstått en særdeles kald front mellom Aabø-Evensen og Riis, dette bl.a. fordi Aabø-Evensen – rett før saken skulle opp til hovedforhandling – hadde truet med at; enten får jeg legge frem mine hypoteser på hva som har skjedd, ellers så får du finnen en annen advokat.

Anken ble i hvert fall grundig avvist av Høyesterett, og Amelia nektet å betale kr 167.000,-. Aabø-Evensen gikk da til sak mot Amelia med krav om betaling. Amelia reiste motkrav. Saken ble delvis vunnet i Asker og Bærum tingrett idet Aabø-Evensens honorarkrav ble halvert. Riis tapte på sin side motkravet, ikke overraskende. Hadde man vunnet ville det fått fatale konsekvenser, ikke bare for lille Aabø-Evensen og hans forsikringsselskap men også for regjeringen som da måtte ha satt i gang med forsvarstaler mht den skjulte utenlandsformuen. Vell. Saken ble anket til Borgarting, og etter at Einar døde, ville Amelia, eller Aabø-Evensen, jeg vet ikke lenger, løse saken med et forlik.

Amelia Riis ble invitert til Aabø-Evensens kontor på ettermiddagen den 17. august 2006. Her ble hun sittende i tre timer og fikk ikke slippe ut før hun hadde signert pressemeldingen. Den eminente advokat Aabø-Evensen var så oppsatt av å få henne til å signere det skriv (pressemeldingen) som skulle løfte ham opp til høyder ikke engang Kongen kan drømme om, at han rent glemte det aller viktigste i slike saker: Å lage en forliksavtale.

Forliket ble aldri nedtegnet på papir, og ingen vet egentlig hva Aabø-Evensen fikk forlikt. Selv var han mer opptatt av å være fornøyd med seg selv; at han virkelig hadde klart å true den nær 80 år gamle damen til å signer på et papir som gjorde ham til Kongen av advokater. Han har til og med klart å true henne til å signere på at jeg ikke representerte henne i denne saken mot Aabø-Evensen.

Jeg ser det for meg hvor nervøs han må ha vært, hvordan blodet må ha brust i hans årer i minuttene før hun signerte, og hvilken feststemning han må ha følt da hun endelig signerte. At han så seg nødt til å be en av sine andre advokater eller sekretærer om å komme inn og signere på at den eldre vettskremte damen ikke var under noen form for press eller trusler når hun signerte, fikk så være. Etikk og moral har ingen plass i denne business, for da stopper jo pengestrømmen, det vet alle. Dette var lykkedagen for Aabø-Evensen, han var nå kommet inn i den høyeste elite en advokat kan drømme om. Ingen ville lenger si noe stygt om denne gutten, nå nei. Og om noen tvilte på hans arbeidsinnsats i Riis-saken eller om hvorvidt Einar var gal, så var det jo bare å dra frem pressemeldingen som heretter må ha vært fast inventar i hans innerlomme.

Men, hva skjedde egentlig i de sene kveldstimer den 17. august 2006, på Aabø-Evensens sentrumskontorer i Oslo? Jeg kan med en gang si at Riksadvokaten vil ikke vite hva som skjedde, for dette er virkelig kriminelt, og for øvrig kan man jo ikke ta tak i slike saker hvor advokatvennen til Jon Killengreen (mannen til Ingelin) har gått over grensen og ikke kommet tilbake. Riksadvokaten har ikke annet å gjøre i slike saker enn å legge begge hendene for øynene og i det lengste håpe at noen andre løser problemet for ham, for eksempel Okkupasjonsberedskap.

Før jeg går over til samtalene, skal jeg bare si noen få ord om samfunnets voktere, og hvordan de forholder seg til det som skjer. Som dere sikkert har forstått, viser det seg at de ikke vil løfte en finger. Samtalene nedenfor viser kriminalitet på det aller verste, utført av en advokat.

Det er disse samtalene – som beviser en kriminell advokat tatt på fersken – som verken Riksadvokat, dommere, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, advokatforeningen m.fl. ikke vil høre ett ord av.

Her får alle relevante myndigheter forbrytelsen servert på et sølvfat, og så vil ingen røre saken. Situasjonen er langt mer absurd og uforståelig enn hva Kafka etter beste evne klarer å presentere i ”Prosessen.” Situasjonen jeg opplever er identisk med å la en massemorder – som står i et kjøpesenter og plaffer ned hver eneste en som forsøker å kjøpe Gildes kjøttvarer – få lov å fortsette, uten at noen griper inn. Hva skal man da gjøre, når ingen av de som ved lov er satt til å være de eneste som kan gripe inn, ikke gjør noe?

Opptakene og Sannheten

Slik gjengir sønnen, Kenneth Patrizio Riis, hva hans mor har fortalt ham om selve signeringen av den famøse pressemeldingen:

”Hun sa at det kom inn en mann, en sekretær eller en løper eller noe sånt noe, som da liksom skulle bevitne at dette her ikke ble gjort under press, men du vet, kommer en selger som snakker hjernevasker deg i fire timer, så kjøper du alle tallerkenene hans, jeg mener det er jo ikke så mye…Å overtale at en forbryter ikke er en forbryter, ikke sant, det er hans jobb, så jeg mener det er ikke så vanskelig å overtale en, en…” (eldre dame, skulle han si). Hør opptaket

”Du skriver på hva som helst.” Hør opptaket

Og slik beskriver sønnen hvordan han oppfatter situasjonen moren satt i den kvelden:

”Ikke sant, hvis du blir i den vanlige kjelleren som vi snakket om før, ikke sant, hvis du skriver på første dag at, ikke sant, jeg undertegner uten press, og så blir du banket i en uke, så det kommer noen erklæringer til (ler).” Hør opptaket

Og hva sier sønnen om sin nye advokats personlighet:

”Men, jeg vet ikke, jeg fikk da se den i går, og jeg syns, jeg syns han Evensen har, må jo ha et personlighetsproblem. Han er jo sånn, et enormt ego, hva skal jeg si behov da så. Ja, jeg syns det er så kvalmt det han på tar frem… det er jo helt jævlig, altså, men.” Hør opptaket

”Jeg tror han har blitt skamslått når han var liten, så han har liksom ett eller annet form for behov for å…” Hør opptaket

Kanskje en passende beskrivelse i lys av advokatens handlinger, men ikke spesielt heldig beskrivelse av sin egen nye advokat.

Hva sa så Amelia Riis om Aabø-Evensen og møtet med ham i sin samtale med meg om morgenen den 18. august 2006?

”han mannen ER farlig. Fordi at, for hvis du, ja hva han sa, liksom hvis Herman kom ut med noe nu, så skulle han ta deg til retten og så skulle han komme med beskyldninger og så skulle han få inn, hør den da, få inn vitner som ville si både det ene og det andre MOT deg.” Hør opptaket

”men jeg vil i alle fall si: Mannen er farlig! Rett og slett. Og vær så snill, gjør bare, nå ber jeg deg: Ikke skriv noe i RettsNorge om dette her, og ikke kommenter det. For det blir…han han er altså rett og slett farlig.” Hør opptaket

”Men jeg bare ber deg, i alle fall så lenge, vi får ta det over tid, men ikke ikke si noen ting, fordi at som sagt; Han er farlig.” Hør opptaket

”Han er farlig. Og han er bare det som står i hodet på han, det er hans ære, å, å,” Hør opptaket

”men jeg mener mannen er farlig, og vi må være trå litt forsiktig.” Hør opptaket

En ting lot Amelia meg forstå, og det var at hun oppfattet advokat Aabø-Evensen som farlig.

Var Amelia Riis fornøyd med meg, eller ønsket hun meg dit pepperen gror? Hva er det egentlig som skjer her?

I en telefonsamtale den 21. august 2006, etter at Aabø-Evensen nettopp hadde vært på hennes dør for å få signert enda en pressemelding som skulle gå mot meg og Einar, sa hun følgende til meg om hvordan hun følte seg etter Aabø-Evensens trusler og press:

”selvfølgelig, så jeg ventet litt, men så sa jeg…så nå vet jeg ikke om jeg bare skal si at jeg, jeg kan ikke risikere å miste Herman, på dette her. Ikke sant.” Hør opptaket

Hun ga altså uttrykk for at hun ikke ville miste meg.

Dommeren, Ina Strømstad – den lille uskyldige jenta som av alle ting skulle bli kriminell (hennes handlinger mot meg i saken er en kontinuerlig krenkelse av en rekke straffebud, deriblant strl §110, §117 a, 132 a, §60 a, m.v. samt en kontinuerlig krenkelse av EMK art. 3 og art. 6.1 m.v.) – vil ikke høre på sannheten den 11. desember 2007. De vil for Guds skyld ikke ha sannheten inn dørene i tinghuset. Det har de bekreftet og gjort uttrykkelig klart for meg.

Tore Schei, Høyesterettsjustitiarius og vokter av de pompøse ord frem til neste mann skal overta, sier – med nødvendighet – mye pompøst, som han ikke mener noe med. Hør bare på dette:

”Skal vi ha en rettsstat, må vi ha en forvaltning som er seg bevisst og respekterer rammer for sin maktutøvelse.”

Schei skulle ha avsluttet med: ”Men, noen rettsstat, det skal vi ikke ha.” En slik avslutning ville nemlig vært mer i tråd med den norske rett han i dag forvalter og måten han gjør det på.

Schei har allerede sittet i flere år som justitiarius i Høyesterett, men han har fremdeles ikke løftet en finger for å rydde opp i de massive rettssikkerhetsproblemer som landet lider under. For problemer, det vet han at han har når dommere kan tillates å fortsette å handle slik de gjør mot meg, selv etter at både justitiarius, Stortingspresidenten, Justisministeren, Statsministeren, Riksadvokaten og Kongen er blitt informert om hva som pågår.

Nå må dere skjerpe sansene litt mer: Når en dommer med vilje bestemmer seg for at saken er godt nok forberedt (uten å ha hørt den saksøkte) og derved sender ut innkalling til hovedforhandling – før hun sender ut stevning med tilsvar – så skal denne dommeren fradømmes sin stilling, jf tjml §15, samt at hun skal straffes, jf bl.a. strl §110. Disse reglene gjelder – kanskje noe overraskende for enkelte dommere – for dommere også (en dommer som sådan, handler mot bedre viten…). Men, intet skjer. Mishandlingen bare fortsetter. Som leserne vil se så bekrefter Ina Strømstad at stevningen er forkynt (ikke på lovlig vis i medhold av Forkynningskonvensjonen av 1965 art. 14 m.v) den 24. oktober 2007. Like før dette har hun allerede produsert et annet dokument i saken; innkalling til hovedforhandling av 19. oktober 2007. Som leserne kan se så ble stevningen liksom forkynt den 24. oktober 2007. Men i og med at hun allerede hadde bestemt seg for å avholde hovedforhandling før stevningen var forkynt for meg, satte hun tilsvarsfristen til den 14. oktober 2007, 10 dager før stevningen var blitt forkynt og 10 dager før jeg hadde fått vite om noe tilsvarsfrist. Dette er ganske friskt og kriminelt, men det ville jo se litt mer ryddig ut at tilsvarsfristen var løpt ut da hun berammet saken. Dermed kunne hun sende ut innkalling til hovedforhandling 5 dager senere, noen dager før stevningen var forkynt, og altså, nei, kjære lesere, ser dere hvor galt dette er?

Videre

Årsaken til dette maktmisbruk, denne mishandling og tortur, er at dommerne bare vil høre på familien Riis’ løgner, og advokat Aabø-Evensens syke fantasier om seg selv og hvordan han skulle ønske at hans egen verden ble en del av dommernes verden.

Nei, dommerne vil ikke engang høre på dette tøvet. De vil ikke høre et ord om noe, de vil bare få meg dømt og slaktet for 1) at jeg for litt over 10 år siden røsket litt i de råtne plankene som deres korthus av en domstol er fundert på, og 2) at vi har funnet den røde tråden inn i Okkupasjonsberedskap’s ulovlige pengekilde i Sveits. Her ligger det så mye penger at Oljefondet muligens – jeg vet ikke med sikkerhet – må stilles i en meget mørk skygge.

Den situasjonen Oslo tingrett, sorenskriver Geir Engebretsen og Ina Strømstad har puttet meg i, kan beskrives som å bli bundet fast til en påle midt på Karl Johan en lørdags formiddag i julerushet hvor noen dommere og advokater stiller seg opp med noen hagler og greier og begynner å skyte løs på vedkommende til langt ut på ettermiddagen, til ingen gidder å se på mer.

Ingen løfter en finger for å stoppe dem. Stortinget bryr seg ikke, regjeringen med den lille justisminsteren har annet å ta seg til med, de pusser skoene sine og venter på Gore, dommerne er opptatt med å skyte, politiet og påtalemyndigheten står og ser på og synes det er litt ille at heller ikke de får lov å gripe inn, mens Riksadvokaten fremdeles sitter på sitt kontor med hendene for øynene og håper. Kongen har sine ”problemer” og får ikke rikket seg.

Ingen, ikke en eneste en av de som liksom skal beskytte borgerne mot allmennhetens overgrep, løfter en finger for å stoppe torturen og mordet. Dette er virkeligheten, folkens, for alle disse institusjonene har i lang tid vært enten informert om hva som skjer, eller er deltakere som er blitt anmodet om å stoppe mishandlingen.

De faktiske forhold taler for seg. 1) En syk advokat har i mange år gått og vært sur for at jeg hjalp familien Riis til en liten del-seier. Han vil ha hevn, og til det bruker han sitt nettverk. 2) En rekke personer i det

Clandestine-nettverket er livredd for at jeg skal få tak i de milliarder av kroner som Einar Gerhardsen like etter krigen bestemte at norske redere i all hemmelighet skulle spare opp i utlandet. Her er det så mye penger at oljefondet vil kunne bli stående under en meget stor skygge.

Disse to momentene har fått det ypperste av kriminelle hjerner i Norge, enten det er advokater, dommere eller politikere, til å iverksette alle ulovlige tiltak for å stoppe meg. Som det sto i Kapital nr. 8, 2004: Ole Lund (BAHR) utstedte dødsdommen mot meg allerede i 1997. Artikkelen avsluttes med at jeg er svært farlig for the establishment. På det tidspunktet kunne ingen røre meg, for da måtte de gå igjennom Einar, noe som ville ha vært umulig. Først etter hans død, og etter å ha erklært mannen for mentalt syk, var dette blitt gjort mulig.

Til slutt, for denne gang: Har Amelia Riis en fri vilje, eller styres hun av trusler og press fra dette Clandestine-nettverket som bl.a. har infiltrert Oslo tingrett for å knekke meg?

Jeg velger å tro at saken ikke dreier seg så mye om forholdet mellom meg og Amelia/Einar Riis, men mer mellom meg og den vanvittige formuen som dette nettverket har stuet bort i Sveits og andre land, etter ordre fra statsminister Einar Gerhardsen og hans etterfølgere.

Tenk dere bare hvilke konsekvenser det vil få når rederarvinger og kreditorer etter avdøde rederer og rederier som har gått konkurs (etter krigen) reiser sine krav mot staten, som jo er ansvarlig for at nettopp deres arv eller kreditorkrav aldri ble utbetalt idet Beredskapsutvalget/Okkupasjonsberedskap ga ordre om at pengene for alt i verden måtte forbli skjult. Fondet etter Gerhardsen må jo antas å være om ikke verdens største, så i hvert fall Norges største korrupsjonsfond, totalt ute av statens hender.

Jeg oppfordrer leserne til å gjøre noe med situasjonen, for den situasjonen som disse menneskene har satt meg i, kan lett skje deg neste gang.

Helt til slutt: Ikke still deg selv spørsmålet: Tror jeg på dette, da?, med mindre du virkelig har tenkt å grave deg ned til sannheten, for da først å være i stand til å svare på spørsmålet.

Herman J Berge Luxembourg 8. desember 2007 RettsNorge.no © 1997 – 2007 • Opphavsrett

kilde http://www.rettsnorge.no/artikler/2007/Desember/081207_Domstolen_Den_Nakne_Keisers_Hoyborg.htm

kilder fra navvn i fet skridft ovenfor

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/regjeringen-brundtland-iii/fd/234965/234966/okkupasjonsberedskap,_tidligere.html?id=235285

http://www.answers.com/topic/european-parliament-resolution-on-gladio

http://zuri.net/adr/22704/viking_schiffsfinanz_ag.htm

http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-006-039.html#318

http://www.rettsnorge.no/bilder/Str%C3%B8mstad%20Ina.jpg

http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-006-020.html#191

http://www.vogtwiig.no/feilmelding.htm?aspxerrorpath=/visadvokat.aspx

http://www.rettsnorge.no/Sakslinker/%C3%98rbeck%20S%C3%B8rheim%20Ingjald/040204%20L%C3%A5neavtale%20Riis%20-%20%C3%98rbeck%20S%C3%B8rheim.pdf

http://www.rettsnorge.no/Sakslinker/Riis/Riis%20til%20Krig/170806%20Pressemelding%20fra%20Amelia%20Riis%20ad%20Aab%C3%B8-Evensen.pdf

http://www.rettsnorge.no/artikler/2007/Desember/081207_Domstolen_Den_Nakne_Keisers_Hoyborg.htm

Ble mye her resten finner du selv på hovedlinken

Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd.-Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun “farlig” for EU-tilhengere.

Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø

Statsminister Kjell Magne Bondevik,Statsministerens kontor,Akersgt. 42, postboks 8001 Dep,0030 Oslo,(tlf. nr. 22 24 90 90).

I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement med følgende overskrift: “Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet”.

At vi har hatt og har politiske fanger her i landet, ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, – det er at landets Justisdepartement n å faktisk innrømmer det.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas! Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse! Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene, og som det igjen for enkelte selvsagt var svært lite flatterende for!

Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, – kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, “Til Juklerud i Norge” og som kom fram til brakka på Gaustad, – Juklerøds bopel de siste 3,5 år av sitt liv).

Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: “Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende”, sitat slutt.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd. Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun “farlig” for d’herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, – da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, – som stod hennes hjerte nærmest!

Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser).

Inntil jeg begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg ennå min barnetro i behold: I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli “fullkomment opplyst”, som det heter. Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets fremste beskyttere.

- Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å lese, da. Dersom noen våger å trykke.

Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken!

Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e Kr.f’ere nei, (av de som var tilstede – 7 (syv) stk.) og disse var: V. Svarstad Haugland, A. Næss, K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord Johnson, O. T. Lånke og O. Holten.

Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci Kullmann Five. Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av Juklerødsaken.

Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke. Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle politikere). Men en ting er sikkert, – psykiaterne tok livet av Juklerød!

Si meg Bondevik! – og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom liv å lære! Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter det du forkynner! – hvertfall ikke overfor personer som stiller ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft.

Dette bør du få satt en stopper for!

I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast pr. idag!

Juklerød er død! Synnøve lever – en ressursperson som bør bli tatt på alvor! Hennes diagnose bør du være mann for blir slettet Bondevik, du har n o k makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig arbeidskraft!

Jeg avventer svar statsminister! og jeg ønsker å møte deg sammen med Synnøve Fjellbakk Taftø og min kone Velaug! Dette må skje primo uke nr. 11, fra mandag den 15. mars osv. hvis Synnøve Fjellbakk Taftø skal ha anledning til å delta. Hvis ikke må det bli kun min kone og undertegnede, og vi er relativt meget fleksible!

Med vennlig hilsen

Thore Lie

vedlegg: Justisdepartementets brev av 8.3. d.å.
kopi: helseministeren Dagfinn Høybråten,
fungerende justisministeren,regjeringsadvokaten Bård Tender,byråsjef i UD Knut Langeland,
rådgiver i UD Helge Elster og

VIKTIG VIKTIG VIKTIG LES OG SE GJENNOM DE ANDRE SAKENE OM Synøve Fjellbakk Taftø
Grunnloven
Fjellbakk Taftø sier videre til FME i brev datert 02.01.2006:
“Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett
var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første
regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de
spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse
propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene
som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar
over i 1989.”kilde https://nb.xiandos.info/Brev_til_Statsministeren_fra_Thore_Lie_datert_11.03.99

Kvinnen som avslører Den Norske Stat,bit for bit http://www.nettby.no/community/article.php?id=2474625&community_id=1164282
ideer om sannhet av;Synøve Fjellbakk Taftø http://www.nettby.no/community/article.php?id=2471405&community_id=1173873
Norsnes beretning Hennes siste og avslørende bok,Dette er sprengstoff……….Kjøp den i bokform eller motta den gratis som e-bok hos meg,carlrydsaa@hotmail.com

Her er linken til torrenten jeg nettop lasta opp
http://thepiratebay.org/torrent/4934411 Eller prøv denne http://www.torrentreactor.net/torrents/3125499/Nornens-Beretning

Jeg selger også boka hennes + sender den gratis som e-bok på mail

Her er fortsettelsen og Del 2 av Norsnes beretning Skrevet av Synnøve Fjellbakk Taftø

43

adgangen til å få tilbake statsborgerskapet for tyskgifte
kvinner som flyttet tilbake til Norge. For meg var dette
langtfra nok, jeg lette etter de ansvarlige for den famøse
provisoriske anordningen. Men Stein Rognlien i
Justisdepartementet nektet meg å få forarbeidene. Jeg visste
at Norge formelt var under alliert okkupasjon i tiden 8. mai
til 13. desember 1945 og mistenkte at anordningen var et
forsøk fra okkupasjonsmakten på å endre norsk rett i strid
med Landkrigsreglementet. Men som jeg skriver i
Skjoldmøysagaen: Min anmodning om å få se forarbeidene
ble avslått av Kongen i Statsråd. Tilfeldigvis kom Einar
Høgetveit på tjenestereise til Geneve og jeg inviterte han
hjem til meg. På diplomatisk vis brakte jeg saken på bane og
Høgetveit var straks med. «Ja, Stein Rognlien vokter på disse
dokumentene som om det gjaldt edelstener, men jeg vet hvor
han har dem,» sa han. Han lovet å skaffe meg kopi, og det
gjorde han. Ikke mange dagene etter sto jeg med bevis i
hendene for at Jens Chr Hauge og Einar Gerhardsen forledet
Kong Haakon 7. til et langt verre statskupp enn Vidkun
Quislings hjelpeløse radiokupp fem år tidligere. Den famøse
provisoriske anordningen er offentliggjort på nettstedet
landsforraderi, men jeg arbeider fortsatt med det mål for øye
at de som ble rammet av den rettsstridige forordningen eller
deres etterkommere skal få en pengemessig erstatning fra den
norske stat.

I forbindelse med mediaoppmerksomhet omkring tyskerbrudsaken
ble jeg kontaktet av Krigsbarnforbundet Atlantic
som hadde dokumentasjon på at det i norske arkiver fantes et
dokument som hette Innstilling fra Krigsbarnutvalget. Jeg
hadde ingen anelse om hva dette dokumentet inneholdt, men
tok en telefon til Riksarkivet og bestilte dokumentet til fremleggelse
den påfølgende lørdag. Etter hvert som jeg leste ble

44
jeg mer og mer sjokkert, men uten å fortrekke en mine
bestilte jeg kopi av hele dokumentet. Det kostet en god slump
penger, men dokumentet var verdt det. Etter å ha kopiert det i
et gitt antall eksemplarer, tillyste vi pressekonferanse. Det
kom bare tre journalister, men de var til gjengjeld fra NTB,
NRK og Bergens Tidende. Godbiten vi kunne servere var
bevis for at Jens Chr Hauge hadde gjennomgått dokumentet
og rettet det med sin egen hånd-skrift. For min egen del var
det kanskje av enda større interesse at jeg støtte på navnet
Ørnulf Ødegård igjen, og gjennom hans uttalelse fikk et
innblikk i psyken til denne oppfinneren av Mengelemetoden
for sterilisering av intetanende kvinner.

Det ble en voldsom mediaoppmerksomhet omkring Krigsbarnutvalgets
innstilling og krigsbarn i nord og sør rettet
ryggen og organiserte seg i foreninger og lag. Til slutt måtte
staten innrømme sitt ansvar, og krigsbarn fikk utbetalt en
symbolsk erstatning, jeg husker ikke om det var ti eller tjue
tusen kroner hver.

Haakon Lie var inte en helt men en landssviker

Her i Norge opprettet Håkon Lie Stay Behind i 1947, Staten Israel og NATO.Stay Behind-nettverket i Norge ble styrt av bl.a. Jens Christian Hauge.De drev også med hemmeligstemplet forskning innen hjernekontroll på Gaustad sykehus.Med bl.a.

CIA og Ford stiftelsen i USA startet de et globalt nettverk som opererte utenfor loven.
av Gina Rydland

William Colby var CIA sjef fra

1973-76 og en “deep insider.” Han hørte til det ulovlige militære, industrielle og politiske komplekset. Populært kalt “skyggeregjeringen”.

I 1941 begynte han i den Amerikanske armeen og i 1943 i OSS, (Office of Strategic Services), som var forløperen til CIA. Der ble han trenet for spesial oppdrag. Noen av oppdragene hans var å operere bak fiendens linjer i Frankrike og Norge under andre verdenskrig.

Her i Norge opprettet Håkon Lie Stay Behind i 1947, Staten Israel i 1948 og NATO i 1949. Stay Behind-nettverket i Norge ble styrt av bl.a. Jens Christian Hauge, og andre sentrale personer innen etterretning, industri og politikk.

Mange tilknyttet Office of Strategic Services. Det hører med til historien at da USA foreslo å få i gang en større enhet som skulle operere bak fiendens linjer i tilfelle krig, svarte Håkon Lie at en slik enhet hadde han allerede etablert i Norge.

Sammen med bl.a. CIA og Ford stiftelsen i USA startet de et globalt nettverk som opererte utenfor loven. De drev også med hemmeligstemplet forskning innen hjernekontroll på Gaustad sykehus (godkjent av Einar Gerhardsen) og utviklet avanserte fly, våpen, og overvåkningssystemer. (Ulovlig hemmeligstemplet teknologi som vi nå forsøker å få ut til publikum.)kilde av http://www.riksavisen.no/?p=428

Les mer
”Psykiatrien og Gaustad sykehus. På kirkegården ved Ris kirke i Oslo ligger en massegrav som sist ble tatt i bruk i 1989. Historien bak denne massegraven er så mørk og grusom at Gaustad sykehus har sendt brev til pressen om ikke å omtale graven eller dens historie. Da pressen har blitt en lydig puddel, måtte det en Ertresvåg til for å rippe opp i historien. CIAs eksperimenter med MindControl, atferdskontroll og bruken av psykedeliske stoffer som sannhetsserum nådde også frem til Gaustad sykehus, brukt på forsvarsløse pasienter som hadde blitt fratatt alle rettigheter, som tatere og barn med tysk far og norsk mor.

- I denne graven finner vi også lobotomi-ofre. Mellom 1941-74 skal Gaustad sykehus ha stått for ca. 3.000 lobotomier. De ti første årene skal 24 % av ofrene ha dødd under selve operasjonen, utført bl.a. med strikkepinner og ishakke. Om det var en bedre skjebne å overleve operasjonen, vites ikke. Ertresvåg utpeker særlig lege og psykiater Ørnulf Ødegård (1901-83) som medansvarlig i dette mørke kapittelet, i sin rolle som direktør for Gaustad sykehus fra 1938-82. Kjersti Ericsson, som sammen med Eva Simonsen har skrevet boken Krigsbarn i fredstid (2005), viser til i et intervju at Ørnulf Ødegård i en sakkyndig uttalelse hevdet at halvparten av mødrene til ”tyskerunger” var arvemessig mindreverdige (kilde)”.
kilde http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

-Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV2. …

KILDE https://nb.xiandos.info/Mindcontrol,Psykiatrien_Og_%22Eliten%22_avDNN

Støtten fra Ford Foundation ble omtalt i TV2-programmet «Kappløpet om hjernen». … De fremsatte påstander inneholder koblinger mellom Gaustad sykehus og …KILDE http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/2003/NOU-2003-33/7/3/4.html?id=373233

av Gina Rydland
William Colby var stasjonert i Stockholm (1950-53), der han fikk i oppdrag å organisere Stay Behind gruppene i norden slik at disse kom i “takt” med resten av nettverket i Nato.

Nettverket ble delvis avslørt tidlig på 90-tallet bl.a. i Italia, men fortsatte allikevel å vokse og infiltrere enkelte land svært kraftig. To av landene er Norge og USA.

Deler av NATO ville ikke lenger ha noe med dem å gjøre da avsløringene kom. Men monsteret de selv skapte herjer fritt og er ute av kontroll. Og fungerer nå som en privat hær for det rouge, militære, industrielle og politiske komplekset, som utfører sorte operasjoner verden over.

Den Norske Stay Behind gruppen var den eneste delen av det verdensomspennende nettverket som ikke trengte å stå til ansvar ovenfor NATO for noe av det de gjorde. De hadde frie tøyler!

De har sine egne profesjonelle snipers og drapsskvadroner som myrder folk som står i deres vei. De har folk sentralt plassert i politikk, sikkerhetsfirmaer, justisvesenet og rettsapparatet, industri, etterretning, utdanningssystemet, media, psykiatri og helsesektoren forøvrig. Et meget avansert og vel utarbeidet system. Mange i Norge er blitt et offer for bl.a. psykiatrien. Flere er blitt ulovlig tvangsinnlagt og torturert av det ulovlige komplekset sine leger, politifolk, psykologer, psykiatere, og sentrale aktører i rettsvesenet. Deres medier har ved flere anledninger drevet store propaganda-kriger for å sverte og ta bort troverdigheten til de som protesterer på ulovlighetene.kilde http://www.riksavisen.no/?p=428

Avslutningsvis…Av Per-Aslak Ertresvåg

Norge er allerede langt på vei forrådt av muldvarppolitikere og av tafatte politikere som velger å lukke det ene øyet, av et degenerert pressekorps som lever i sin egen verden av sludder og sladder, og av særdeles aktive industri- og konsernledere som systematisk arbeider for å fremme NWO-agendaen samtidig som de prøver å unngå oppmerksomhet rundt deres Bilderberg-deltakelse. Vi har imidlertid lover som gjelder Rikets sikkerhet; i NOU 2003:18 om Straffeloven kapittel 8 og 9 kan man lese:

”Straffeloven § 93 bruker uttrykket «rigets sikkerhed eller velferd». Dette favner videre enn begrepet «rikets sikkerhet» alene. Med rikets velferd må forstås landets politiske eller finansielle interesser. I straffeloven § 89, som rammer såkalt diplomatisk landsforræderi, er uttrykket «Norges tarv» benyttet. Dette er en vid angivelse av interesser og omfatter blant annet militære, politiske og finansielle interesser overfor annen stat.”

-Hvis det norske folk ikke våkner opp snarest, vil den politisk-økonomiske erobringen av Norge snart være fullført. Paragrafene under Straffelovens kapittel 8 og 9 vil da til evig tid være en ubehagelig påminner om en liten nasjon som valgte å lukke øynene for de aller mest graverende lovbrudd: de som angår Rikets sikkerhet.
kilde http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Fremskrittspartiet vil selge Landet vårt ut til EU

Siv Jensen og Fremskrittspartiet vil tillate Norge å bruke private sikkertssoldater under militære operasjoner i utlandet. Det er fremskritt – for de som dreper for pengenes skyld. Privatisering av landets forsvar er det endelig forrederiet mot et lands integritet.

Siv Jensen og Fremskrittspartiet endelig ut av skapet
I mitt tidligere innlegg om privatisering av våre infrastruktur, beskriver jeg hvordan landets ressurser og infrastrukturer gradvis blir solgt til private slik at deres agenda skifter fra det å tjene befolkningen, til det å tjene penger på befolknings avhengighet. Forsvars- infrastrukturen i et hvert land rangerer vel som den høyeste og mest betydningsfull av sikkerhetssystemer og dermed den som krever absolutt høyeste grad av lojalitet og integritet. Når soldatene i fremtiden skal sverge ed til gods og gull frem for landet de representerer, da ser vi umiddelbare problemer på horisonten.

Når Siv Jensen har blitt en av de inviterte

til Bilderburger konferansen i 2006, kan det åpenbart se ut som om hun begår brudd på sin integritet som politikker også her. La oss se litt på norsk lov – Grunnloven §1 sier:

“Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.”

Straffeloven §83 sier:“Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.

Det er nå en ting å bidra til at Norge mister sin integritet ved å søke å innlemme landet inn i EU eller EØS – selv om dette også er rettsstridig. Det er en annen ting å delta på hemmelige møter med en verdenselite som Bilderberger klanen der hele innholdet i møtet er strengt hemmelig. Vi vet at de har en agenda om globalisering og vi vet at jo flere av et lands politikere som deltar på deres møter, desto mer er det Bilderbergerne som bestemmer.

Det er, Siv, ikke innenfor din politisk mandat å gi fra deg vår suverenitet til Bilderberger-gruppen. En ting er helt sikkert med disse to sakene. Fremskrittspartiet står ikke for fremskritt for det norske folk – partiet står for fremskritt av den globale “New World Order” som forherliger penger fremfor noe annet. Privatisering av forsvaret passer godt inn i resten av Bilderberger-agendaen.

Den nærmeste vi har som er et godt eksempel på en privatisert gruppe med soldater er fra Blackwater. Disse har nylig blitt sparket ut av Irak fordi de hevder seg over alle lover og dreper sivile. Du kan også se deres kjøre og drepe teknikker på YouTube på Internett. Det er ikke rart at Irak vil ha USA ut av deres land. Krig er noe av det mest barbarisk et land kan involvere seg med, slik jeg ser det. Når vi vet at de aller fleste kriger drives for økonomisk vinning basert på falsk propaganda, falsk flagg terror, kontroll over råvarer og ressurser er det vanskelig nok å be sivile mennesker være lojale patrioter ot gi sitt liv for å tjene sitt land og slåss for den.

Nå går Siv rett ut og sier at det enklest er å la gutta som dreper for profitt gjøre jobben – fordi det er profitt vi alle er ute etter – ikke sant?

Unnskyldningen om at proffe soldater er bedre trenet holder ikke mål.

Proffe soldater, om de skal beskytte sine arbeidsplasser, er med på å gjøre krig til enda mer en big business. Hele ideen utarmer landets prinsipiell integritet ved å ty til soldater som dreper rett og slett for pengenes skyld. Her gjelder et veldig viktig prinsipp – mennesker handler slik som de blir belønnet. Dersom vi endrer krigsmaskineriet slik at de blir betalt for å krige, vil vi få kriger så det holder. Hvem er det fremskritt for?

Om forfatter

Mike Cechanowicz
Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” – 2008 Artikler og informasjon om bøker, kurs og virksomhet finner du på www.acnlp.no

Av Mike Cechanowicz
kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/siv-jensen-og-fremskrittsparti-endelig-ut-av-skapet/

Les også mer om Bilderburger gruppen http://www.nettby.no/community/article.php?id=2441356&community_id=1145306

mer om Bilderburger konferansen i 2006,
Se filmen som viser Siv Jensen omgås andre gjester av Bilderberg Groupen.Link : http://utenomjordisk.blogg.no/1210089761_siv_jensen_bilderberg.html

Les også får en bedre forståelse Frp vil privatisere og selge vannkraften til utlendinger – men skjuler det for Folk Flest http://www.kraftnytt.no/default.asp?page=21866&article=36058

Les også Konkurranse, ikke privatisering Hva er forskjellen? Privatisering betyr at man gjør om offentlig eiendom til privat. Dette står i sterk kontrast til konkurranse, hvor man beholder kontrollen men lar andre konkurrere på lik linje om å yte tjenesten. Man fjerner seg altså fra den sosialistiske tanken om at ”det offentlige vet alltid best” og tenker på at private aktører kan utføre en jobb, kanskje en bedre jobb, kanskje samme jobben men rimeligere.
http://www.frp.no/Innhold/lagWeb/Hedmark/Elverum_FrP/Konkurranse,+ikke+privatisering.d25-SMJnG4X.ips

Privatiseringslenker:
http://www.fredrikstad.rv.no/privatiseringslenker.html

Les også Mike Cechanowicz sitt tidligere innlegg om privatisering av våre infrastruktur, beskriver jeg hvordan landets ressurser og infrastrukturer gradvis blir solgt til private slik at deres agenda skifter fra det å tjene befolkningen, til det å tjene penger på befolknings avhengighet.
kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/pa-tide-a-mobilisere-et-bakkemannskap-i-kampen-mot-siv-jensen-og-bilderberg/

Les Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Sov mitt lille Norge ,som Per Ertresvåg har skrevet.I Boken begynner Per E med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette lands­sviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdnings­programmer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland.

Kjemiske flyspor sprøyter ut støv av aluminim....

Strimmelaktige eller slørlignende skyer ? Da er du en av de stadig flere chemtrails-observatørene som undrende spør seg: Hva i huleste ER egentlig chemtrails?

Som så mye annet kommer også chemtrails fra USA. Der har de holdt på med det så lenge at det er begynt å vokse mangefargede fibre ut av huden på mange, og som det klør. Dette kalles morgellons disease, og med tanke på den massive chemtrails-sprayingen som har funnet sted over Norge de siste 12 månedene, er det naturlig å anta at Norges første morgellons-pasienter snart vil innfinne seg på legekontorene. Fibrene som vokser ut av huden er skapt av de inhalerte nanopartiklene i nedfalls-støvet fra sprayflyene. Disse partiklene har funnet sammen og organisert seg inne i kroppen etter at de først har kommet inn i kroppen hver for seg. Dette er en teknologi så sofistikert at Dr. Strangelove, Dr. Jekyll og Mr. Frankenstein neppe ville ha klart å klekke det ut i fellesskap.

KILDE:Hele artikklen ovenfor hentet fra http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/)

DENNE TEKST ER HENTET RETT UT FRA; Per-Aslak Ertresvåg,BOKA: SOV, mitt lille Norge (2008)
Denne teksten MÅ DU SELV FINNE I BIBLOTEKET ELLER KJØPE.

Per-Aslak Ertesvåg skriver:

Chemtrails

er reelt destruktivt fenomen med helsemessige skadelige virkninger fort hele befolkningen i by og bygd,i virkligheten i alle vestlige land.intet regjeringsmedlem i norge,ingen stortingsrepresentant har noensinne offentlig kommentert fenomenet.hva forteller det? for at disse iregulære flyvningene skal kunne fortsette dag og natt,måned etter måned,år etter år,må aktørene ha fått fullmakter fra “noen” høyt oppe i samfunnet. norske helsemyndigheter,heller ikke det norske militære,eller den norske regjering representanter må være delaktige i et gigantisk eksperiment med uante konsekventer- å de har pålagt seg selv taushet.den øvrige befolkning blir holdt utenfor,hvorfor?kan dette godtas i et demokratisk land? eller er vårt demokrati kun en fiksjon?hva er det vi ikke skal vite? det er i norge i dag mange,ikke minst blant unge våkne mennesker som både har observert og reagert på fenomenet kjemiske flyspor.

Fredag 15.januar i aftenposten forteller de om den nye folkesykdommen-astma. 2 uker senere,1.mars, er det dagbladets tur. hvert femte barn i oslo får astma.20%av alle sykehusinnleggelser i norge skyldes astma anfall.i en liknende undersøkelse fra 1978 hadde 0.4%astma.langrennsløpere kalles dette for en yrkesskade,det er imidlertid ikke frost som er problemet sier trine stensrud,doktor avd idrettshøyskole.

Årsaken befinner seg med 95% visshet over hodet på forskeren og de idrettsfolk og barn som rammes.
(Sier forfatteren)

Siviløkonom hans.k.gaarder direktør for institutt for helseforskning sendte våren 2008 sendte et brev til statsministeren utenriks,forsvarsminister og enkelte andre statsråder,der han viser til skadevirkningene av chemtrails han krever å få stoppet de helsefarlige utslippene over norsk teritorium straks.utifra svarene som fulgte,var det åpenbart av brevene skapte forvirring og usikkerhet på de ulike departementene.men la oss løfte litt på sløret selv,da får de praktiske konsekvensene virkninger.
For å forstå hvordan en slik revolusjon kan foregå like for øynene på oss alle,må man først bli litt fortrolig med alle metodene. den nye verdensorenskonspirasjon innebærer infiltrasjon,manipulasjon og desabilisering!undergraving.infiltrasjon gjennomføres over et bredt register,direkte gjennom disse to fenomenene. chemitrails er etter alt å dømme en del av et omfattende,variert program som skal redusere folkemengden på jorda.

De kjemiske flysporene som sprøyter ut

støv av aluminium,barium og andre stoffer høyt til værs hensikten kan bare være at mennesker skal pådra seg respirasjonsproblemer.dødeligheten skal økes i befokningen,og den farmasøytiske industriens profitt skal økes.

Referat fra Dr.Lonard Horowitz bok;Death from the air
klippet rett ut fra boka SOV MITT LILLE NORGE

("Stille drepes vi,vår familie og våre venner,den globale pesten er her,men hvor er vi?
Atspredt med tidsfordriv,lidenskaper,fornøyelser og psyko-følelsesmessig overbelastning Den teknotroniske æra,varslet av “US NATIONAL SECURITY ADVICERZBIGNIEW BRZEZINSKI i midten av 1970 årene,
- er her.med æraen kommer en ny verden av “ikke-dødelige” biologiske,kjemiske og elektromagnetiske våpen.

Vi lar oss forsikre om at den medisinske vitenskap og de offentlige helsetjenester vil gjøre alt for å beskytte oss å holde oss friske.men dersom det ikke er tilfellet?hva dersom folk som erklærer krig mot hver ny epidemi som rammer oss faktisk hører hjemme i den businessen som nettopp skaper sykdommer for profitt?hva dersom folkene bak den kjemiske-farmasøytiske industrien i virkligheten er white – collar bioterrorister som påvirker massemediene til å godta at deres agenda blir alminnelig utbredt?")

kilde: http://www.amazon.com/Death-Air-Globalism-Terrorism-Warfare/dp/0923550305
KILDE: | Forfatters nettsted http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/

Om forfatter Hans Gaarder

- Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; “mest interessert i det som ikke har noe med økonomi å gjøre”. Som frittstående helseforsker med fysikk som grunnlag kom han frem til at det må finnes store mengder informasjon om helse, sykdom, sykdomsforebygging og helbredelse som blir hemmeligholdt av sterke krefter, bl.a. informasjon knyttet til biofysikk og frekvensers betydning for kropp og helse. Er i de siste årene blitt mer opptatt av å kartlegge og eksponere THEY og hva i huleste det er de holder på med.

Husk å les hele:

Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre Per-Aslak Ertresvåg:

SOV, mitt lille Norge (2008)

link: http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

De andre artikklene fra gruppa mi: Det som Staten Norge skjuler link: http://www.nettby.no/community/news.php?community_id=1151574

Og FORBY frimureriets losjer pga.Deres “ondskap” link http://www.nettby.no/community/news.php?community_id=1145306

Jeg ble nylig valgt inn som nr 16 på STORTINGSVALGLISTE, RØDT NORDLAND.( GEOGRAFISK KVOTERING)
Se navnet under Nordland http://roedt.no/valg/valglister/
http://roedt.no/innmelding/

Jeg vil utnytte mitt politiske nettverk og medlemskap jeg har hos partiet RØDT for å fremme og opplyse samt belyse denne saken ut til det Norske Folk.

En ny Revolusjonerende åpenhet om tidligere hemmlige statelige saker vil bli offentligjort i nærmeste fremtid.

All verdens sannhets informasjon til Folket.
Samfunnet holdes kunstig i livet i en kuvøse som kontrolleres tildels fortsatt av menn og kvinner også norske personer er en del av dette “hemmelige” NETTVERKET Den Nye Verdensorden.

les det du trenger å vite på min gruppe FORBY frimureriets losjer pga.Deres “ondskap”
http://www.nettby.no/community/news.php?community_id=1145306

Start å les i dag kunnskap gir styrke og håp Dette gir kraft til å endre samfunnet.

Vårt daglige brød ...

Dette brødutvalget finner du dessverre ikke i norske butikker. Reiser du derimot til det tidligere østblokklandet Polen, kan du velge og vrake. Hvorfor skal forbrukere i søkkrike Norge ta til takke med mindre?

I Norge får forbrukerne billig – og dårlig – mat. Topprestaurantene skyr ferskvarene i norske matdisker. Mateksperter mener forklaringen ligger i at fire dagligvarekjeder deler 99 prosent av markedet mellom seg, og at noen få leverandører selger matvarer til disse kjedene.

-Det hadde ikke vært mulig å drive en topprestaurant hvis man var henvist til å kjøpe råvarene i de norske matkjedene. Men det er dessverre den vanlige norske forbruker, sier Kåre Wang.

Rikets tilstand har intervjuet den daglige lederen av gourmetrestauranten Le Canard i Oslo. Matkjenneren Wang er ikke nådig i sin dom:

-Det er utrolig at vi i Norge, som har så mye gris, ikke greier å lage en god spekeskinke. Selv kjøper jeg aldri en kylling i Norge, den er ikke til å spise. I norske butikker kan du nesten aldri få en rå sjøkreps. Den blir kjøpt av danskene. Og det burde jo være mulig å få noe annet enn oksekjøtt som egentlig er beregnet på melkeproduksjon, sier Kåre Wang.

Wang mener de store leverandørene ikke tenker kvalitet, men at de rett og slett er interesseorganisasjoner for bøndene. Politikerne på sin side sørger for at norske landbruksprodukter beskyttes mot konkurranse.

Vernetoll er noe som blir lagt på utenlandske landbruksvarer slik at de skal bli dyre og dermed ikke utkonkurrere de norske. Vernetollen fungerer slik at den slår inn på utenlandske landbruksvarer når det kommer tilsvarende norske på markedet.

Når norske tomater kommer i begynnelsen av mai, blir de franske, hollandske og italienske tomatene 12 kroner pr kilo dyrere fra den ene dagen til den andre.

Men i innslaget slår Rikets tilstand fast at importerte grønnsaker belegges med skyhøye tollsatser, for å beskytte en norsk produksjon som ikke finnes.

Frukt- og grønnsaksgrossist Arild Hermansen forteller at vernetoll på isbergsalat slår inn første mars, men legger til at på den tiden finnes det ingen norsk produksjon å beskytte. Første mars er altfor tidlig for norsk salat. Hermansen betegner ordningen som ”høl i hue”.

I innslaget bekrefter direktør Jørn Rolfsen i Statens landbruksforvaltning grønnsaksgrossistens fremstilling:

-Ja, det finnes eksempler på at vi har beskyttelse av varer vi ikke har norsk produksjon av, sier Rolfsen.

På spørsmål om det ikke er urettferdig at forbrukerne må betale vernetoll på importert salat når det ikke er norsk salat å få kjøpt, svarer Rolfsen:

-Jeg vil ikke bruke begrepet urettferdig, for det er full anledning til å kjøpe

salat med toll.

En annen ting Jørn Rolfsen i Statens landbruksforvaltning bekrefter i innslaget er at det er vernetoll på alligatorkjøtt.

Og visste du forresten at tollen på biff er 120 kroner pr kilo?

Reportasje: Svein Torgersen

TV 2 20. september kl. 20:00,
reprise 22. september kl. 12:35

http://web.archive.org/web/20010119174900/http://www.tv2.no/riketstilstand/

Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre

Innledning

. Per-Aslak Ertresvåg (f. 1931) fikk i mars 2006 utgitt den første norske boken om New World Order (NWO)-kabalen, dens historie, konspirasjoner og mål: Makten bak makten (Koloritt Forlag). Bokens Del 1 beskriver det euro-amerikanske oligarkiet – ledet av Rothschild-dynastiet i Europa og av Rockefeller-dynastiet i USA – og de viktigste NWO-institusjoner som har styrt Vestens historie de siste hundre årene. Bokens Del 2 er mer spekulativ, og består i dykk ned i diverse komplotter, trender og samfunnssymptomer som forfatteren mener at NWO-kabalen står bak. Boken har en journalistisk form, det er ingen akademisk avhandling.

Ertresvåg har i over 50 år vært pressemann. Han har bl.a. vært politisk medarbeider i VG, korrespondent i Brussel under EF-forhandlingene 1970-72, senere medlem av Korvald­regjeringens infogruppe om EF, og redaktør av Venstres Pressekontor der han startet ukeavisen Vår Fremtid. Han bygde opp og ble sjefsredaktør for den norske avdelingen av Inter Press Service (IPS). Han har utgitt flere bøker, samt forelest ved DH-skoler og universiteter i inn- og utland (Frankrike og USA).

Den 7. september 2007 holdt Per-Aslak Ertresvåg, Berit Ås, Trude Malthe Thomassen og Kari Storhaug en 911-pressekonferanse i tilknytning til Protestfestivalen i Kristiansand. I praksis besto pressekonferansen av et foredrag av David Ray Griffin, som er kjent for sine bøker der han avslører alle løgnene og unngåelsene i den offisielle versjonen av hva som skjedde den 11. september 2001. På pressekonferansen lanserte gruppen den tospråklige web-basen 911-Pressekonferansegruppen hvis Plattformdokument er det eneste web-dokument i Europa som prøver å gi en oppdatert helhetsoversikt over alle aspekter ved 911-dramaet. Berit Ås avsluttet konferansen med å si at hun ville prøve å få Griffin nominert til Nobel fredspris. David Ray Griffin og 911-bevegelsen ble nominert til Nobel fredspris 2008 (se Nominasjons­brevet og nominatorene).

I oktober 2008 kom Ertresvåg ut med boken SOV, mitt lille Norge (Koloritt Forlag). Dette er en oppfølger av Makten bak makten. Denne boken fokuserer på hvordan NWO-konspirasjonene har invadert vårt eget lille land takket være norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Mange kjenner til denne muldvarp-virksomheten, men er for konforme og tafatte til å ta et oppgjør med den. Pressen har for lengst druknet i trivialitetenes bunnløse brønn.

For dem som ikke bruker Internet aktivt eller leser utenlandsk litteratur, er Ertresvågs to siste bøker den eneste norske kilde til informasjon om NWO-kabalen og dens konspirasjoner.

Bokens forord er skrevet av Edvard D. Vogt, professor Emeritus ved Det juridiske fakultet, UiB, som ut fra et enkelt resonnement konkluderer at jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess hyppige treffer man hverandre, diskuterer felles agendaer, og når konsensus om felles strategier, planer og mål. Jo høyere opp i samfunnspyramidens maktelite man kommer, dess større er sannsynligheten og naturligheten av å finne konspirasjoner av det profesjonelle slaget og av det riktig store formatet. Konspirasjoner på samfunnstoppen er således noe vi kan anta er den naturlige regel, ikke unntaket.

Ertresvåg begynner boken med sine observasjoner om hvordan Norges demokrati og velstand nå undermineres og svekkes innenfra av de norske muldvarper i leder­posisjoner innen politikk, finans og industri. Disse muldvarper fungerer i praksis som landsforrædere. Dette lands­sviket er langt alvorligere og fortjener hundre ganger mer media-oppmerksomhet og diskusjon enn det som oppsto rundt den døve og isolerte 80-åringen Knut Hamsun. Men pressen har gått tabloid, og det norske folk ”morer seg til døde” med underholdnings­programmer. I Norge begynte undermineringen av Norges suverenitet med Gro Harlem Brundtland.

Pressen skriver i beste fall vagt og diffust om ”globalisering” som om dette er en naturlov. Sjeldent blir det presisert at det egentlige emnet er hvordan eliten presser frem globalisering av nyliberalismen. Sjeldent blir det problematisert at nyliberalistisk politikk i sin essens går på bekostning av det nasjonale demokratiet og den offentlige velstand, eller at 80 % av befolk­ningen (arbeiderklassen og middelklassen) er denne politikkens tapere. Under denne poli­tikken ser vi en samtidig økning av fattigdommen og antall milliardærer; hvilket Susan George har påpekt i sine bøker for over tyve år siden. Selv en forening som Nei til EU greier ikke å se EU i dens rette NWO-kontekst. Der i gården ser man bare hvordan enkelte typer av norsk næringsvirksomhet trues ved implemen­tering av EU- og WTO-direktiver.

" Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre ":http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.htmlwww.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html