Viser arkivet for stikkord sikkerhetstjeneste

Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(1)

Storebror ser deg (1973): En kartlegging av overvåkingspolitiet i Norge og NATO’s hemmelige kupp-planer er en bok av Erling Borgen og John E. Andersson om det NATO-underlagte overvåkingspolitiet i Norge, nå kjent som Politiets sikkerhetstjeneste.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en terrorist-organisasjon som driver ulovlig overvåkning, tortur og trakassering av lovlydige borgere.

I tillegg fabrikkerer og dikter gruppen løgner om “terror-trusler” for å gi Norge sin Justisminister unnskyldninger for å fremme og innføre frihetsbegrensende lover for å gi terrorist-nettverket Politiets sikkerhetstjeneste ytterligere finansiering til å lovlig overvåke og torturere lovlydige borgere ved hjelp av høyteknologisk utstyr og avanserte laser- og mikrobølgevåpen.

 • Terrorist-organisasjonen PST er underlagt “Norges forsvar” og har som hovedoppgaver å overvåke, trakassere, sabotere og i det skjulte torturere kritikere av Norge, Norge sin utenrikspolitikk, NATO og NATO sine samarbeidspartnere.
 • PSTs sekundæroppgave er å fabrikkere frykt-propaganda for terror-nettverket NRK, NTB og andre korrupte profitt-orienterte mikrofonstativ-artige nyhetsvirksomheter.

Den offisielle historien

“Politiets sikkerhetstjeneste skal bidra til å sikre viktige samfunnsinteresser og gjennom sin virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd.” (kgl. res. 19.08.2005, doc)

“Politiets overvåkingstjeneste (POT). POT skal forebygge, motvirke og etterforske lovbrudd mot Statens sikkerhet og selvstendighet, ulovlig etterretningsvirksomhet, ulovlig teknologioverføring, spredning av masseødeleggelsesvåpen, sabotasje og politisk motivert vold (terrorisme), og internasjonal organisert kriminalitet og annen særlig alvorlig kriminalitet knyttet til viktige samfunnsinteresser.”

NOU 2000: 24
Et sårbart samfunn
Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999

Avgitt til Justis- og politidepartementet 4. juli 2000.
Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning
Dokumentet i pdf-format

link og kilde http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-publications/nouer/2000/nou-2000-24.html?id=143248

 1. Oversendelsesbrev

*
Del 1 Innledning

 • 1 Sammendrag
  *
 • 2 Utvalgets sammensetning, mandat og arbeid
  *
 • 3 Sikkerhets- og beredskapsarbeidet i dag
  *
  Del 2 Nye utfordringer for samfunnet
 • 4 Aktuelle utfordringer for samfunnssikkerheten
  *
 • 5 Samarbeidet mellom politi og forsvar under kriser
  *
  Del 3 Sektorvise tiltak for økt samfunnssikkerhet
 • 6 Beskyttelse av IKT og kraftforsyning
  *
 • 7 Transportsikkerhet
  *
 • 8 Forsyningsberedskapen
  *
 • 9 Olje- og gassvirksomheten
  *
 • 10 Smittevern1
  *
 • 11 Matvaretrygghet
  *
 • 12 Vannforsyningen
  *
 • 13 Atomtrusselen1
  *
 • 14 Trusselen fra kjemiske og biologiske stridsmidler1
  *
 • 15 Massetilstrømning av flyktninger
  *
 • 16 Informasjonsberedskap før og under en krise
  *
 • 17 Organisert kriminalitet, terror og sabotasje
  *
 • 18 Redningstjenesten
  *
 • 19 Tilfluktsrom, varsling og evakuering
  *
  Del 4 Organisatoriske endringer på nasjonalt nivå
 • 20 Organisering av nasjonal krisehåndtering
  *
 • 21 Tilsyn med sikkerhets- og beredskapsarbeidet
  *
 • 22 Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene
  *
 • 23 Samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på nasjonalt nivå
  *
  Del 5 Kommuner og fylker
 • 24 Kriseberedskapen i fylker og kommuner
  *
  Del 6 Forskning, utvikling og evaluering
 • 25 Forskning, utvikling og evaluering
  *
  Del 7 Administrative og økonomiske konsekvenser
 • 26 Administrative og økonomiske konsekvenser
  *
 • 27 Litteraturliste

Appendix and registers

 • 1 Sentrale begreper og definisjoner
 • 2 Oversikt over ulike former for trusler mot IKT-systemer
 • 3 Oversikt over beredskapsarbeidet i andre land

= Historie =

== 1952 ==

«En person skal ha fått sitt navn i kartoteket over potensielle landssvikere fordi hans søster en gang i tiden abonnerte på Friheten, en annen fordi han tok del i streikeaksjoner i 30-åra (Stortingets forhandlinger 1952, bind 7B, s. 320).

== 1963 ==

I et intervju i Verdens Gang i 1963 sa daværende leder for politiets overvåkningstjeneste, Asbjørn Bryhn:

«Vi trenger publikums bistand i den store kampen om menneskesinnene som raser omkring oss i dag. Goebbels metoder, hevder Bryhn, blir primitivt dilettanteri sammenlignet med østblokklandenes subtile spill i våre dager. — Dette er krig. Den uhyggeligste form for krig. Den gjelder nemlig ikke bare ditt liv, men også din sjel. Vi er for tiden utsatt for en voldsom sjarmoffensiv på alle samfunnslivets fronter. Den har bare et eneste mål, å bryte ned vår motstand, ødelegge vår forsvarsvilje. Derfor gjelder det for dem å få kontakter på alle områder, søke selskapelige forbindelser over alt, snakke seg hyggelig inn på oss, så vi langsomt og sikkert pådyttes synspunkter som er i strid med våre interesser — for eksempel å få folk til å protestere mot fellesmarkedet, som vel egentlig bare Østblokkens land har noe å frykte av.»

Sjefen for politiets overvåkningstjeneste, nå PST, mente dengang at motstandere av norsk medlemskap i EU motarbeider norske interesser.

== 1967 ==

«Overvåkingspolitiet har — påstås det — utviklet seg til å bli et tankepoliti som har sett som sin vesentligste oppgave å holde venstreorienterte, kommunistiske og andre EEC- og NATO-motstandere under oppsikt». (Melltaye-utvalgets innstilling, 1967).

== 1970 ==

«Eksisterer det også i Norge lister over «u-pålitelige» politikere som kan arresteres på mistanke? Foreligger det noen som helst mulighet for at militære operasjonsplaner kan anvendes mot staten selv. Disse og flere lignende spørsmål må besvares av Regjeringen snarest. Så lenge spørsmålene ikke besvares, vil påstandene i dem bare vokse i sannsynlighet». (Dagbladet på lederplass, 1970-09-18)

== 2004 ==

 • [[Arnstein Øverkil]] var sjef for PST i 1994.link her https://nb.xiandos.info/Arnstein_%C3%98verkil

2005

“Hovedregelen er at all bruk av tvangsmidler skal skje som ledd i etterforsking. Lovendringen åpner for ett mindre unntak, knyttet til den forebyggende virksomheten til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Også PST kan som hovedregel bare nytte tvangsmidler når det er grunnlag for å iverksette etterforsking, og det i tillegg er grunn til å tro at noen kommer til å begå en av de alvorligste straffbare handlingene PST har i oppgave å forhindre. Unntaket, som gjør det mulig for PST på strenge vilkår å nytte tvangsmidler utenfor etterforsking, er begrunnet med at tjenesten er tillagt andre oppgaver enn politiet for øvrig, og har et større behov for å kunne gripe inn med tvangsmidler uten at vilkårene for å iverksette etterforsking er tilfredsstilt. Tvangsmidler skal likevel bare kunne anvendes dersom det er grunn til å undersøke om noen forbereder terrorhandlinger, ulovlig etterretningsvirksomhet eller voldshandlinger eller trusler rettet mot blant annet representanter for Kongehuset, Stortinget, Høyesterett eller regjeringen. Bruken av slike tvangsmidler skal kunne kontrolleres i ettertid av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget).”

(Faktaark – Nye etterforskningsmetoder +)link http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Documents-and-publications/Veiledninger_brosjyrer/2005/faktaark-om-nye-etterforskningsmetoder.html?id=88217

Ny lovtekst: Lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet) +
link http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2005/t2005-1-08-54.html

" Hjemmeside til xiandos information og kilde ":https://nb.xiandos.info/Politiets_sikkerhetstjeneste

Les også:Hemmlige Underjordiske baser i Norge

Det som Staten Norge skjuler

Les & Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste

Les & Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant

Les & Statskuppet- og hvem som stod bak

Les & Det skitne maktspillet i kulissene, 1945-2006.søndag,22 april 2007 Skrevet av: Arild_Helgeland

Les Boka:Nornens beretning av Synnøve Fjellbakk Taftø 2008